فروشگاه اینترنتی تحول بوکhttps://tahavolbook.comفروشگاه اینترنتی تحول بوکfaفروشگاه اینترنتی تحول بوکhttps://tahavolbook.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://tahavolbook.com162130فروشگاه اینترنتی تحول بوکCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 مجموعه رمان‌های امید کوره چی https://tahavolbook.com/product/مجموعه-رمان‌های-امید-کوره-چی <img src='./Administrator/files/ProductPic/001.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">:&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="block"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="block">امید کوره چی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> </div></p><hr/> Monday, August 16, 2021 من در رقه بودم: خاطرات محمد الفاهم (ابوزکریا) عضو جدا شده داعش https://tahavolbook.com/product/من-در-رقه-بودم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نارگل</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">هادی یحمد</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم&nbsp;</span></span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">وحید خضاب</span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 312</span></p> </div></p><hr/> Monday, September 13, 2021 ترجمه و شرح مبادی العربیه - جلد سوم: قسمت صرف https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-مبادی-العربیه-3-صرف <img src='./Administrator/files/ProductPic/012.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> رشید الشرتونی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1397</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 376</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 مجموعه زبان قرآن https://tahavolbook.com/product/مجموعه-زبان-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/004.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد کتب</strong>: <span class="text_dark">5 جلد</span></p> <p><br /><br /></p></p><hr/> Thursday, July 8, 2021 دوره متوسطه زبان قرآن (3): تجزیه و ترکیب جزء سی ام قرآن کریم (دفتر نخست) https://tahavolbook.com/product/کتاب-تجزیه-و-ترکیب-دفتر-نخست <img src='./Administrator/files/ProductPic/01.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 288</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 قراءه و فهم النصوص العربیة https://tahavolbook.com/product/قراءه-و-فهم-النصوص-العربیة <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span><span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> امیر امینی | داود فائزی نسب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp; <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 121</span></p></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 مجموعه کتاب‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی https://tahavolbook.com/product/مجموعه-سردار-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/003.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> یا زهرا (س)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> علی اکبری مزدآبادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p class="entity-author"><span><span class="text_dark">&nbsp;</span></span></p></p><hr/> Friday, September 24, 2021 احکام عمومی آموزشی - جلد اول: عبادی واجب https://tahavolbook.com/product/احکام-عمومی-آموزشی-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa11.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمد وحیدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 512</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 معارف و عقاید 1 و 2 https://tahavolbook.com/product/معارف-و-عقاید-1-و-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;رضا برنجکار | محمدتقی سبحانی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark">1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark">544</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 مجموعه ترجمه و تبیین شرح اللمعه https://tahavolbook.com/product/مجموعه-ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه <img src='./Administrator/files/ProductPic/006.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی | محمدمسعود عباسی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">1389</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد کتب</strong>: <span class="text_dark">14 جلد</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 احکام خانواده - جلد اول: انتخاب، تشکیل و حقوق دو همسر https://tahavolbook.com/product/احکام-خانواده-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa18.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمد وحیدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 440</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 درآمدهای حلال و حرام https://tahavolbook.com/product/درآمدهای-حلال-و-حرام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa17.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمد وحیدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 604</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 کتاب جزء از کل اثر استیو تولتز https://tahavolbook.com/product/کتاب-جزء-از-کل-اثر-استیو-تولتز <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="block">نشر چشمه </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="block">استیو تولتز </span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم </span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="block">پیمان خاکسار</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 565</p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مجموعه الوقایع و الحوادث https://tahavolbook.com/product/مجموعه-الوقایع-و-الحوادث <img src='./Administrator/files/ProductPic/002.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدباقر ملبوبی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد کتب</strong>: <span class="text_dark">5 جلد<br /></span></p></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 جهان آرا https://tahavolbook.com/product/جهان-آرا <img src='./Administrator/files/ProductPic/028.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> یا زهرا (س)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> علی اکبری مزدآبادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 312</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 فلسفه و اسرار احکام https://tahavolbook.com/product/فلسفه-و-اسرار-احکام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa14.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمد وحیدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 440</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 احکام و آداب سفر https://tahavolbook.com/product/احکام-و-آداب-سفر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa15.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمد وحیدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 424</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 پرتویی از ثقلین https://tahavolbook.com/product/پرتویی-از-ثقلین <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa16.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمد وحیدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 263</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (1) https://tahavolbook.com/product/کاملترین-ترجمه-نموداری-شرح-لمعه-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong>: حمید مسجدسرایی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark">&nbsp; <span>1398</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span>508</span></p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 احکام عمومی آموزشی - جلد دوم: عبادی مستحب https://tahavolbook.com/product/احکام-عمومی-آموزشی-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa12.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمد وحیدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 544</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 درسنامه نهج البلاغه - جلد اول: حکمت ها 1 https://tahavolbook.com/product/درسنامه-نهج-البلاغه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدمهدی علیقلی | سید محمد نظری | حمید امن نژاد | عطاء الله اسدزاده</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 183</span></p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 ترجمه و شرح مبادی العربیه - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-مبادی-العربیه-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/010.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> رشید الشرتونی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1396</span><br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 198</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 مجموعه ترجمه و شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی قدس سره https://tahavolbook.com/product/مجموعه-شرح-فارسی-کفایه-الاصول <img src='./Administrator/files/ProductPic/005.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> آخوند خراسانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span>حامد دلاوری</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد کتب</strong>: <span class="text_dark">5 جلد</span></p></p><hr/> Sunday, June 13, 2021 درسنامه نهج البلاغه - جلد پنجم: خطبه ها 1 https://tahavolbook.com/product/درسنامه-نهج-البلاغه-جلد-پنجم <img src='./Administrator/files/ProductPic/05-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم <span>| مرکز بین المللی ترجمه و نشر آفاق (وابسته به مرکز فرهنگی هنری بنیاد بین المللی آفاق)</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدمهدی علیقلی | سید محمد نظری | حمید امن نژاد | عطاء الله اسدزاده</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1396</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 278</span></span></p> </div></p><hr/> Monday, October 18, 2021 مجموعه مواعظ آيت ال... حق شناس https://tahavolbook.com/product/مجموعه-مواعظ--آیت-الله-حق-شناس <img src='./Administrator/files/ProductPic/009.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مطیع</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> عبدالکریم حق شناس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p class="entity-author"><span><strong class="text_darker">تعداد کتب</strong>: <span class="text_dark">4 جلد</span></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مجموعه کتاب قصه‌های خوب https://tahavolbook.com/product/مجموعه-کتاب-قصه‌های-خوب <img src='./Administrator/files/ProductPic/0010.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 30, 2021 مجموعه کتاب‌هاى جين آستين https://tahavolbook.com/product/مجموعه-کتاب‌هاى-جين-آستين <img src='./Administrator/files/ProductPic/008.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">:&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span>جين آستين</p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 کتاب دختری که رهایش نکردی اثر لیلا عباسعلی زاده https://tahavolbook.com/product/کتاب-دختری-که-رهایش-نکردی-اثر-لیلا-عباسعلی-زاده <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa16.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> کتابستان <span>معرفت</span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> <span class="block">لیلا عباسعلی زاده </span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر:</strong>&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات:</strong>&nbsp;</p> </div></p><hr/> Monday, September 20, 2021 2000 دستور العمل مجرب https://tahavolbook.com/product/2000-دستور-العمل-مجرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"> ناشر</strong>: انتشارات ضامن آهو</p> <p><strong>نویسنده</strong>:<span> حسین آقایی, احمد بانپور<br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر </strong>: 1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 894</p></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 شوشو https://tahavolbook.com/product/شوشو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> سید سعید هاشمی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر:</strong> <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات:</strong> <span class="text_dark"> 100</span></p> </div></p><hr/> Monday, September 20, 2021 علمای عهد ناصرالدین شاه قاجار، باب دهم المآثر و الآثار https://tahavolbook.com/product/علمای-عهد-ناصرالدین-شاه-قاجار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدحسن خان اعتمادالسلطنه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تحقیق و تنظیم کتاب</strong> : <span> ناصرالدین انصاری قمی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 360</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 بهار بی باران https://tahavolbook.com/product/بهار-بی-باران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1388</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 137</span></p> </div></p><hr/> Monday, July 5, 2021 امیرمومنان (ع) و علوم قرآن https://tahavolbook.com/product/امیر-مومنان-ع-و-علوم-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بنیاد نهج البلاغه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> ابراهیم اقبال | سمیه کشاورز</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 208</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مجموعه کتاب‌های شارلوت برونته https://tahavolbook.com/product/مجموعه-کتاب‌های-شارلوت-برونته <img src='./Administrator/files/ProductPic/007.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">:&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span>شارلوت برونته</p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 پایگاه سری https://tahavolbook.com/product/پایگاه-سری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa19.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> عهد مانا</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> داوود امیریان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر:</strong> <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات:</strong> <span class="text_dark"> 288</span></p> </div></p><hr/> Monday, September 20, 2021 ترکش ولگرد https://tahavolbook.com/product/ترکش-ولگرد <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa14.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> داوود امیریان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر:</strong><span> امیر مفتون</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر:</strong> <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات:</strong> <span class="text_dark"> 208</span></p> </div></p><hr/> Monday, September 20, 2021 تجزیه و ترکیب متوسطه https://tahavolbook.com/product/تجزیه-و-ترکیب-متوسطه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حمید محمدی</span><span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 192</p></p><hr/> Monday, September 13, 2021 چکیده صمدیه: شرح کوتاه به گونه پرسش ها، پاسخ ها و نمودار ها https://tahavolbook.com/product/چکیده-صمدیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/a018.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدعلی فرزی خراسانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 192</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 دلشده: تحلیلی بر احوالات عارف توحیدی مرحوم سید هاشم حداد https://tahavolbook.com/product/دلشده <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 336</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 گردان قاطرچی ها - جلد دوم: کودکستان آقا مرسل https://tahavolbook.com/product/گردان-قاطرچی-ها-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa13.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> داوود امیریان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong><strong>:</strong> <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong><strong>:</strong> <span class="text_dark"> 243</span></p> </div></p><hr/> Monday, September 20, 2021 مفردات قرآن اثر سید محمود طیب حسینی https://tahavolbook.com/product/مفردات-قرآن-اثر-سید-محمود-طیب-حسینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><strong class="text_darker"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_darker">:&nbsp;سید محمود طیب حسینی</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحه&nbsp;</strong> : 210</p> <p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">سال نشر </strong> : </strong><span class="text_dark"> 1398 </span></p></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 کتاب جنگل https://tahavolbook.com/product/کتاب-جنگل <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa20.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> رودیارد کیپلینگ</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر:</strong> <span class="text_dark"> 1398</span></p> </div> <strong class="text_darker">تعداد صفحات:</strong>&nbsp;</div></p><hr/> Monday, September 20, 2021 احسن الودیعه فی تراجم مشاهیر مجتهدی الشیعه او الباقیات الصالحات فی تنمیم روضات الجنات https://tahavolbook.com/product/احسن-الودیعه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید عبدالستار الحسنی | محمدمهدی موسوی اصفهانی کاظمی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 584</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 شرح دعای سمات https://tahavolbook.com/product/شرح-دعای-سمات <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید علی قاضی طباطبایی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 90</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 آبتین https://tahavolbook.com/product/آبتین <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa17.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> سید سعید هاشمی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر:</strong> <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات:</strong> <span class="text_dark"> 162</span></p> </div></p><hr/> Monday, September 20, 2021 مربع های قرمز: خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا از دوران کودکی تا پایان دفاع مقدس https://tahavolbook.com/product/مربع-های-قرمز-خاطرات-شفاهی-حاج-حسین-یکتا <img src='./Administrator/files/ProductPic/680.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید کاظمی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> زینب عرفانیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 544</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 9, 2021 قصه های من و ننه آغا https://tahavolbook.com/product/قصه-های-من-و-ننه-آغا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa18.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> مظفر سالاری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر:</strong> <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات:</strong> <span class="text_dark"> 175</span></p> </div></p><hr/> Monday, September 20, 2021 گردان قاطرچی ها - جلد اول https://tahavolbook.com/product/گردان-قاطرچی-ها-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa12.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> داوود امیریان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر:</strong> <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong><strong>:</strong>&nbsp;<span class="text_dark"> 272</span></p> </div></p><hr/> Monday, September 20, 2021 شرح کفایه الاصول (دوره سه جلدی) https://tahavolbook.com/product/شرح-کفایه-الاصول-دوره-سه-جلدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم | الامام حسن بن علی (ع)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : علی محمدی خراسانی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 1894</span></p> </div> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 سرگذشت فرهیختگان خراسان جنوبی: سرگذشت فشرده بیش از بیست تن از عالمان و فرهیختگان خراسان https://tahavolbook.com/product/سرگذشت-فرهیختگان-خراسان-جنوبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دانش حوزه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدحسین ربانی بیرجندی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 304</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 سوخته: در سیر و سلوک عارف توحیدی، آیت الله شیخ محمدجواد انصاری همدانی https://tahavolbook.com/product/سوخته <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 392</span></p> </div></p><hr/> Saturday, July 10, 2021 عطش: ناگفته هایی از سیر توحیدی https://tahavolbook.com/product/عطش <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 296</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, August 3, 2021 معارف و عقاید 5 - جلد 2 https://tahavolbook.com/product/معارف-و-عقاید-5-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : عبدالمجید زهادت</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark">1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 288</p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 هیچ اتفاقی تصادفی نیست https://tahavolbook.com/product/هیچ-اتفاقی-تصادفی-نیست <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 174</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 درسنامه صحیفه سجادیه - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/ درسنامه-صحیفه-سجادیه-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a05.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>حمید محمدی | معاونت پژوهشی بنیاد بین المللی آفاق گروه تدوین متون درسی صحیفه سجادیه | سعید امینایی | رسول هاشمی</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1396</span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 264</span><br /></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 پرسش ها و تمرین های صرف ساده ویژه اساتید https://tahavolbook.com/product/صرف-ساده-پرسش-و-تمرین-ها <img src='./Administrator/files/ProductPic/017.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدرضا طباطبایی</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1394</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :64</p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 کتاب حیفا https://tahavolbook.com/product/کتاب-حیفا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong><span class="feature_value">محمدرضا حدادپور جهرمی</span></p> <div class="col-md-7 last"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : نشر معارف</div> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 188</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و شرح مبادی العربیه - جلد چهارم: قسمت صرف https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-مبادی-العربیه-4-صرف <img src='./Administrator/files/ProductPic/014.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> رشید الشرتونی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1397</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 344</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد دوازدهم: اطعمه و اشربه، میراث https://tahavolbook.com/product/9019 <img src='./Administrator/files/ProductPic/018-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395</span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 389</span><br /></span></span></span></span></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 نفائس الفنون فی عرایس العیون | سه جلدی https://tahavolbook.com/product/نفائس-الفنون-فی-عرایس-العیون-سه-جلدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>اسلامیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>شمس الدین محمد بن محمود آملی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1389</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;1725</p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد ششم: متاجر https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-ششم <img src='./Administrator/files/ProductPic/012-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی | محمدمسعود عباسی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1389</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 486</span></span></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد دهم: دنباله نکاح، طلاق، خلع و مبارات، لعان، عتق، تدبیر، ظهار https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-دهم <img src='./Administrator/files/ProductPic/016-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی<span> | محمدمسعود عباسی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1389</span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 596</span><br /></span></span></span></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد سیزدهم: حدود https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-سیزدهم <img src='./Administrator/files/ProductPic/019-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1393</span><br /></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 295</span></span></span></span></span></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 ترجمه و شرح مبادی العربیه - جلد سوم: قسمت نحو https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-مبادی-العربیه-3-نحو <img src='./Administrator/files/ProductPic/013.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> رشید الشرتونی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1398</span><br /></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 452</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد دوم: صلات https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/08-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی | محمدمسعود عباسی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 416</span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد هشتم: اجاره، وکالت، شفعه، سبق و رمایه، جعاله، وصیت https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-هشتم <img src='./Administrator/files/ProductPic/014-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1389</span><br /></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 402</span><br /></span></span></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (4) https://tahavolbook.com/product/کاملترین-ترجمه-نموداری-شرح-لمعه-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong>: حمید مسجدسرایی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark">&nbsp; <span>1398</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span>368</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد سوم: زکات، خمس، صوم، اعتکاف https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/09-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی | محمدمسعود عباسی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1388</span><br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 266</span><br /></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 معارف و عقاید 7 https://tahavolbook.com/product/معارف-و-عقاید-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : رضا برنجکار | رسول رضوی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark">1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 262</p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد پنجم: جهاد، کفارات، نذر، قضا، شهادت، وقف، عطیه https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-پنجم <img src='./Administrator/files/ProductPic/011-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی | محمدمسعود عباسی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1388</span><br /></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 370</span><br /></span></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد هفتم: دین، رهن، ضمان، حواله، کفالت، صلح، شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، مضارعه، مساقات https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-هفتم <img src='./Administrator/files/ProductPic/013-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی | محمدمسعود عباسی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1389</span><br /></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 402</span><br /></span></span></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 مجید بربری (پناه حرم): زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم مجید قربانخانی https://tahavolbook.com/product/مجید-بربری-پناه-حرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/453.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارخوین</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> کبری خدابخش دهقی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 152</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 معارف و عقاید 3 https://tahavolbook.com/product/معارف-و-عقاید-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;رضا برنجکار | محمدتقی سبحانی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark">1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;374</p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد نهم: نکاح https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-نهم <img src='./Administrator/files/ProductPic/015-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1388</span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 257</span></span></span></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (5) https://tahavolbook.com/product/کاملترین-ترجمه-نموداری-شرح-لمعه-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong>: حمید مسجدسرایی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark">&nbsp; <span>1398</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span>448</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (6) https://tahavolbook.com/product/کاملترین-ترجمه-نموداری-شرح-لمعه-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong>: حمید مسجدسرایی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark">&nbsp; <span>1399</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span>420</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 درسنامه نهج البلاغه - جلد اول و دوم: حکمت ها مجموعه آموزش ترجمه و مفاهیم نهج البلاغه: سطح متوسطه https://tahavolbook.com/product/درسنامه-نهج-البلاغه-جلد-اول-و-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;دارالعلم</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمدمهدی علیقلی&nbsp;|&nbsp;سید محمد نظری&nbsp;|&nbsp;حمید امن نژاد&nbsp;|&nbsp;عطاء الله اسدزاده</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;300</p></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 درسنامه نهج البلاغه - جلد دوم: حکمت ها 2 https://tahavolbook.com/product/درسنامه-نهج-البلاغه-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/02-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدمهدی علیقلی | سید محمد نظری | حمید امن نژاد | عطاء الله اسدزاده</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :200</p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 ترجمه و شرح مبادی العربیه - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-مبادی-العربیه-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/011.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> رشید الشرتونی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1396</span><br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 392</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 مواعظ: سلسله مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله حق شناس (قدس سره) - جلد اول https://tahavolbook.com/product/مواعظ--آیت-الله-حق-شناس-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مطیع</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> عبدالکریم حق شناس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 278</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, August 3, 2021 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد اول: طهارت https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/07-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی | محمدمسعود عباسی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1387</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 246</span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد یازدهم: اقرار، غصب، لقطه، احیاء موات، صید و ذباحه https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-یازدهم <img src='./Administrator/files/ProductPic/017-4.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1393</span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 354</span></span></span></span></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 ترجمه و شرح مبادی العربیه - جلد چهارم: قسمت نحو https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-مبادی-العربیه-4-نحو <img src='./Administrator/files/ProductPic/015.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> رشید الشرتونی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1397</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 592</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 درسنامه نهج البلاغه - جلد ششم: خطبه ها 2 https://tahavolbook.com/product/درسنامه-نهج-البلاغه-جلد-ششم <img src='./Administrator/files/ProductPic/06-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم <span>| مرکز بین المللی ترجمه و نشر آفاق (وابسته به مرکز فرهنگی هنری بنیاد بین المللی آفاق)</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدمهدی علیقلی | سید محمد نظری | حمید امن نژاد | عطاء الله اسدزاده</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1396</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 287</span><br /></span></span></p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 درسنامه علم صرف https://tahavolbook.com/product/درسنامه-علم-صرف <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>فرامرز علیزاده | سید حمید جزائری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1398</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 472</span></span></p></p><hr/> Saturday, October 2, 2021 کاملترین ترجمه و تبیین اصول الفقه (جلد دوم) https://tahavolbook.com/product/کاملترین-ترجمه-و-تبیین-اصول-الفقه-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="product-property-value">حقوق اسلامی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong>: علامه محمدرضا مظفر | دکتر حمید مسجد سرایی | دکتر عباس زراعت</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span>1399</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span>512</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 درسنامه فقه https://tahavolbook.com/product/آشنایی-با-درسنامه-فقه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : محمدحسین فلاح زاده</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 615</p> </div></p><hr/> Wednesday, September 22, 2021 کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (2) https://tahavolbook.com/product/کاملترین-ترجمه-نموداری-شرح-لمعه-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong>: حمید مسجدسرایی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark">&nbsp; <span>1398</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span>584</span></p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد چهاردهم: قصاص، دیات https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-چهاردهم <img src='./Administrator/files/ProductPic/020-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1389</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 336</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 12, 2022 درسنامه نهج البلاغه - جلد سوم: نامه ها 1 https://tahavolbook.com/product/درسنامه-نهج-البلاغه-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/03-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدمهدی علیقلی | سید محمد نظری | حمید امن نژاد | عطاء الله اسدزاده</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> 224</span></p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 ترجمه و تبیین شرح اللمعه - جلد چهارم: حج https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-شرح-اللمعه-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/010-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> شهید ثانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی | محمدمسعود عباسی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1387</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 380</span></span></span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 معارف و عقاید 4 https://tahavolbook.com/product/معارف-و-عقاید-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;رضا برنجکار | محمدتقی سبحانی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark">1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 288</p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 تفسیر موضوعی قرآن کریم: آموزه هایی از فضائل و حقوق اهل بیت (ع) در قرآن https://tahavolbook.com/product/تفسیر-موضوعی-قرآن-کریم-آموزه-هایی-از-فضائل-و-حقوق-اهل بیت-ع-در-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : فتح الله نجارزادگان</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 288</span></p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 اخلاق اجتماعی https://tahavolbook.com/product/اخلاق-اجتماعی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span><span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>محمدباقر تحریری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;<span class="text_dark">1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 340</span></p></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 درسنامه فهم روشمند قرآن - جلد پنجم https://tahavolbook.com/product/درسنامه-فهم-روشمند-قرآن-جلد-پنجم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : حمید محمدی</span><span class="text_dark"> | سعید امینایی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 248</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, November 17, 2021 ماه به روایت آه https://tahavolbook.com/product/ماه-به-روایت-آه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب نیستان</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_dark"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ابوالفضل زرویی نصرآباد</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 189</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 معارف و عقاید 5 - جلد 1 https://tahavolbook.com/product/معارف-و-عقاید-5-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : عبدالمجید زهادت</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark">1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 302</p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 کاملترین ترجمه و تبیین اصول الفقه (جلد سوم) https://tahavolbook.com/product/کاملترین-ترجمه-و-تبیین-اصول-الفقه-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="product-property-value">حقوق اسلامی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong>: علامه محمدرضا مظفر | دکتر حمید مسجد سرایی | دکتر عباس زراعت</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span>1397</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span>672</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 مکیال المکارم: در فوائد دعا برای حضرت قائم علیه السلام (دوره دو جلدی) https://tahavolbook.com/product/مکیال-المکارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa20.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) | عطر عترت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : سید محمدتقی موسوی اصفهانی</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong><span><span class="text_dark"> : سید مهدی حائری قزوینی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 1193</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 کارگاه ترجمه متون دینی https://tahavolbook.com/product/کارگاه-ترجمه-متون-دینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید علاء نقی زاده | رقیه رستم پور ملکی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تحقیق و تنظیم کتاب</strong> : <span> مدیریت برنامه ریزی و تدوین متون تحصیلی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 143</span></p> </div> </div></p><hr/> Friday, September 24, 2021 کلیات فلسفه https://tahavolbook.com/product/کلیات-فلسفه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span><span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 556</span></p></p><hr/> Saturday, September 11, 2021 کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (10) https://tahavolbook.com/product/کاملترین-ترجمه-نموداری-شرح-لمعه-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong>: حمید مسجدسرایی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark">&nbsp; <span>1398</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span>256</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 درسنامه نهج البلاغه - جلد چهارم: نامه ها 2 https://tahavolbook.com/product/درسنامه-نهج-البلاغه-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/04-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدمهدی علیقلی | سید محمد نظری | حمید امن نژاد | عطاء الله اسدزاده</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1395</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 232</span><br /></span></p> </div></p><hr/> Monday, October 18, 2021 کاملترین شرح الهدایه فی النحو - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/کاملترین -شرح-الهدایه-فی-النحو-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:&nbsp;<span>سید حسین ایرانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 391</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (3) https://tahavolbook.com/product/کاملترین-ترجمه-نموداری-شرح-لمعه-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong>: حمید مسجدسرایی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark">&nbsp; <span>1399</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span>240</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, August 31, 2021 معارف و عقاید 6 https://tahavolbook.com/product/معارف-و-عقاید-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : رسول رضوی | عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark">1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 257</p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 ترجمه و شرح کامل بدایه الحکمه https://tahavolbook.com/product/ ترجمه-و-شرح-کامل-بدایه-الحکمه <img src='./Administrator/files/ProductPic/a12.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:&nbsp;حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمدحسین طباطبایی تبریزی</p> <div><span class="text_dark"> <strong class="text_darker">مترجم</strong> : <span>محمدمسعود عباسی زنجانی</span><br /></span></div> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1396</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 456</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 تاریخ فرهنگی سیاسی ایران معاصر https://tahavolbook.com/product/تاریخ فرهنگی سیاسی ایران معاصر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;نجف لک زایی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;468</p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 ترجمه کامل اقبال الاعمال https://tahavolbook.com/product/ترجمه-کامل-اقبال-الاعمال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : سماء قلم</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<em>علی بن موسی بن جعفر بن طاووس</em></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span style="font-family: wingdings, zapf dingbats; font-size: medium;">1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker">تعداد صفحات</strong> :&nbsp;</strong>1767 صفحه<strong class="text_darker"><br /></strong></p> </div></p><hr/> Saturday, July 31, 2021 اعراب القرآن الکریم - جلد اول: ترکیب و ترجمه جزء 1 تا 6 قرآن کریم https://tahavolbook.com/product/اعراب-القرآن-الکریم-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدرضا رضوانی خراسانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 764</span></p></p><hr/> Saturday, June 12, 2021 نظام سیاسی اسلام https://tahavolbook.com/product/نظام-سیاسی-اسلام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span><span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :<span>علی اصغر نصرتی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 352</span></p></p><hr/> Saturday, September 11, 2021 کتاب فلسفه دین علامه جعفری https://tahavolbook.com/product/کتاب-فلسفه-دین-علامه-جعفری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : محمدتقی جعفری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;598</p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 28, 2022 ترجمه کتاب نفیس القطره: قطره ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام (دوره دو جلدی) https://tahavolbook.com/product/ترجمه-کتاب-نفیس-القطره-قطره ای-از-دریای-فضائل-اهل-بیت-علیهم-السلام-دوره-دو-جلدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> الماس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید احمد مستنبط</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> محمد ظریف</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 1840</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 عقاید توصیفی - جلد اول https://tahavolbook.com/product/عقاید-توصیفی-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>روح الله بهشتی پور</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 264</span></p></p><hr/> Sunday, February 14, 2021 درآمدی بر منطق ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان https://tahavolbook.com/product/درآمدی بر منطق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;مرکز مدیریت حوزه های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;محمود منتظری مقدم</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1395</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark">208</span></p> </div></p><hr/> Saturday, June 19, 2021 هنر فکر کردن یا شرح منطق کبری https://tahavolbook.com/product/هنر-فکر-کردن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : سید علی حسینی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1388</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 328</p> </div></p><hr/> Saturday, August 21, 2021 دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (دوره سه جلدی) https://tahavolbook.com/product/دروس-تمهیدیه-فی-الفقه-الاستدلالی-دوره-سه-جلدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> باقر ایروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 1276</span></p> </div> </div></p><hr/> Saturday, August 28, 2021 الوسوط فی شرح بداة النحو https://tahavolbook.com/product/الوسوط-فی-شرح-بداة-النحو <img src='./Administrator/files/ProductPic/016-6.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;محمد آزادبخت | سید علی محمدی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark">۱۳۹۶</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> ۶۵۶<br /></span></p> </div></p><hr/> Sunday, July 4, 2021 ترکیب، ترجمه، تلخیص، الفیه ابن مالک https://tahavolbook.com/product/ترکیب-ترجمه-تلخیص-الفیه-ابن-مالک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> عالمه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی آل بویه</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 436</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 7, 2022 قصه فرماندهان 11: مهاجر مهربان - بر اساس زندگی شهید اسماعیل دقایقی https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-11-مهاجر-مهربان <img src='./Administrator/files/ProductPic/582.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر | نشر شاهد</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">محسن مطلق</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1387</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 80</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 حجت خدا: 110 داستانک از شهید مدافع حرم محسن حججی https://tahavolbook.com/product/حجت-خدا <img src='./Administrator/files/ProductPic/291.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید ابراهیم هادی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب:</strong><span><span class="text_dark"> گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 96</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 آموزش قرائت قرآن 2 https://tahavolbook.com/product/آموزش-قرائت-قرآن-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p><strong class="text_darker"> نویسنده </strong><span><span class="text_dark">:&nbsp;</span></span>محمد رضا شهیدی پور - علی قاسمی</p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :&nbsp;1398</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 350</p> </div> </div></p><hr/> Saturday, September 11, 2021 نثر طوبی https://tahavolbook.com/product/نثر-طوبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"> ناشر</strong>:<span> اسلامیه</span></p> <p><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:<span> علامه شعرانی, محمد قریب</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر </strong>: 1393 &nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="block"> 605<br /></span></p></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 مغنی الاریب https://tahavolbook.com/product/مغنی-الاریب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;ابراهیم الکفیل | مرتضی الخاکسار | سجاد القربانی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;362</p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 درسنامه فهم روشمند قرآن - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/درسنامه-فهم-روشمند-قرآن-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> حمید محمدی</span><span class="text_dark"> | سعید امینایی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 254</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 ترجمه و شرح حلقه ثانیه از «دروس فی علم الاصول» شهید سید محمدباقر صدر https://tahavolbook.com/product/ترجمه-دروس-فی-علم-الأصول-الحلقه -الثانیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدباقر صدر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span>محمدمسعود عباسی زنجانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1397</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 680</span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 عقاید توصیفی - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/عقاید-توصیفی-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>روح الله بهشتی پور</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 424</span></p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 فقه استدلالی: ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه - جلد اول https://tahavolbook.com/product/فقه-استدلالی-ترجمه-تحریر-الروضه-فی-شرح-اللمعه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علیرضا امینی | سید محمدرضا آیتی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> سید مهدی دادمرزی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 350</span></p> </div></p><hr/> Monday, July 26, 2021 تصاریف (شرح صرف ساده) - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/تصاریف-شرح-صرف-ساده-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/019-6.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدحسین محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 359</span></p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 قرآن کریم (همراه با ترجمه تحت اللفظی) https://tahavolbook.com/product/قرآن-کریم-همراه-با-ترجمه-تحت-اللفظی <img src='./Administrator/files/ProductPic/01-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong> مترجم </strong>: <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1397</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 616</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Saturday, February 5, 2022 کتاب تپلی و چند داستان دیگر https://tahavolbook.com/product/کتاب-تپلی-و-چند-داستان-دیگر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="prodoct-attribute-item">امیرکبیر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :&nbsp;</strong></strong></strong> <span class="prodoct-attribute-item">گی دو موپاسان</span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>: <span class="prodoct-attribute-item">محمد قاضی</span> </span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :&nbsp;1390</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 262</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 آموزش سریع و آسان نحو کاربردی و ترکیب بر اساس آیات القرآن (23 درس) https://tahavolbook.com/product/ آموزش-سریع-و-آسان-نحو-کاربردی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp; <span> محمدرضا رضوانی خراسانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 200</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 الصحف المطهره: مشیخه سماحه العلامه الحجه المحقق آیه الله السید هادی الحسینی الخراسانی (1297 - 1368ق) https://tahavolbook.com/product/3100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;314</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 عقاید استدلالی - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/عقاید-استدلالی-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>علی ربانی گلپایگانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 368</span></p></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 اخلاق اسلامی (جلد پنجم) https://tahavolbook.com/product/اخلاق-اسلامی-جلد-پنجم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : دفتر تدوین متون درسی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 182</p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 الکلمات العالیه فی شرح الحاشیه https://tahavolbook.com/product/الکلمات-العالیه-فی-شرح-الحاشیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/a19.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:&nbsp;<span>سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 712</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 نان و شراب https://tahavolbook.com/product/نان-و-شراب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="text_dark">اینیاتسیو سیلونه</span></p> <div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> امیرکبیر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 424</span></p> </div> </div> <p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">&nbsp;</strong></strong></strong></p></p><hr/> Sunday, June 13, 2021 نسیم حیات: تفسیر قرآن کریم جزء 2 https://tahavolbook.com/product/نسیم-حیات-تفسیر-قرآن-کریم-جزء-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> آوای قرآن</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">ابوالفضل بهرام پور</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 284</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن https://tahavolbook.com/product/تحلیل-زبان-قرآن-و-روش-شناسی-فهم-آن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : محمدباقر سعیدی روشن</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 496</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, May 31, 2021 موج زنده: اندیشکده و نقش آن در تعالی خانواده https://tahavolbook.com/product/موج-زنده-اندیشکده-و-نقش-آن-در-تعالی-خانواده <img src='./Administrator/files/ProductPic/1.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> مهرستان (قبسات)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> مینا فلاح | محمدصالح طیب نیا | سهراب هاشمی نژاد</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong>: <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong>: <span class="text_dark"> 380</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 نحو مقدماتی: روشی نوین در آموزش علم نحو ویرایش جدید https://tahavolbook.com/product/نحو-مقدماتی-روشی-نوین-در-آموزش-علم-نحو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمود ملکی اصفهانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1396</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 128</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 آئینه حق نما: شرح حال علامه سید دلدار علی نقوی نصیرآبادی هندی غفران مآب (م1235) - جلد اول https://tahavolbook.com/product/آئینه-حق-نما-شرح-حال-علامه-سید-دلدار-علی-نقوی-نصیرآبادی-هندی-غفران-مآب-م-1235--جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی فضلی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 648</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 آشنایی با علوم حدیث https://tahavolbook.com/product/آشنایی-با-علوم-حدیث <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی نصیری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تحقیق و تنظیم کتاب</strong> : <span> مدیریت برنامه ریزی و تدوین متون تحصیلی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 180</span></p> </div> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 روش دانش اندوزی: ترجمه آداب المتعلمین https://tahavolbook.com/product/روش-دانش-اندوزی-ترجمه-آداب-المتعلمین <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نهاوندی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> خواجه نصیرالدین طوسی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> محسن احمدوند</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 64</span></p> </div> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 برسد به دست باران: گلچینی از برترین شعرهای خانواده https://tahavolbook.com/product/برسد-به-دست-باران-گلچینی-از-برترین-شعرهای-خانواده <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> مهرستان (قبسات)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> محمدصادق میرصالحیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر:</strong> <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات:</strong> <span class="text_dark"> 152</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 شرح نوین رسائل - جلد اول: قطع https://tahavolbook.com/product/شرح-نوین-رسائل-جلد-اول-قطع <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>: <span>مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> رضا حیدری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 184</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, June 18, 2022 كتاب بازي فرشته اثر كارلوس روئيث ثافون نشر نيماژ https://tahavolbook.com/product/كتاب-بازي-فرشته-اثر-كارلوس-روئيث-ثافون--نشر-نيماژ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">: <span class="block">كارلوس روئيت ثافون</span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong>: 767</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و شرح حلقه اولی از «دروس فی علم الاصول» شهید سید محمدباقر صدر https://tahavolbook.com/product/ترجمه-دروس-فی-علم-الأصول-حلقة-الأولی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدباقر صدر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span>محمدمسعود عباسی زنجانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1397</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 272</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 مراحل سه گانه پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی https://tahavolbook.com/product/مراحل-سه-گانه-پیشگیری-از-جرم-در-آموزه-های-قرآنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">قدرت الله خسروشاهی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 214</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 اخلاق فردی https://tahavolbook.com/product/اخلاق-فردی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> میثم قاسمی | حمیدرضا حق شناس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 276</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 ملاقات در ملکوت: شهید مدافع حرم احمد محمد مشلب به روایت مادر https://tahavolbook.com/product/ملاقات-در-ملکوت <img src='./Administrator/files/ProductPic/308.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> تقدیر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> مهدی گودرزی</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong><span><span class="text_dark"> آمنه صفا</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 96</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 شیوه زندگینامه نویسی (راهنمای تدوین زندگینامه نویسی علمی - تحلیلی): شیوه نامه بزرگان شیعه https://tahavolbook.com/product/شیوه-زندگینامه-نویسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمدجواد اصغری هاشمی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1392</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;204</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 مهاجر سرزمین آفتاب: خاطرات کونیکو یامامورا (سبا بابایی) یگانه مادر شهید ژاپنی در ایران https://tahavolbook.com/product/مهاجر-سرزمین-آفتاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/a863.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> حمید حسام</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 248</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 فرهنگ جدید (عربی - فارسی) ترجمه منجد الطلاب https://tahavolbook.com/product/فرهنگ-جدید-ترجمه-منجد-الطلاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> :&nbsp;فواد افرام البستانی</span></span><span><span class="text_dark"><strong> <br /></strong></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1394</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 1055</p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 الهیه: شرح حال عارف ربانی سید محمدحسن الهی طباطبایی https://tahavolbook.com/product/الهیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 215</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 درسنامه فهم روشمند قرآن - جلد اول https://tahavolbook.com/product/درسنامه-فهم-روشمند-قرآن-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : حمید محمدی</span><span class="text_dark"> | سعید امینایی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 224</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 تکفیری https://tahavolbook.com/product/تکفیری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="text_dark">مهدی دریاب</span></p> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 176</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 تولد در لس آنجلس https://tahavolbook.com/product/تولد-در-لس-آنجلس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> عهد مانا</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">بهزاد دانشگر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 200</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 قصه فرماندهان 3: تکه ای از آسمان - بر اساس زندگی شهید محمد بروجردی https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-3-تکه-ای-از-آسمان <img src='./Administrator/files/ProductPic/188.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر | نشر شاهد</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">حسین فتاحی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1387</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 91</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 کتاب اردیبهشت (نفوذ در گروه های معاند،رصد و پایش از درون) https://tahavolbook.com/product/کتاب-اردیبهشت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span class=" font-size-normal">حداد</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;<span class=" font-size-normal">محمدرضا حدادپور جهرمی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم&nbsp;</span></span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class=" font-size-normal">محمدرضا حدادپور جهرمی</span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1399</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class=" font-size-normal">208</span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 صرف ساده همراه با صرف مقدماتی و آداب علم دین https://tahavolbook.com/product/صرف-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/016.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدرضا طباطبایی</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1397</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 488</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 جلوه های بلاغت در نهج البلاغه https://tahavolbook.com/product/جلوه-های-بلاغت-در-نهج-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمد خاقانی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1390</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;391</p></p><hr/> Thursday, June 23, 2022 تبیان صادق: سرگذشت، آثار و افکار آیة الله میرزا صادق آقا تبریزی https://tahavolbook.com/product/تبیان-صادق-سرگذشت-آثار-و-افکار-آیة-الله-میرزا-صادق-آقا-تبریزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید ابراهیم سیدعلوی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 632</span></p> </div></p><hr/> Saturday, August 7, 2021 درسنامه فقه 3: گزیده العروه الوثقی و تحریرالوسیله https://tahavolbook.com/product/درسنامه-فقه-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدحسین فلاح زاده</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 255</p></p><hr/> Saturday, October 30, 2021 ترجمه و تبیین دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد اول) https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-دروس-تمهیدیه-فی-الفقه-الاستدلالی-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : </span><span class="text_dark">آیت الله شیخ باقر ایروانی</span></span></p> <p class="entity-author"><span><span class="text_dark"><strong>ترجمه </strong>: احمد سلامی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;464</p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 نوائب الدهور فی علائم‌ الظهور https://tahavolbook.com/product/نوائب-الدهور-فی-علائم‌-الظهور <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="brands">انتشارات رسالت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: سید محمدحسن طباطبایی میرجهانی<br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>مترجم </strong>:<span style="background-color: #ffffff;"> <br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1394</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 1750</p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 مدافعان حرم 4: شاهرگی برای حریم (شهید حمیدرضا اسداللهی) https://tahavolbook.com/product/مدافعان-حرم-4-شاهرگی-برای-حریم <img src='./Administrator/files/ProductPic/405.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> سمانه خاکبازان</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 264</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 رسم و ضبط راهنمای تدریس روخوانی و روان خوانی قرآن کریم https://tahavolbook.com/product/رسم-و-ضبط-راهنمای-تدریس-روخوانی-و-روان-خوانی-قرآن-کریم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : علی حبیبی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> 260</span></p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 کشتن مرغ مینا https://tahavolbook.com/product/کشتن-مرغ-مینا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="text_dark">هارپر لی</span></p> <div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> امیرکبیر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 414</span></p> </div> </div> <p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">&nbsp;</strong></strong></strong></p></p><hr/> Monday, July 12, 2021 علوم بلاغی و زیبایی ‌شناختی قرآن - جلد اول https://tahavolbook.com/product/علوم-بلاغی-و-زیبایی-شناختی-قرآن -جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه </span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong class="text_darker"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">حسن خرقانی </span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1398 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 234 </span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 روزنه هایی از عالم غیب https://tahavolbook.com/product/روزنه-هایی-از-عالم-غیب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب جمکران</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark">: سید محسن خرازی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 448</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 کتاب آدم های اشتباهی اثر شیوا مقانلو https://tahavolbook.com/product/کتاب-آدم-های-اشتباهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="block">نشر نیماژ </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="block">شیوا مقانلو </span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم </span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 196</p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 درسنامه احکام عمومی 1 https://tahavolbook.com/product/درسنامه-احکام-عمومی-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;علی رضا محمدی نژاد</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1398</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;214</p></p><hr/> Sunday, February 14, 2021 خودآموز هدایه (جلد اول) https://tahavolbook.com/product/خودآموز-هدایه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : سعید سعیدی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1391</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 388</p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 ترجمه و شرح نهایه الحکمه علامه سید محمدحسین طباطبائی - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-نهایه-الحکمه-علامه-سید-محمد-حسین-طباطبائی-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالفکر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدحسین طباطبایی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 568</span></p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 شیوه شیوایی: درسنامه نگارش و ویرایش https://tahavolbook.com/product/شیوه-شیوایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 232</span></p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 یاران ناب 14: با دستهای خالی (خاطراتی از شهید حسن طهرانی مقدم) https://tahavolbook.com/product/یاران-ناب-14-با-دستهای-خالی-خاطراتی-از-شهید-حسن-طهرانی-مقدم <img src='./Administrator/files/ProductPic/448.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> یا زهرا (س)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مهدی بختیاری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 119</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مدافعان حرم 2: سِرّ سَر (شهید عبدالله اسکندری) https://tahavolbook.com/product/مدافعان-حرم-2-سِرّ-سَر <img src='./Administrator/files/ProductPic/526.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> نجمه طرماح</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 200</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 کتاب اسرار عمارت تابان اثر شیوا مقانلو نشر نیماژ https://tahavolbook.com/product/کتاب-اسرار-عمارت-تابان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="block">نشر نیماژ </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="block">شیوا مقانلو </span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم </span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 94</p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مدافعان حرم 5: قرار بی قرار (شهید مصطفی صدرزاده) https://tahavolbook.com/product/مدافعان-حرم-5-قرار-بی-قرار <img src='./Administrator/files/ProductPic/a376.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> فاطمه سادات افقه</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 396</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 تبیین فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا https://tahavolbook.com/product/تبیین-فلسفی-وحی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> موسی ملایری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 328</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 نامیرا https://tahavolbook.com/product/نامیرا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب نیستان</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">صادق کرمیار</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 336</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 روش ها و فنون تدریس https://tahavolbook.com/product/روش-ها-و-فنون-تدریس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;حسن فانیدپور | ولی هاشم پور | یونس پاکپور</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark">340</span></p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 نگاهی به دریا - جلد اول https://tahavolbook.com/product/نگاهی-به-دریا-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید احمد مددی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1393</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;708</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 درآمدی بر دانش مفردات قرآن https://tahavolbook.com/product/درآمدی-بر-دانش-مفردات-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : سید محمود طیب حسینی (دشتی)</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 327</span></p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 آئینه حق نما: شرح حال علامه سید دلدار علی نقوی نصیرآبادی هندی غفران مآب (م1235) - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/آئینه-حق-نما-شرح-حال-علامه-سید-دلدار-علی-نقوی-نصیرآبادی-هندی-غفران-مآب-م-1235-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی فضلی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 684</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 فلسفه علم https://tahavolbook.com/product/فلسفه-علم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark">: الکس روزنبرگ</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم:</strong><span><span class="text_dark"> مهدی دشت بزرگی</span><span class="text_dark"> | فاضل اسدی امجد</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1384</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 352</span></p> </div> </div></p><hr/> Wednesday, February 23, 2022 ترجمه کامل مبانی تکمله المنهاج (جلد 2) https://tahavolbook.com/product/ترجمه-کامل-مبانی-تکمله-المنهاج-جلد-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="product-property-value">حقوق اسلامی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span class="product-property-value">آیه الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خوئی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> :&nbsp;<span class="product-property-value">علی مددی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="product-property-value">1394 </span><br /></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span class="product-property-value">624</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) - جلد اول: کلیات https://tahavolbook.com/product/مطالعه-تطبیقی-حقوق-جزای-عمومی-اسلام-و-حقوق-موضوعه-جلد-اول-کلیات <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">جلال الدین قیاسی</span><span class="text_dark"> | قدرت الله خسروشاهی</span><span class="text_dark"> | حمید دهقان</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 393</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 قصه فرماندهان 2: معلم فراری - بر اساس زندگی شهید محمد ابراهیم همت https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-2-معلم-فراری <img src='./Administrator/files/ProductPic/946.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر | نشر شاهد</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">رحیم مخدومی</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 80</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 یک عاشقانه آرام https://tahavolbook.com/product/یک-عاشقانه-آرام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span> روزبهان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده : </strong></strong></strong><span class="text_dark">نادر ابراهیمی</span><span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>:&nbsp;</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"> <span class="text_dark">1398</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark">240</span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 آموزش کلام اسلامی - جلد اول: (خداشناسی) https://tahavolbook.com/product/آموزش-کلام-اسلامی-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمد سعیدی مهر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 360</span></p> </div></p><hr/> Saturday, October 23, 2021 ترجمه و شرح فارسی دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ترجم- و-شرح-فارسی-دروس-تمهیدیه-فی-القواعد-الفقهیه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> باقر ایروانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> حسن بیت جادر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 320</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 مردان و رجزهایشان https://tahavolbook.com/product/مردان-و-رجزهایشان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب نیستان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> سید مهدی شجاعی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 87</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 جرعه ای از دریا - جلد چهارم مقالات و مباحث شخصیت شناسی و کتاب شناسی https://tahavolbook.com/product/جرعه ای-از-دریا-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید موسی شبیری زنجانی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1398</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;688</p></p><hr/> Wednesday, October 13, 2021 دوره عالی زبان قرآن (4): آشنایی با علوم بلاغی (علم معانی، بیان و بدیع) https://tahavolbook.com/product/آشنایی-با-علوم-بلاغی <img src='./Administrator/files/ProductPic/03.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 320</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 رنج و ایثار: احوال و آثار علامه شیخ محمدباقر محمودی (م1427ق) https://tahavolbook.com/product/رنج-و-ایثار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمدجواد محمودی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1393</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;512</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 قصه فرماندهان 27: مجنون هور - بر اساس زندگی سردار علی هاشمی https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-27-مجنون-هور <img src='./Administrator/files/ProductPic/140.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: <span class="text_dark">محمدعلی آقامیرزایی</span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 77</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 دعبل و زلفا https://tahavolbook.com/product/دعبل-و-زلفا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">مظفر سالاری</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 332</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 كتاب منازل الآخرة اثر حاج شيخ عباس قمی انتشارات ياس بهشت https://tahavolbook.com/product/كتاب-منازل-الآخرة <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="block">ياس بهشت </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="block">حاج شيخ عباس قمي</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="block"><span class="block">مترجم&nbsp;</span></span></span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="block"><span class="block"><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span class="block">192 صفحه </span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 خرمگس https://tahavolbook.com/product/خرمگس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>امیرکبیر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده : </strong></strong></strong><span class="text_dark">اتل لیلیان وینیچ</span><span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>: </span><span class="text_dark">خسرو همایون پور</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"> 1396<br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;328</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 کتاب روان خوانی و صحیح خوانی قرآن کریم نور https://tahavolbook.com/product/کتاب-روان-خوانی-و-صحیح-خوانی-قرآن-کریم-نور <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span><span>&nbsp;<span class="feature_value">نشر تلاوت</span></span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> :&nbsp;<span class="feature_value"><span class="technicalspecs-value"><span>محمد خواجوی</span></span> </span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 128</p> </div> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 یادداشت های زیرزمین https://tahavolbook.com/product/یاد-داشت-های-زیرزمین <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="text_dark">فئودور داستایفسکی</span></p> <div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> امیرکبیر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 241</span></p> </div> </div> <p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">&nbsp;</strong></strong></strong></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 قصه های پند آموز کهن جلد چهارم اثر زینب علیزاده https://tahavolbook.com/product/کتاب-قصه-های-پند-آموز-کهن-جلد-چهارم-اثر-زینب-علیزاده <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker">ناشر</strong><span>:&nbsp;</span><span class="block">اعتلای وطن</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : زینب علیزاده<br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong>: <span class="block">224 </span></p></p><hr/> Monday, September 20, 2021 تاریخ جامع جنگ های صلیبی 4: جنگ چهارم صلیبی (منابع) https://tahavolbook.com/product/تاریخ-جامع-جنگ-های-صلیبی-4-جنگ-چهارم-صلیبی-منابع <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span class="text_darker"><strong>مترجم </strong>: <span class="text_dark">عزت ملا ابراهیمی</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 352</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 ترجمه و شرح فارسی دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/ترجمه و شرح فارسی دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه - جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> باقر ایروانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> حسن بیت جادر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 324</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 تلخیص مکاسب محرمه شیخ انصاری رحمه الله - جلد اول https://tahavolbook.com/product/تلخیص-مکاسب-محرمه-شیخ-انصاری-رحمه-الله-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> قدس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 200</span></p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 ترجمه و تبیین دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد دوم) https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-دروس-تمهیدیه-فی-الفقه-الاستدلالی-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : </span><span class="text_dark">آیت الله شیخ باقر ایروانی</span></span></p> <p class="entity-author"><span><span class="text_dark"><strong>ترجمه </strong>: راضیه سادات هاشمی<br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 304</p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 متن کامل و ترجمه جهاد با نفس از وسائل الشیعه https://tahavolbook.com/product/متن-کامل-و-ترجمه-جهاد-با-نفس-از-وسائل-الشیعه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شرکت چاپ و نشر بین الملل</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 420</span></p> <p><span class="text_dark"><span class="text_dark"><strong>نویسنده</strong>: <span class="block">محمدبن&zwnj;حسن حرعاملی </span><br /></span></span></p> </div></p><hr/> Saturday, August 7, 2021 احکام و آداب تلاوت قرآن کریم: سطح دو https://tahavolbook.com/product/احکام-و-آداب-تلاوت-قرآن-کریم-سطح-دو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa20.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمد وحیدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 271</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 کتاب تمرین صرف متوسطه باب فعل و باب اسم https://tahavolbook.com/product/کتاب تمرین-صرف-متوسطه-باب-فعل-و-باب-اسم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 164</span></p></p><hr/> Sunday, February 14, 2021 یاران ناب 15: من کاوه هستم (خاطراتی از شهید محمود کاوه) https://tahavolbook.com/product/یاران-ناب-15-من-کاوه-هستم-خاطراتی-از-شهید-محمود-کاوه <img src='./Administrator/files/ProductPic/319.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> یا زهرا (س)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی اکبر مزدآبادی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 199</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مرشد و مارگریتا https://tahavolbook.com/product/مرشد-و-مارگریتا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker">نویسنده : </strong></strong><span class="HiddenLink blue text-bold">میخائیل بولگاکف </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: <span class="HiddenLink blue text-bold">امیرکبیر </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 480</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 قصه فرماندهان 6: پاوه سرخ - بر اساس زندگی شهید دکتر مصطفی چمران https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-6-پاوه-سرخ <img src='./Administrator/files/ProductPic/664.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر | نشر شاهد</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">داوود بختیاری دانشور</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1387</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 87</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 آموزش فلسفه - جلد اول https://tahavolbook.com/product/آموزش-فلسفه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شرکت چاپ و نشر بین الملل</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> محمدتقی مصباح یزدی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 394</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مدافعان حرم 1: دیدار پس از غروب (شهید مهدی نوروزی) https://tahavolbook.com/product/مدافعان-حرم-1-دیدار-پس-از-غروب <img src='./Administrator/files/ProductPic/179.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> منصوره قنادیان</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 112</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مسلخ عشق https://tahavolbook.com/product/مسلخ-عشق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> عهد مانا</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">مهناز رئوفی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 320</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 دیباچه ای بر سطوح تحلیلی سنت و تجدد https://tahavolbook.com/product/دیباچه-ای-بر-سطوح-تحلیلی-سنت-و-تجدد <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> عبدالحسین کلانتری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 144</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 فلسفه حقوق: مبانی و کارکردها https://tahavolbook.com/product/فلسفه-حقوق-مبانی-و-کارکرد-ها <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">توماس موراوتز</span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><span><strong><span class="text_darker">مترجم&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span><span><span><span><span>: <span class="text_dark">بهروز جندقی</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 257</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مواعظ: سلسله مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله حق شناس (قدس سره) - جلد چهارم https://tahavolbook.com/product/مواعظ--آیت-الله-حق-شناس-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مطیع</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> عبدالکریم حق شناس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 280</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 درسنامه علوم قرآن https://tahavolbook.com/product/درسنامه-علوم-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> <span><span class="text_dark">:</span></span> حسین جوان آراسته</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 384</span></p> </div></p><hr/> Monday, August 30, 2021 قلب قرآن: تفسیر سوره یس https://tahavolbook.com/product/قلب-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید عبدالحسین دستغیب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 292</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تذکار وحی دفتر سوم https://tahavolbook.com/product/تذکار-وحی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : سید محمدرضا صفوی - فتح&zwnj;الله نجارزادگان<br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1398</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 222</p> </div> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 تبیین نقش هشام کلبی در فرهنگ و تمدن اسلامی https://tahavolbook.com/product/تبیین-نقش-هشام-کلبی-در-فرهنگ-و-تمدن-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده </span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">اصغر منتظر قائم</span><span class="text_dark"> | وحید سعیدی</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 183</span></p> </div></p><hr/> Saturday, July 10, 2021 نشت نشا: جستاری پیرامون فرار مغزها https://tahavolbook.com/product/نشت-نشا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa20.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> قدیانی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">رضا امیرخانی</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1388</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 102</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 قصه فرماندهان 4: پرواز سفید - بر اساس زندگی شهید عباس بابایی https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-4-پرواز-سفید <img src='./Administrator/files/ProductPic/703.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر | نشر شاهد</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: <span class="text_dark">داوود بختیاری دانشور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1387</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 92</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 بداءه النحو https://tahavolbook.com/product/بداءه-النحو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : غلامعلی صفایی بوشهری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 352</span></p> </div> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 مکاتب تفسیری - جلد اول: مفسران نخستین، مکتب روایی محض و تفاسیر روایی محض https://tahavolbook.com/product/مکاتب-تفسیری-جلد-اول-مفسران-نخستین-مکتب-روایی-محض-و-تفاسیر-روایی-محض <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><strong class="text_darker"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">علی اکبر بابایی </span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1392 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 436 </span></p> </div> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 بدایه الحکمه ترجمه و شرح مختصر علی شیروانی https://tahavolbook.com/product/بدایه-الحکمه-ترجمه-مختصر-علی-شیروانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/a13.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:&nbsp;حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمدحسین طباطبایی تبریزی</p> <div><span class="text_dark"> <strong class="text_darker">مترجم</strong> : </span><span class="text_dark"><span>علی شیروانی</span></span></div> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">1391</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">451</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 ترجمه و شرح ابن عقیل - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-ابن-عقیل-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/17.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>عبدالله ابن عقیل</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> :&nbsp;<span> <span>سید علی حسینی</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1397</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 568</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 نظام اسلامی و مسئله روسپی گری (مجموعه مقالات و گفت و گوها) https://tahavolbook.com/product/نظام-اسلامی-و-مسئله-روسپی-گری-مجموعه-مقالات-و-گفت-و-گوها <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر مطالعات و تحقیقات زنان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> ابراهیم شفیعی سروستانی</span></p> <p class="entity-author"><span><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : 1385 &nbsp; <br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 464</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 کتاب سایه باد https://tahavolbook.com/product/کتاب-سایه-باد <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">: کارلوس روئیث ثافون<br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1399</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong>: 744</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 شرح انموذج (جلد۳) https://tahavolbook.com/product/شرح-انموذج-جلد3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa19.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : دارالعلم</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : سید علی حسینی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1368</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 367</p> </div></p><hr/> Monday, May 3, 2021 رساله آموزشی - جلد اول: عبادات بر اساس فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی https://tahavolbook.com/product/رساله-آموزشی-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;فقه روز (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید علی خامنه ای</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1390</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;338</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 معنا و عقلانیت در آرای علامه طباطبایی و پیتر وینچ https://tahavolbook.com/product/معنا-و-عقلانیت-در-آرای-علامه-طباطبایی-و-پیتر-وینچ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> عبدالحسین کلانتری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 296</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 درسنامه فقه 2 https://tahavolbook.com/product/درسنامه-فقه-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمدحسین فلاح زاده</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1393</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;360</p></p><hr/> Wednesday, September 22, 2021 مواعظ: سلسله مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله حق شناس (قدس سره) - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/مواعظ--آیت-الله-حق-شناس-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مطیع</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> عبدالکریم حق شناس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 270</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, August 3, 2021 اخلاق اسلامی(جلد اول) https://tahavolbook.com/product/اخلاق-اسلامی-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : دفتر تدوین متون درسی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 178</p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 از چشم ها 3: به مجنون گفتم زنده بمان شهید محمد ابراهیم همت https://tahavolbook.com/product/از-چشم-ها-3-به-مجنون-گفتم-زنده-بمان-شهید-محمد-ابراهیم-همت <img src='./Administrator/files/ProductPic/214.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span class="value"><span class="val">روایت فتح </span> </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span class="key">: </span> <span class="value"> <span class="val"> فرهاد خضری </span> </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 296</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مدافعان حرم 9: مثل نسیم (شهید احسان حاجی حتم لو) https://tahavolbook.com/product/مدافعان-حرم-9-مثل-نسیم <img src='./Administrator/files/ProductPic/752.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> اعظم السادات حسینی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 232</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 شب های روشن و پنج داستان دیگر https://tahavolbook.com/product/شب-های-روشن-و-پنج-داستان-دیگر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>امیرکبیر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده : </strong></strong></strong><span class="text_dark">فئودور داستایفسکی</span><span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>:&nbsp;<span class="text_dark">پرویز همتیان بروجنی</span> </span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark">1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark">470</span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 قلعه حیوانات https://tahavolbook.com/product/قلعه-حیوانات <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="text_dark">جورج اورول</span></p> <div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> امیرکبیر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 109</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مردی در تبعید ابدی: بر اساس داستان زندگی ملاصدرای شیرازی صدرالمتالهین https://tahavolbook.com/product/مردی-در-تبعید-ابدی-بر-اساس-داستان-زندگی-ملاصدرای-شیرازی-صدرالمتالهین <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="text_dark">نادر ابراهیمی</span></p> <div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روزبهان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 277</span></p> </div> </div> <p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">&nbsp;</strong></strong></strong></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 زمینه های پیدایش خلافت فاطمیان https://tahavolbook.com/product/زمینه-های-پیدایش-خلافت-فاطمیان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">محمدعلی چلونگر</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1386</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 252</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 همرزمان حسین (ع): 10 گفتار در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم (ع) از آیت الله خامنه ای در سال 51 https://tahavolbook.com/product/همرزمان-حسین-ع <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> انقلاب اسلامی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : سید علی خامنه ای</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 424</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, August 4, 2021 دولت ایوبیان https://tahavolbook.com/product/دولت-ایوبیان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: </span></span></span><span class="text_dark">محمدسهیل طقوش</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 412</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 روزی روزگاری القاعده: خاطرات ایمن دین، عضو جدا شده القاعده و جاسوس دستگاه امنیتی انگلیس https://tahavolbook.com/product/روزی-روزگاری-القاعده <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نارگل</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم </span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">وحید خضاب</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 168</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 کتاب حجره پریا https://tahavolbook.com/product/کتاب-حجره-پریا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong><span class="feature_value">محمدرضا حدادپور جهرمی</span></p> <div class="col-md-7 last"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : نشر مصلی</div> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 265</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 یک عاشقانه نه چندان ساده: روایتی از زندگی فاطمه عسکریان همسر جانباز شهید محمد کاظمی https://tahavolbook.com/product/یک-عاشقانه-نه-چندان-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/839.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> یا زهرا (س)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> فرزانه ملکی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 204</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 راز نگین سرخ https://tahavolbook.com/product/راز-نگین-سرخ <img src='./Administrator/files/ProductPic/925.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت (نشر 27)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حمید حسام</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 333</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 فلسفه تربیت اسلامی؛ مطالعه تطبیقی فلسفه تربیت اسلامی و فلسفه های تربیتی معاصر https://tahavolbook.com/product/فلسفه-تربیت-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> ماجد عرسان کیلانی</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم:</strong><span><span class="text_dark"> بهروز رفیعی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 584</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 ژتون قرمز من https://tahavolbook.com/product/ژتون-قرمز-من <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">: </span><span class="HiddenLink blue text-bold">کارن جوی فاولر </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 312</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 اسم تو مصطفاست: زندگی نامه داستانی شهید مصطفی صدرزاده https://tahavolbook.com/product/اسم-تو-مصطفاست-زندگی-نامه-داستانی-شهید-مصطفی-صدرزاده <img src='./Administrator/files/ProductPic/618.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> راضیه تجار</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 272</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مغالطات https://tahavolbook.com/product/مغالطات <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> علی اصغر خندان</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 383</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, August 11, 2021 دروس فی علم الاصول: الحلقة الاولی و الحلقة الثانیة فی اسلوبها الثانی https://tahavolbook.com/product/دروس-فی-علم-الاصول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;باقر ایروانی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;288</p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 یادت باشد https://tahavolbook.com/product/یادت-باشد <img src='./Administrator/files/ProductPic/323.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید کاظمی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> محمدرسول ملاحسنی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 362</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 تاریخ اسلام - جلد اول: از جاهلیت تا رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله https://tahavolbook.com/product/تاریخ-اسلام-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر نشر معارف</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : مهدی پیشوایی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 332</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 آیین دانشوری ترجمه المراد من منیة المرید https://tahavolbook.com/product/آیین-دانشوری-ترجمه-المراد-من-منیة-المرید <img src='./Administrator/files/ProductPic/a15.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>: <span>سید محمدرضا طباطبایی</span></p> <div><span class="text_dark"> <strong class="text_darker">مترجم</strong> : </span><span>حمیدرضا شریعتمداری</span></div> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp; <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp; <span class="text_dark"> 200</span></p></p><hr/> Monday, September 6, 2021 آبنبات هل دار: طنز https://tahavolbook.com/product/آبنبات-هل-دار-طنز <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="text_dark">مهرداد صدقی</span></p> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 416</span></p> </div> <p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">&nbsp;</strong></strong></strong></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسلامی https://tahavolbook.com/product/مقدمه-ای-بر-تاریخ-مغرب-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">عبدالله ناصری طاهری</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 360</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 تاریخ نگاری محلی و خطط نویسی در مصر دوره اسلامی (قرن سوم تا دهم هجری/نهم تا شانزدهم میلادی) https://tahavolbook.com/product/تاریخ-نگاری-محلی-و-خطط-نویسی-در-مصر-دوره-اسلامی-قرن-سوم-تا-دهم-هجری-نهم-تا-شانزدهم-میلادی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker">نویسنده </span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">مرتضی نورائی</span><span class="text_dark"> | مهناز شعربافچی زاده</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 332</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 فتوحات همایون https://tahavolbook.com/product/فتوحات-همایون <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">نظام الدین علی شیرازی سیاقی نظام</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 287</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 آواز آسمانی عشق https://tahavolbook.com/product/آواز-آسمانی-عشق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : انتشارات به نشر<span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> حمیدرضا سهیلی<span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>: <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> <span class="text_dark">: </span><span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: <br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 شاهزاده و گدا https://tahavolbook.com/product/شاهزاده -و-گدا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده : </strong><span class="text_dark">مارک تواین</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : <span> امیرکبیر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 254</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 عقاید یک دلقک https://tahavolbook.com/product/عقاید-یک-دلقک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker">نویسنده : </strong></strong><span class="text_dark">هاینریش بل</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : <span> امیرکبیر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 294</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 چگونه سخنرانی کنیم؟ https://tahavolbook.com/product/چگونه-سخنرانی-کنیم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span><span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>حسین ملانوری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;<span class="text_dark">1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> 280<br /></span></p></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 درآمدی بر منطق 1 ویژه فارغ التحصیلان دوره اول متوسطه https://tahavolbook.com/product/درآمدی-بر-منطق-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمود منتظری مقدم</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 194</span></p> </div> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 خواندن متون اسلامی به زبان انگلیسی https://tahavolbook.com/product/خواندن-متون-اسلامی-به-زبان-انگلیسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span> مرکز نشر سنابل<br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : الهام نصیری پور | ابوالفضل جلیلی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> 90</span></p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 کتاب ایستگاه 11 https://tahavolbook.com/product/کتاب-ایستگاه-11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">: <span class="prodoct-attribute-item">امیلی سنت جان مندل</span> </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : نشر <span class="c-product__title-container--brand-link">نیماژ</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1398</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 384</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 شرح منطق مظفر (دوره دو جلدی) https://tahavolbook.com/product/ شرح-منطق-مظفر-دوره2دو-جلدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/014-6.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> الامام حسن بن علی (ع)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی محمدی خراسانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 1059</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 لمحات من البلاغه https://tahavolbook.com/product/ لمحات-من-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدامین مومنی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 140</span></p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 یاران ناب 19: حاج قاسم 2 https://tahavolbook.com/product/یاران-ناب-19-حاج-قاسم-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/678.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> یا زهرا (س)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی اکبری مزدآبادی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 168</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مدافعان حرم 15: آخر شهید می شوی (شهید صادق عدالت اکبری) https://tahavolbook.com/product/مدافعان-حرم-15-آخر-شهید-می-شوی <img src='./Administrator/files/ProductPic/893.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> حسین شرفخانلو</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 144</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 کلام جدید https://tahavolbook.com/product/کلام-جدید <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong> :&nbsp;سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)&nbsp;موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>حسن یوسفیان<br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <br /></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong>: 440</p></p><hr/> Saturday, September 11, 2021 ترجمه و تبیین لمعه دمشقیه (جلد 2) https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-لمعه-دمشقیه-جلد-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;شیخ ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی العاملی (شهید اول)</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> :&nbsp;محمود محسنی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">1393</span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">تعداد صفحه </span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">: 508</span></span></span></span></span></span></span><strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><br /></span></span></span></span></span></span></span></strong></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 انقراض ششم https://tahavolbook.com/product/انقراض-ششم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span> ققنوس<br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> الیزابت کولبرت <span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>: شهربانو صارمی <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"> 1399<br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: 359<br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 نسیم حیات: تفسیر قرآن کریم جزء 13 https://tahavolbook.com/product/نسیم-حیات-تفسیر-قرآن-کریم-جزء-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> آوای قرآن</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ابوالفضل بهرام پور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 265</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 كتاب تفسير ساختاري قرآن كريم اثر دكتر محمد خامه گر نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه https://tahavolbook.com/product/كتاب-تفسير-ساختاري-قرآن-كريم-اثر-دكتر-محمد-خامه-گر-نشر-پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong>: <span class="block">نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="block">دكتر محمد خامه گر </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 205</p></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت: اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت https://tahavolbook.com/product/مباحثی-تحلیلی-از-حقوق-تجارت-اوراق-تجاری-بورس-و-اوراق-بهادار-حق-کسب-یا-پیشه-یا-تجارت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">ابراهیم عبدی پورفرد</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 344</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات) https://tahavolbook.com/product/قواعد-فقه-جزایی-حدود-و-تعزیرات-قصاص-و-دیات <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">احمد حاجی ده آبادی</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 508</span></p> </div> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 خانواده در اسلام https://tahavolbook.com/product/خانواده-در-اسلام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : حسین بستان (نجفی)</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 268</span></p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 فلسفه نفس https://tahavolbook.com/product/فلسفه-نفس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سروش | کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> ویلیام دی. هارت</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم:</strong><span><span class="text_dark"> امیر دیوانی</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب:</strong><span><span class="text_dark"> امیر دیوانی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 120</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 دلتنگی‌های‌ نقاش‌ خیابان‌چهل‌ و هشتم‌ ( و نه‌ داستان دیگر) https://tahavolbook.com/product/دلتنگی‌-های‌-نقاش‌-خیابان‌-چهل‌-و-هشتم‌-و -نه‌-داستان-دیگر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span> <span><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span><span class="aCOpRe"><span dir="rtl">ققنوس</span></span></span></span></span></span></span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong>&nbsp;جی&zwnj;. دی&zwnj;. سلینجر <span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>: احمد گلشیری&zwnj; <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> <span class="text_dark">: 1399</span><span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: 264<br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 الجوهر النضید: شرح بخش منطق «تجرید» خواجه نصیرالدین طوسی https://tahavolbook.com/product/الجوهر-النضید <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong>: <span> حکمت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> علامه حلی</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم:</strong><span><span class="text_dark"> منوچهر صانعی دره بیدی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 426</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 درآمدی بر علم صرف (صرف 1) https://tahavolbook.com/product/ درآمدی-بر-علم-صرف-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> فرامرز علیزاده</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 74</span></p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 مبانی فلسفه اسلامی https://tahavolbook.com/product/مبانی-فلسفه-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> مختار امینیان</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 300</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 یاران ناب 12: او یک ملت بود (خاطراتی از شهید سید محمد حسینی بهشتی) https://tahavolbook.com/product/یاران-ناب-12-او-یک-ملت-بود-خاطراتی-از-شهید-سید-محمد-حسینی-بهشتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/297.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> یا زهرا (س)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدعلی صمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 224</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 سیره تربیتی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) https://tahavolbook.com/product/سیره-تربیتی-پیامبر-ص-و-اهل-بیت-ع <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : محمد داودی</span><span class="text_dark"> | سید علی حسینی زاده</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 378</span></p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 ترجمه و شرح دروس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی - جلد چهارم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-دروس-التمهیدیه-فی-الفقه-الاستدلالی-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> باقر ایروانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> حسن بیت جادر</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 339</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 کتاب مهارتهای زندگی https://tahavolbook.com/product/کتاب-مهارتهای-زندگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class=" font-size-normal">دارالحدیث</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : <span class=" font-size-normal">سید مهدی خطیب</span><br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1398</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;392</p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 ترجمه و تبیین دروس التمهیدیه فی فقه الاستدلالی (جلد سوم) https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-دروس-التمهیدیه-فی-فقه-الاستدلالی-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : </span><span class="text_dark">آیت الله شیخ باقر ایروانی</span></span></p> <p class="entity-author"><span><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong> <span><span class="text_dark">:</span></span> سیدمرتضی حسینی فاضل</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;352</p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 یادگاران 1: کتاب چمران https://tahavolbook.com/product/یادگاران-1-کتاب-چمران <img src='./Administrator/files/ProductPic/836.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب</strong> : <span> رهی رسولی فر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 100</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 جرعه ای از دریا - جلد اول مقالات و مباحث شخصیت شناسی و کتاب شناسی https://tahavolbook.com/product/جرعه ای-از-دریا-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div> <div> <p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید موسی شبیری زنجانی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1392</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;620</p> </div> </div></p><hr/> Wednesday, October 13, 2021 گناهان کبیره جلد1و2 https://tahavolbook.com/product/گناهان-کبیره-جلد-1-و-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"> ناشر</strong>: هاتف<span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:<span> شهید محراب آیت الله عبدالحسین دستغیب<br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر </strong>: 1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 700</p></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 علمدار: خاطرات شهید سید مجتبی علمدار https://tahavolbook.com/product/علمدار-خاطرات-شهید-سید-مجتبی-علمدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/509.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong>: <span class="text_dark">نشر امینان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong>: <span class="text_dark">گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 259</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مواعظ: سلسله مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله حق شناس (قدس سره) - جلد سوم https://tahavolbook.com/product/مواعظ--آیت-الله-حق-شناس-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مطیع</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> عبدالکریم حق شناس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 212</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 کاملترین شرح الهدایه فی النحو - جلد اول https://tahavolbook.com/product/کاملترین -شرح-الهدایه-فی-النحو-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:&nbsp;<span>سید حسین ایرانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 348</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 قصه دلبری: شهید محمدحسین محمدخانی به روایت همسر https://tahavolbook.com/product/قصه-دلبری <img src='./Administrator/files/ProductPic/027.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> محمدعلی جعفری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 144</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 روش های تربیتی در قرآن - جلد اول: تذکر و یادآوری، موعظه و نصیحت، عبرت دهی، امر و نهی https://tahavolbook.com/product/روش-های-تربیتی-در-قرآن-جلد-اول-تذکر-و-یادآوری-موعظه-و-نصیحت-عبرت-دهی-امر-و-نهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) </span></p> <p><strong class="text_darker"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">محمدرضا قائمی مقدم </span> </span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1391 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 225 </span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 شدن https://tahavolbook.com/product/شدن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="HiddenLink blue text-bold">میشل اوباما </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong>: <span class="HiddenLink blue text-bold">مهراندیش </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong>: 654</p> <p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">&nbsp;</strong></strong></strong></strong></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 الروضة الندیة فی شرح النهجة المرضیة - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ الروضة-الندیة-فی-شرح-النهجة-المرضیة-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:<span> سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 284</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 دولت امویان https://tahavolbook.com/product/دولت-امویان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="text_dark">محمدسهیل طقوش</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 280</span></p> </div> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا https://tahavolbook.com/product/تحول-گفتمان-در-گزارش-واقعه-کربلا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده : </strong></strong></strong></span></span></span><span class="text_dark">سیده رقیه میر ابوالقاسمی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 304</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 سمفونی مردگان https://tahavolbook.com/product/سمفونی-مردگان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span><span class="aCOpRe"><span dir="rtl">ققنوس</span></span></span></span></span></span></span><span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> عباس&zwnj; معروفی&zwnj; <span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>:&nbsp; <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> <span class="text_dark">: 1399</span><span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: 375<br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 روش شناسی تفسیر قرآن https://tahavolbook.com/product/روش-شناسی-تفسیر-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">غلامعلی عزیزی کیا </span> <span class="text_dark"> | علی اکبر بابایی </span> <span class="text_dark"> | مجتبی روحانی راد </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1392 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 420 </span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 کف خیابون https://tahavolbook.com/product/کف-خیابون <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: <span class="feature_value">محمدرضا حدادپورجهرمی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong> :&nbsp;<span class="feature_value">مصلی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 310</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مدافعان حرم 10: سروها ایستاده می مانند (شهید حسن قاسمی دانا) https://tahavolbook.com/product/مدافعان-حرم-10-سروها-ایستاده-می مانند <img src='./Administrator/files/ProductPic/718.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong>: <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> مریم عرفانیان</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 172</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 قصه فرماندهان 34: شهادت به نوبت - بر اساس زندگی شهید سید مجتبی هاشمی https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-34-شهادت-به-نوبت <img src='./Administrator/files/ProductPic/730.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: <span class="text_dark">سید مجید گل محمد</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 72</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 یادگاران 7: کتاب خرازی https://tahavolbook.com/product/یادگاران-7-کتاب-خرازی <img src='./Administrator/files/ProductPic/108.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب</strong> : <span> فاطمه غفاری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 101</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 کتاب بازنده‌های نازنین https://tahavolbook.com/product/کتاب-بازنده‌-های-نازنین <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">: لئونارد کوهن<br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1399</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong>: 356</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 آموزگار فقاهت: سرگذشت فقیه مدقق مرحوم آیه الله العظمی حاج سید محمد محقق داماد (م 1388ق) https://tahavolbook.com/product/آموزگار-فقاهت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;علی اکبر صفری&nbsp;|&nbsp;محمد کاظمینی&nbsp;|&nbsp;سید مجتبی میرشاه ولدی</p> <p><strong>سال نشر&nbsp;</strong>:&nbsp;1398</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;567</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 فتح خون: روایت محرم https://tahavolbook.com/product/فتح-خون-روایت-محرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> واحه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> سید مرتضی آوینی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1387</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 134</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مثل ها و مثل واره ها در نهج البلاغه، مضامین مشترک عربی و فارسی https://tahavolbook.com/product/مثل-ها-و-مثل-واره-ها-در-نهج-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;فاطمه احمدی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1390</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;376</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 قصه فرماندهان 13: غریبه - بر اساس زندگی شهید یدالله کلهر https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-13-غریبه <img src='./Administrator/files/ProductPic/683.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر | نشر شاهد</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">داوود بختیاری دانشور</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1386</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 96</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 عقاید استدلالی - جلد اول https://tahavolbook.com/product/عقاید-استدلالی-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>علی ربانی گلپایگانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 276</span></p></p><hr/> Wednesday, October 20, 2021 عاشق داعشی من https://tahavolbook.com/product/عاشق-داعشی-من <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="text_dark">هاجر عبدالصمد</span></p> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 296</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 اقیانوس مشرق https://tahavolbook.com/product/اقیانوس-مشرق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span class="text_dark">عهد مانا</span><span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> <span class="text_dark">مجید پورولی کلشتری</span><span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>: <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> <span class="text_dark">: 1396</span><span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: <span class="text_dark">280</span><br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 قصه فرماندهان 25: عطر شب بوها - بر اساس زندگی شهید حاج محمود شهبازی https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-25-عطر-شب-بوها <img src='./Administrator/files/ProductPic/137.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span><span class="text_dark">حمید حسام</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 64</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 تاریخ جامع جنگ های صلیبی 8: جنگ های صلیبی https://tahavolbook.com/product/تاریخ-جامع-جنگ-های-صلیبی-8-جنگ-های-صلیبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker">مترجم&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">نوشین صاحب</span><span class="text_dark"> | سوسن فخرایی</span><span class="text_dark"> | مینا جیگاره</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 316</span></p> </div> </div> <p><span class="text_red"><del><span class="text_dark">&nbsp;</span></del></span></p></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مدافعان حرم 7: عمار حلب (شهید محمدحسین محمدخانی) https://tahavolbook.com/product/مدافعان-حرم-7-عمار-حلب <img src='./Administrator/files/ProductPic/851.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> محمدعلی جعفری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 448</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی https://tahavolbook.com/product/فلسفه-روش-تحقیق-در-علوم-انسانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> محمدتقی ایمان</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 328</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 سلیمانی عزیز؛ گذری بر زندگی و رزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی + متن کامل وصیت نامه https://tahavolbook.com/product/سلیمانی-عزیز <img src='./Administrator/files/ProductPic/175.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> حماسه یاران</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> مهدی قربانی</span><span class="text_dark"> | لیلا موسوی</span><span class="text_dark"> | عالمه طهماسبی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 256</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 اخلاق اسلامی (جلد چهارم) https://tahavolbook.com/product/اخلاق-اسلامی-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : دفتر تدوین متون درسی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 288</p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 فلسفه سیاسی https://tahavolbook.com/product/فلسفه-سیاسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> جرالد سی. مک کالوم</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم:</strong><span><span class="text_dark"> بهروز جندقی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 480</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 از چشم ها 4: رد خون روی برف - شهید محمود کاوه https://tahavolbook.com/product/از-چشم-ها-4-رد-خون-روی-برف-شهید-محمود-کاوه <img src='./Administrator/files/ProductPic/403.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span class="value"><span class="val">روایت فتح </span> </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span class="key">: </span> <span class="value"> <span class="val"> فرهاد خضری </span> </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 300</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 کتاب دیر کردی ما شام را خوردیم اثر رسول یونان https://tahavolbook.com/product/کتاب-دیر-کردی-ما-شام-را-خوردیم-اثر-رسول-یونان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">:&nbsp;<span class="block">رسول یونان</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong>: 104</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و شرح دروس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی - جلد ششم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-دروس-التمهیدیه-فی-الفقه-الاستدلالی-جلد-ششم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> باقر ایروانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> حسن بیت جادر</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 187</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 کتاب بافته اثر لائتیسیا کولومبانی نشر نیماژ https://tahavolbook.com/product/کتاب-بافته-اثر-لائتیسیا-کولومبانی-نشر-نیماژ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">:&nbsp;<span class="block">لائتیسیا کولومبانی</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong>: 200</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 حدیث نصر: خاطرات فقیه مجاهد آیت الله حاج آقا نصرالله شاه آبادی https://tahavolbook.com/product/حدیث-نصر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div> <div> <p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: سید حسین کشفی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1397</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;520</p> </div> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 سلام بر ابراهیم - جلد اول: زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی https://tahavolbook.com/product/سلام-بر-ابراهیم-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/958.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید ابراهیم هادی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب:</strong><span><span class="text_dark"> گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 256</span></p> </div></p><hr/> Saturday, August 21, 2021 آسیب شناسی جریان های تفسیری - جلد اول https://tahavolbook.com/product/آسیب-شناسی-جریان-های-تفسیری-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">فتح الله نجارزادگان </span> <span class="text_dark"> | محمدباقر سعیدی روشن </span> <span class="text_dark"> | محمد اسعدی </span> <span class="text_dark"> | محسن قاسم پور </span> <span class="text_dark"> | محمدکاظم شاکر </span> <span class="text_dark"> | شادی نفیسی </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1390 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 559 </span></p> </div></p><hr/> Sunday, July 4, 2021 دروس فی العقائد الخاصه بالشیعه الامامیه https://tahavolbook.com/product/دروس-فی-العقائد-خاصه-بالشیعه-امامیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : مهدی فرمانیان</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> 466</span></p></p><hr/> Sunday, February 14, 2021 7 ج ن https://tahavolbook.com/product/7-ج-ن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">امید کوره چی</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 320</span></p> </div></p><hr/> Thursday, September 2, 2021 حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه: از قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم ق. https://tahavolbook.com/product/حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه-از-قرن-پنجم-تا-نیمه-قرن-هفتم-ق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> <span class="text_dark">محمدطاهر یعقوبی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 362</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/صفویه-در-عرصه-دین-فرهنگ-و-سیاست-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: </span></span></span><span class="text_dark">رسول جعفریان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 453</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 قصه های همین الان https://tahavolbook.com/product/قصه-های-همین-الان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">مجید ملامحمدی</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 287</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 درسنامه صحیفه سجادیه - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ درسنامه-صحیفه-سجادیه-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a06.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>حمید محمدی | معاونت پژوهشی بنیاد بین المللی آفاق گروه تدوین متون درسی صحیفه سجادیه | سعید امینایی | رسول هاشمی</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1396</span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 232</span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 الشیعه و فنون الاسلام https://tahavolbook.com/product/الشیعه-و-فنون-الاسلام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید حسن صدر کاظمی عاملی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 392</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 کتاب تمرین صرف متوسطه https://tahavolbook.com/product/کتاب-تمرین-صرف-متوسطه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa20.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : دارالعلم</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : حمید محمدی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 164</p> </div></p><hr/> Thursday, May 12, 2022 الروضه البهیه فی الاجازه الشفیعیه https://tahavolbook.com/product/الروضه-البهیه-فی-الاجازه-الشفیعیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید جعفر حسینی اشکوری</p> <p><strong>سال نشر&nbsp;</strong>:&nbsp;1392</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;464</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 حسین پسر غلامحسین: زندگینامه و خاطراتی از شهید محمدحسین یوسف الهی https://tahavolbook.com/product/حسین=پسر=غلامحسین=زندگینامه-و-خاطراتی-از-شهید-محمد-حسین-یوسف-الهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/280.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مبشر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مهری پورمنعمی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 320</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 جستارهایی در فلسفه و دین پژوهی تطبیقی https://tahavolbook.com/product/جستارهایی-در-فلسفه-و-دین-پژوهی-تطبیقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> حمیدرضا آیت اللهی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 360</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 صرف برای دانشجو https://tahavolbook.com/product/صرف-برای-دانشجو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;دکتر سید محمد رادمنش</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1389</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> 260<br /></span></p> </div></p><hr/> Monday, February 21, 2022 مدافعان حرم 13: طائر قدسی (شهید امین کریمی چنبلو) https://tahavolbook.com/product/مدافعان-حرم-13-طائر-قدسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/325.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> مریم عرفانیان</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تحقیق و تنظیم کتاب</strong><span><span class="text_dark"> محمدعلی زمانیان</span><span class="text_dark"> | سمیه جهاندوست</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 256</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 ترجمه و تبیین مفردات راغب https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-مفردات-راغب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> :&nbsp;حسین&zwnj;بن&zwnj;محمد راغب&zwnj;اصفهانی</span></span></p> <p><span><span class="text_dark"><strong>مترجم </strong><span><span class="text_dark">: </span></span></span></span>حسین بن محمد راغب اصفهانی، سیدعباس حسینی، محمد بندرریگی</p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : 1398</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 1054</p> </div> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, June 28, 2021 آیه الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی؛ موسس و مصحح مشروطه در آذربایجان https://tahavolbook.com/product/آیه-الله-حاج-میرزا-حسن-آقا-مجتهد-تبریزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;علی ابوالحسنی (منذر)</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;400</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 قصه فرماندهان 22: دلاور مرد سیستان - براساس زندگی سردار شهید میرقاسم میرحسینی https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-22-دلاور-مرد-سیستان <img src='./Administrator/files/ProductPic/205.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">سارا عرفانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 88</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام https://tahavolbook.com/product/مهاجرت-قبائل-عربی-در-صدر-اسلام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">صالح احمد العلی</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1387</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 154</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مکتب ها و گرایش های تربیتی در تمدن اسلامی https://tahavolbook.com/product/مکتب-ها-و-گرایش-های-تربیتی-در-تمدن-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">سعید اسماعیل علی</span><span class="text_dark"> | محمد جواد رضا</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 386</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آنان در تاریخ اسلام (648-1250/923-1517) https://tahavolbook.com/product/دولت-ممالیک-و-نقش-سیاسی-و-تمدنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="text_dark">عصام محمد شبارو</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 254</span></p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 مکاتب تفسیری - جلد سوم: مکاتب تفسیر های اجتهادی روایی، ادبی و علمی https://tahavolbook.com/product/مکاتب-تفسیری-جلد-سوم-مکاتب-تفسیر-های-اجتهادی-روایی-ادبی-و-علمی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">علی اکبر بابایی </span></span></span></span></span></span></span> <br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1391 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 444 </span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 رهیافتی قرآنی به نظریه نظام احسن https://tahavolbook.com/product/رهیافتی-قرآنی-به-نظریه-نظام-احسن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">جواد پورروستایی </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1392 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 176 </span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 اسلام و حقوق بین الملل خصوصی - جلد اول: تابعیت و وضعیت بیگانگان https://tahavolbook.com/product/اسلام-و-حقوق-بین-الملل-خصوصی-جلد-اول-تابعیت-و-وضعیت-بیگانگان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه</span></p> <p class="entity-author"><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">مصطفی دانش پژوه</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 498</span></p> <p>&nbsp;</p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 جامعه مدینه در عصر نبوی (ص) https://tahavolbook.com/product/جامعه-مدینه-در-عصر-نبوی-ص <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده : </strong></strong></strong><span class="text_dark">عبدالله عبدالعزیز بن ادریس</span></span></span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker">مترجم <span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">: </strong></strong></strong></span></span></span></strong><span class="text_dark">شهلا بختیاری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 304</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 کتاب فرهنگ معاصر عربی - فارسی https://tahavolbook.com/product/کتاب-فرهنگ-معاصر-عربی-فارسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span class="block">نی </span><span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span class="block">آذرتاش آذرنوش </span><span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1952</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="block">&nbsp; 1255 صفحه </span></p></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 یادگاران 3: کتاب مهدی باکری https://tahavolbook.com/product/یادگاران-3-کتاب-مهدی-باکری <img src='./Administrator/files/ProductPic/606.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب</strong> : <span> طه فروتن</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1388</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 101</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 درسنامه علم اخلاق 1 https://tahavolbook.com/product/درسنامه-علم-اخلاق-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمدرضا جباران</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1394</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;264</p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 المنجد فی اللغة https://tahavolbook.com/product/المنجد-فی-اللغة <img src='./Administrator/files/ProductPic/010-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>لویس معلوف</span><span><span><br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1392</span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1080</span><br /></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 خلاصه تفسیر صافی ترجمه الاصفی https://tahavolbook.com/product/خلاصه-تفسیر-صافی-ترجمه-الاصفی <img src='./Administrator/files/ProductPic/05-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :<span> <span> محسن فیض کاشانی</span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> :&nbsp;<span>محمدمسعود عباسی زنجانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1392</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1216</span></span></span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تحریر الروضه فی شرح اللمعه - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/تحریر-الروضه-فی-شرح-اللمعه-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه) | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علیرضا امینی | سید محمدرضا آیتی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 353</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 17, 2021 اینجا صدای گرگ ها بلندتر است https://tahavolbook.com/product/اینجا-صدای-گرگ-ها-بلندتر-است <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="HiddenLink blue text-bold">عادله خلیفی </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong>: <span class="HiddenLink blue text-bold">کوله پشتی </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 152</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 تاریخ جامع جنگ های صلیبی 12: متون اسلامی https://tahavolbook.com/product/تاریخ-جامع-جنگ-های-صلیبی-12-متون-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">مترجم&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">عبدالله ناصری طاهری</span><span class="text_dark"> | بهادر قیم</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 264</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 دولت امویان در اندلس https://tahavolbook.com/product/دولت-امویان-در-اندلس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">عبد المجید نعنعی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 504</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مزیدیان: پژوهشی درباره اوضاع سیاسی و فرهنگی امیرنشین مزیدی اسدی در حله https://tahavolbook.com/product/مزیدیان-پژوهشی-درباره-اوضاع-سیاسی-و-فرهنگی-امیر-نشین-مزیدی-اسدی-در-حله <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><span class="text_darker"><strong>مترجم</strong> :</span> عبدالحسین بینش</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 297</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 ناقوس ها به صدا درمی آیند https://tahavolbook.com/product/ناقوس-ها-به-صدا-در-می-آیند <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> عهد مانا</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ابراهیم حسن بیگی</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 152</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 قصه های خوب برای بچه های خوب - جلد چهارم: قصه های مثنوی مولوی https://tahavolbook.com/product/قصه-های-خوب-برای-بچه-های-خوب-جلد-چهارم-قصه-های-مثنوی-مولوی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa15.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : امیرکبیر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : مهدی آذر یزدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : محمد میرکیانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 152</span></p> </div></p><hr/> Sunday, September 19, 2021 تکیده صرف ساده همراه با صرف مقدماتی و آداب علم دین https://tahavolbook.com/product/تکیده-صرف-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/019.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> سید محمدرضا طباطبایی</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1394</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> 392</span></p></p><hr/> Wednesday, May 26, 2021 تاریخ اسلام در شبه قاره هند: از آغاز ورود مسلمانان تا پایان حکومت گورکانیان https://tahavolbook.com/product/تاریخ-اسلام-در-شبه-قاره-هند-از-آغاز-ورود-مسلمانان-تا-پایان-حکومت-گورکانیان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده </span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">محمود صادقی علوی</span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 216</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 قصه فرماندهان 32: برگی از یک زندگی - بر اساس زندگی شهید عبدالحسین برونسی https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-32-برگی-از-یک-زندگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: <span class="text_dark">زهرا سیادت موسوی</span></span> <br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 80</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 چند معنایی در قرآن کریم؛ درآمدی بر توسعه در دلالت های قرآنی https://tahavolbook.com/product/چند-معنایی-در-قرآن-کریم-درآمدی-بر-توسعه-در-دلالت-های-قرآنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه </span></p> <p class="entity-author"><span><strong class="text_darker"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">سید محمود طیب حسینی (دشتی) </span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1389 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 305 </span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 اصول فقه دانشگاهی https://tahavolbook.com/product/اصول-فقه-دانشگاهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="HiddenLink blue text-bold">کتاب آوا </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span id="hikashop_product_custom_value_165" class="hikashop_product_custom_value"><span class="HiddenLink blue text-bold">دکتر محمدرضا شب خیز </span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">تعداد صفحه </span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">: 424</span></span></span></span></span></span></span><strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><br /></span></span></span></span></span></span></span></strong></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی - کتاب دوم: جرم و جرم شناسی (متن درسی نظریه های جرم و کجروی) https://tahavolbook.com/product/مجموعه-مطالعات-کجروی-و-کنترل-اجتماعی-کتاب-دوم-جرم-و-جرم-شناسی-متن-درسی-نظریه-های-جرم-و-کجروی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">راب وایت</span><span class="text_dark"> | فیونا هینز</span><br /></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker">مترجم&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span><span><span><span><span>:&nbsp;<span class="text_dark">علی سلیمی</span> </span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 512</span></p> </div></p><hr/> Monday, July 26, 2021 دولت عباسیان https://tahavolbook.com/product/دولت-عباسیان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: </span></span></span><span class="text_dark">محمدسهیل طقوش</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 351</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست - جلد سوم https://tahavolbook.com/product/صفویه-در-عرصه-دین-فرهنگ-و-سیاست-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: </span></span></span><span class="text_dark">رسول جعفریان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 501</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 اینترنت و حرفه تاریخ نگاری https://tahavolbook.com/product/ اینترنت-و-حرفه-تاریخ-نگاری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> <span class="text_dark">رولاندو مینوتی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1386</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 131</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مع موسوعات رجال الشیعه - الجزء الثانی https://tahavolbook.com/product/مع-موسوعات-رجال-الشیعه-الجزء-الثانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;عبدالله شرف الدین</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1392</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;644</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 قصه فرماندهان 12: چه کسی ماشه را خواهد کشید - بر اساس زندگی شهید غلامعلی پیچک https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-12-چه-کسی-ماشه-را-خواهد-کشید <img src='./Administrator/files/ProductPic/947.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر | نشر شاهد</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">رحیم مخدومی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1387</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 71</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 افلاکیان خاک نشین https://tahavolbook.com/product/افلاکیان-خاک-نشین <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 256</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 یادگاران 6: کتاب کاوه https://tahavolbook.com/product/یادگاران-6-کتاب-کاوه <img src='./Administrator/files/ProductPic/724.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب</strong> : <span> کورش علیانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 101</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 یاران ناب 9: از برف تا برف (خاطراتی از شهید مهدی زین الدین) https://tahavolbook.com/product/یاران-ناب-9-از-برف-تا-برف-خاطراتی-از-شهید-مهدی-زین-الدین <img src='./Administrator/files/ProductPic/780.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> یا زهرا (س)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب</strong> : <span> علی اکبری مزدآبادی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 184</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 خودفریبی در فلسفه غرب و مکتوبات اخلاقی مسلمانان https://tahavolbook.com/product/خودفریبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> مرضیه کلایی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 193</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 درآمدی بر نظام خانواده در اسلام https://tahavolbook.com/product/درآمدی-بر-نظام-خانواده-در-اسلام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span><span> محمدرضا سالاری فر</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 276</span></p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 بی تو پریشانم: زندگینامه داستانی شهید حجت الاسلام محمد پورهنگ https://tahavolbook.com/product/بی-تو-پریشانم <img src='./Administrator/files/ProductPic/245.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> زینب پاشاپور</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 280</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 اعراب القرآن الکریم - جلد سوم: ترکیب و ترجمه جزء 13 تا 18 قرآن کریم https://tahavolbook.com/product/اعراب-القرآن-الکریم-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدرضا رضوانی خراسانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 776</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تاسیس الشیعه الکرام لعلوم الاسلام - الجزء الاول https://tahavolbook.com/product/تاسیس-الشیعه-الکرام-لعلوم-الاسلام-الجزء-الاول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید حسن صدر کاظمی عاملی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 704</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 القراءه: یعتمد اسلوبا حدیثا فی تعلم قراءه القرآن الکریم (روخوانی: سبکی نوین در آموزش روخوانی قرآن کریم ) - جلد اول https://tahavolbook.com/product/القراءه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 72</span></p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 سال‌ بلوا https://tahavolbook.com/product/سال‌-بلوا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span><span class="aCOpRe"><span dir="rtl">ققنوس</span></span></span></span></span></span></span><span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> عباس&zwnj; معروفی&zwnj; <span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>:&nbsp; <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> <span class="text_dark">: 1399</span><span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: 342<br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مبادی العربیه: قسم النحو https://tahavolbook.com/product/مبادی-العربیه-قسم-النحو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران) | دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : رشید الشرتونی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 332</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 فاطمیان در مصر https://tahavolbook.com/product/فاطمیان-در-مصر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">عبدالله ناصری طاهری</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 261</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی https://tahavolbook.com/product/بررسی-فقهی-فرمانبرداری-و-نافرمانی-مدنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">سید جواد ورعی</span><strong class="text_darker"><br /></strong></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 272</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 حقوق قراردادها در فقه امامیه - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/حقوق-قراردادها-در-فقه-امامیه-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: </span></span></span></span><span class="text_dark">ابراهیم عبدی پورفرد</span><span class="text_dark"> | جلیل قنواتی</span><span class="text_dark"> | سید حسن وحدتی شبیری</span><span class="text_dark"> | سید مصطفی محقق داماد</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 462</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 احكام بانوان: مطابق با فتاوي حضرت ايه‌الله العظمي حاج شيخ حسين وحيد خراساني https://tahavolbook.com/product/احكام-بانوان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;مدرسه الامام باقر العلوم (ع)</p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 194</p> </div> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 ترجمه و تبیین لمعه دمشقیه (جلد 1) https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-لمعه-دمشقیه-جلد-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;شیخ ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی العاملی (شهید اول)</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> :&nbsp;محمود محسنی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">1393</span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">تعداد صفحه </span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">: 383</span></span></span></span></span></span></span><strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><br /></span></span></span></span></span></span></span></strong></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 شبکه باور https://tahavolbook.com/product/شبکه-باور <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سروش | کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> ویلارد وی. کواین</span><span class="text_dark"> | جوزف اس. اولیان</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم:</strong><span><span class="text_dark"> امیر دیوانی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 175</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 باب اسرار https://tahavolbook.com/product/باب-اسرار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span> <span><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span><span class="aCOpRe"><span dir="rtl">ققنوس</span></span></span></span></span></span></span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> احمد امید <span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>: ارسلان&zwnj; فصیحی&zwnj; <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"> ١٣٩٨<br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: 512<br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 التمهید فی الحکمه الالهیه - تحریر بدایه الحکمه https://tahavolbook.com/product/التمهیدفی-الحکمه-الالهیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 152</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 تاریخ نگاری محدث قمی https://tahavolbook.com/product/تاریخ-نگاری-محدث-قمی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده </span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">رحمت الله بانشی</span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 256</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال https://tahavolbook.com/product/دولت-عثمانی-از-اقتدار-تا-انحلال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="text_dark">اسماعیل احمد یاغی</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 268</span></p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست - جلد اول https://tahavolbook.com/product/صفویه-در-عرصه-دین-فرهنگ-و-سیاست-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: </span></span></span><span class="text_dark">رسول جعفریان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 503</span></p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 مفردات قرآن https://tahavolbook.com/product/مفردات-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa18.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : حمید محمدی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;: 1395</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 324</p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 یادگاران 8: کتاب ردانی پور https://tahavolbook.com/product/یادگاران-8-کتاب-ردانی-پور <img src='./Administrator/files/ProductPic/858.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><span><strong class="text_darker">گردآورنده کتاب</strong> : <span> نفیسه ثبات</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 101</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 بی طرفی در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی https://tahavolbook.com/product/بی-طرفی-در-فلسفه-اخلاق-و-فلسفه-سیاسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> سوزان مندوس</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم:</strong><span><span class="text_dark"> فاطمه سادات حسینی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 272</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام https://tahavolbook.com/product/نظام-اداری-مسلمانان-در-صدر-اسلام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">عبدالحی کتانی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 457</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مناسبات مهاجرین و انصار در عصر نبوی (ص) «همدلی ها و رقابت ها» https://tahavolbook.com/product/مناسبات-مهاجرین-و-انصار-در-عصر-نبوی-ص-همدلی-ها-و-رقابت-ها <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">حسین حسینیان مقدم</span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 201</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 زبیریان و تدوین سیره نبوی (ص) https://tahavolbook.com/product/زبیریان-و-تدوین-سیره-نبوی-ص <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">محمدرضا هدایت پناه</span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 500</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مکاتب تفسیری - جلد دوم: نقد مکتب و تفسیرهای باطنی محض، اجتهادی و اقسام آن، اجتهادی قرآن به قرآن https://tahavolbook.com/product/مکاتب-تفسیری-جلد-دوم-نقد-مکتب-و-تفسیر-های-باطنی-محض-اجتهادی-و-اقسام-آن-اجتهادی-قرآن-به-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">علی اکبر بابایی </span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1389 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 408 </span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 درسنامه فهم روشمند قرآن - جلد سوم https://tahavolbook.com/product/درسنامه-فهم-روشمند-قرآن-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : حمید محمدی</span><span class="text_dark"> | سعید امینایی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 232</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 به من گفتند تنها بیا: پشت خطوط داعش https://tahavolbook.com/product/به-من-گفتند-تنها-بیا <img src='./Administrator/files/ProductPic/669.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> سعاد مخنت</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم:</strong><span><span class="text_dark"> فائزه نوری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 338</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 الوقایع و الحوادث - جلد پنجم https://tahavolbook.com/product/الوقایع-و-الحوادث-جلد-پنجم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدباقر ملبوبی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 344</span></p></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 تلخیص بدایه المعارف به صورت: پرسش و پاسخ، نموداری https://tahavolbook.com/product/تلخیص-بدایه-المعارف-به-صورت-پرسش-و-پاسخ-نموداری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شفاء</span></p> <p class="entity-author"><span><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:</span><span class="text_dark">علی ناصری راد</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 222</span></p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 علی (ع) امام المتقین: علی شناسی برای جوانان https://tahavolbook.com/product/علی-امام-المتقین <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>مترجم&nbsp;</strong>:&nbsp;عباس رحیمی</p> <p><strong>سال نشر&nbsp;</strong>:&nbsp;1397</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;276</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 خودآموز هدایه (جلد دوم) https://tahavolbook.com/product/خودآموز-هدایه-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : سعید سعیدی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1391</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 424</p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 چکیده فصوص الحکم: تفکرات، زمینه های تاریخی و زندگی نامه ابن عربی https://tahavolbook.com/product/چکیده-فصوص-الحکم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> رالف اوستین</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 232</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 آموزش فلسفه - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/آموزش-فلسفه-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شرکت چاپ و نشر بین الملل</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> محمدتقی مصباح یزدی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 463</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 کتاب ننگ بشری اثر فیلیپ راث https://tahavolbook.com/product/کتاب-ننگ-بشری-اثر-فیلیپ-راث <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">: <span class="block">فیلیپ راث</span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong>: 480</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و شرح حلقه ثالثه از کتاب «دروس فی علم الاصول» - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ترجمه-دروس-فی-علم-الأصول-الجزء-الأول-الحلقه -الثالثة <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدباقر صدر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span>محمدمسعود عباسی زنجانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1395</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 640</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی قرن نوزدهم (با تأکید بر عصر عبدالحمید دوم) https://tahavolbook.com/product/عتبات-عالیات-در-روابط-ایران-و-عثمانی-قرن-نوزدهم-با-تأکید-بر-عصر-عبدالحمید-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده </span></strong><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">رسول عربخانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 359</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 تاریخ جامع جنگ های صلیبی 11: پس از جنگ صلیبی (دیدگاه ها) https://tahavolbook.com/product/تاریخ-جامع-جنگ-های-صلیبی-11-پس-از-جنگ-صلیبی-دیدگاه-ها <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><strong><span class="text_darker">مترجم&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">عبدالله ناصری طاهری</span><span class="text_dark"> | عزیزه رحیم زاده</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 382</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 انساب نگاری شیعه تا پایان قرن هفتم هجری https://tahavolbook.com/product/ انساب-نگاری-شیعه-تا-پایان-قرن-هفتم-هجری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="text_dark">سید محمدرضا عالمی</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 232</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مباحث معرفت شناختی در فلسفه اسلامی https://tahavolbook.com/product/مباحث-معرفت-شناختی-در-فلسفه-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده </strong>:<span><span class="text_dark"> یارعلی کردفیروزجائی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 280</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مثل بیروت بود https://tahavolbook.com/product/مثل-بیروت-بود <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">زهرا اسعد بلنددوست</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 354</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, April 6, 2021 لمعه دمشقیه جلد اول https://tahavolbook.com/product/لمعه-دمشقیه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span id="hikashop_product_custom_value_164" class="hikashop_product_custom_value">خط سوم </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span id="hikashop_product_custom_value_165" class="hikashop_product_custom_value">شهیداول</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span id="hikashop_product_custom_value_166" class="hikashop_product_custom_value">حمید مسجد سرایی </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">تعداد صفحه </span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">: 328</span></span></span></span></span></span></span><strong><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><br /></span></span></span></span></span></span></span></strong></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 نظریه حقوقی ناب: مدخلی به مسائل نظریه حقوقی https://tahavolbook.com/product/نظریه-حقوقی-ناب-مدخلی-به-مسائل-نظریه-حقوقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">هانس کلسن</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker">مترجم&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">اسماعیل نعمت اللهی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 248</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 آسیب شناسی جریان های تفسیری - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/آسیب-شناسی-جریان-های-تفسیری-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">احمد واعظی </span> <span class="text_dark"> | محمد اسعدی </span> <span class="text_dark"> | امیر احمدنژاد </span> <span class="text_dark"> | علی اصغر ناصحیان </span> <span class="text_dark"> | سید محمود طیب حسینی (دشتی) </span> <span class="text_dark"> | عسکر دیرباز </span> <span class="text_dark"> | علیرضا عظیمی فر </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1392 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 625 </span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 تذکار وحی دفتر اول https://tahavolbook.com/product/ تذکار-وحی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : سید محمدرضا صفوی - فتح&zwnj;الله نجارزادگان<br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1398</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;193</p> </div> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 دوره متوسطه زبان قرآن (1): صرف متوسطه https://tahavolbook.com/product/صرف-متوسطه <img src='./Administrator/files/ProductPic/08.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 512</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 راز کانال کمیل: روایت پنج روز مقاومت رزمندگان گردان کمیل در کانال دوم فکه https://tahavolbook.com/product/راز-کانال-کمیل-روایت-پنج-روز-مقاومت-رزمندگان-گردان-کمیل-در-کانال-دوم-فکه <img src='./Administrator/files/ProductPic/549.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید ابراهیم هادی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 152</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 قصه فرماندهان 26: حاجی بصیر - بر اساس زندگی شهید حاج حسین بصیر https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-26-حاجی-بصیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/573.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">امیرحسین انبارداران</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 80</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 علوم بلاغی و زیبایی ‌شناختی قرآن - جلد ذوم https://tahavolbook.com/product/علوم-بلاغی-و-زیبایی-شناختی-قرآن -جلد-ذوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><strong class="text_darker"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">حسن خرقانی </span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1398 </span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 اقتصاد، جامعه و مدیریت در تاریخ نگاری مقریزی به ضمیمه متن و ترجمه کتاب اغاثة الامة بکشف الغمة https://tahavolbook.com/product/ اقتصاد-جامعه-و-مدیریت-در-تاریخ-نگاری-مقریزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="text_dark">علی غلامی دهقی (فریدنی)</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 190</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (تا سده هفتم هجری) https://tahavolbook.com/product/تاریخ-نگاری-محلی-ایران-در-دوره-اسلامی-تا-سده-هفتم-هجری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><span><strong><span class="text_darker">نویسنده </span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">عبدالرحیم قنوات</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 424</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیه با فرقه های معتزله، حنابله و اشاعره در عصر آل بویه، در بغداد https://tahavolbook.com/product/بررسی-تاریخی-تعامل-فکری-و-سیاسی-امامیه-با-فرقه-های-معتزله-حنابله-و-اشاعره-در-عصر-آل-بویه-در-بغداد <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="text_dark">محمدرضا بارانی</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 430</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 المعجب فی تلخیص اخبار المغرب https://tahavolbook.com/product/المعجب-فی-تلخیص-اخبار-المغرب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> <span class="prodoct-attribute-item"><span class="text_dark">عبدالواحد بن علی مراکشی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 282</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 حیات اقتصادی امامان علیهم السلام از صلح امام حسن علیه السلام تا آغاز غیبت صغری https://tahavolbook.com/product/حیات-اقتصادی-امامان-علیهم-السلام-از-صلح-امام-حسن-علیه-السلام-تا-اغاز-غیبت-صغری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی</span></p> <p class="entity-author"><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده : </strong></strong></strong><span class="text_dark">سیده معصومه اخلاقی</span><span class="text_dark"> | نعمت الله صفری فروشانی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 272</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 کتاب فارسی بخند https://tahavolbook.com/product/کتاب-فارسی-بخند <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="block">نشر نیماژ </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="prodoct-attribute-item">سپیده سیاوشی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم </span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : 1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 88</p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و شرح باب رابع مغنی اللبیب https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-باب-رابع-مغنی-اللبیب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1390</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 464</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 فضائل پنج تن (ع) در صحاح ششگانه اهل سنت (دوره چهار جلدی) https://tahavolbook.com/product/فضائل-پنج-تن-در-صحاح-ششگانه-اهل-سنت-دوره-چهار-جلدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/07-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> <span>سید مرتضی حسینی یزدی فیروزآبادی</span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> :&nbsp;<span> محمدباقر ساعدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1391</span><br /></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 2009</span><br /></span></span></span></p></p><hr/> Thursday, December 30, 2021 یاران ناب 11: تکرار یک تنهایی (جستارهایی از حیات سید مرتضی آوینی) https://tahavolbook.com/product/یاران-ناب-11-تکرار-یک-تنهایی-جستارهایی-از-حیات-سید-مرتضی-آوینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/417.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> یا زهرا (س)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب</strong> : <span> محمدعلی صمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 120</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 سرای دیگر: تفسیر سوره واقعه https://tahavolbook.com/product/سرای-دیگر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید عبدالحسین دستغیب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 408</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تجلی حکمت: رویکردی موضوعی به واژگان نهج البلاغه - جلد سوم https://tahavolbook.com/product/تجلی-حکمت-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بنیاد نهج البلاغه</span></p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: <span class="text_dark">فاطمه لاجوردی</span><span class="text_dark"> | زهرا قرة الاعیان</span><span class="text_dark"> | افسانه مجاوری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1393</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 648</span><br /></span></span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 خورشید شرق در سده سوم: فضل بن شاذان نیشابوری https://tahavolbook.com/product/خورشید-شرق-در-سده-سوم-فضل-بن-شاذان-نیشابوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مهدی بیات مختاری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 902</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 ترجمه و شرح دروس التمهیدیة فی الفقه الاستدلالی: بخش عبادات - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-دروس-التمهیدیة-فی-الفقه-الاستدلالی-بخش-عبادات-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> باقر ایروانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> حسن بیت جادر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 343</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 جرعه ای از دریا - جلد سوم مقالات و مباحث شخصیت شناسی و کتاب شناسی https://tahavolbook.com/product/جرعه ای-از-دریا-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید موسی شبیری زنجانی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1393</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;746</p></p><hr/> Wednesday, October 13, 2021 آداب عشق ورزی: راهکارهایی برای ساماندهی روابط جنسی و عاطفی همسران آموزه هایی درباره رفتارهای جنسی و عاطفی همسران https://tahavolbook.com/product/آداب-عشق-ورزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;نورالزهراء (س)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;علی اکبر مظاهری</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1393</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;195</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 اخلاق در پرتو سخنان امام علی (ع): جلد اول: خودشناسی https://tahavolbook.com/product/اخلاق-در-پرتو-سخنان-امام-علی-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمدعلی مشایخی پور&nbsp;|&nbsp;احد فرامرز قراملکی</p> <p><strong>سال نشر</strong> :</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;328</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 ترجمه و شرح حلقه ثالثه از کتاب «دروس فی علم الاصول» - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-دروس-فی-علم-الأصول-الجزء-الثانی-الحلقه -الثالثة <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدباقر صدر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span>محمدمسعود عباسی زنجانی</span></p> <p><span class="text_darker"><span style="font-size: 13.3333px;"><strong>6450&nbsp;</strong></span><strong>سال نشر</strong></span> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1396</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 584</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 روش های تفسیری https://tahavolbook.com/product/روش-های-تفسیری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">سید رضا مؤدب </span> <span class="text_dark"> | محمدرضا عزتی فردوئی </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1398 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 239 </span></p> </div></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 ترجمه تلخیص المنطق https://tahavolbook.com/product/ترجمه-تلخیص-المنطق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa011.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدرضا مظفر</span></p> <p class="entity-author"><span><strong class="text_darker">مترجم</strong> : <span>اکبر ترابی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> 352</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 نظام قضایی عصر صفوی https://tahavolbook.com/product/نظام-قضایی-عصر-صفوی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ویلم فلور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 184</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 پژوهشی در محکم و متشابه https://tahavolbook.com/product/پژوهشی-در-محکم-و-متشابه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">محمد اسعدی </span> <span class="text_dark"> | سید محمود طیب حسینی (دشتی) </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1398 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 270 </span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 قصه های خوب برای بچه های خوب - جلد ششم: قصه های شیخ عطار https://tahavolbook.com/product/قصه-های-خوب-برای-بچه-های-خوب-جلد-ششم-قصه-های-شیخ-عطار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa17.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker">تاشر</strong><span> : امیرکبیر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : مهدی آذر یزدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : مصطفی رحماندوست</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 173</span></p></p><hr/> Sunday, September 19, 2021 موضوع عقد و مورد معامله با تاکید بر عقد صلح https://tahavolbook.com/product/موضوع-عقد-و-مورد-معامله-با-تاکید-بر-عقد-صلح <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">اسماعیل نعمت اللهی</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 238</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 نسیم سحر: مجموعه احادیث ابتدای درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله) https://tahavolbook.com/product/نسیم-سحر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> انقلاب اسلامی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده&nbsp;</strong>:<span><span class="text_dark"> موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 244</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 کامل ترین تلخیص جواهر البلاغه https://tahavolbook.com/product/کامل-ترین-تلخیص-جواهر-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:&nbsp;<span> علی ناصری راد</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 کمی دیرتر https://tahavolbook.com/product/کمی-دیرتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب نیستان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : سید مهدی شجاعی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 282</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 پسرک فلافل فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری https://tahavolbook.com/product/پسرک-فلافل-فروش <img src='./Administrator/files/ProductPic/650.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید ابراهیم هادی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 160</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 لسان القرآن ۵ (درسنامه خارج معانی حروف) https://tahavolbook.com/product/لسان-القرآن-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa16.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;مصطفی جمالی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 235</p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 فلسفه منطق https://tahavolbook.com/product/فلسفه-منطق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> سوزان هاک</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم:</strong><span><span class="text_dark"> سید محمدعلی حجتی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 399</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 کتاب تنهایی هولناک مکسول سیم اثر جاناتان کو نشر نیماژ https://tahavolbook.com/product/کتاب-تنهایی-هولناک-مکسول-سیم-اثر-جاناتان-کو-نشر-نیماژ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">: <span class="block">جاناتان کو</span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong>: 367</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 حسین (ع) از زبان حسین (ع): زندگی و زمانه امام حسین (ع) از زبان ایشان https://tahavolbook.com/product/حسین-ع-از-زبان-حسین-ع-زندگی-و-زمانه-امام-حسین-ع-از-زبان-ایشان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر نشر معارف</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمد محمدیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 284</span></p> </div></p><hr/> Thursday, August 12, 2021 نصایح: سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و یک سخن https://tahavolbook.com/product/نصایح-سخنان-چهارده-معصوم-ع-و-هزار-و-یک-سخن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> الهادی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی مشکینی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> احمد جنتی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 448</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 14, 2021 معراج السعاده https://tahavolbook.com/product/معراج-السعاده <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"> ناشر</strong>: هاتف</p> <p><strong class="text_darker">نویسنده</strong>: ملا احمد نراقی</p> <p><strong class="text_darker">سال نشر </strong>:1391</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="block"> 880<br /></span></p></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 تاریخ سیاسی اسلام - جلد دوم: تاریخ خلفا از رحلت پیامبر(ص) تا زوال امویان (11 - 132ه) https://tahavolbook.com/product/تاریخ-سیاسی-اسلام-جلد-دوم-تاریخ-خلفا-از-رحلت-پیامبر-ص-تا-زوال-امویان-11-132-ه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دلیل ما</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> رسول جعفریان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 827</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 تحلیلی بر مهمترین مسایل زن و خانواده در ایران: بیانیه های علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده از سال 81 تا 92 https://tahavolbook.com/product/تحلیلی-برمهمترین-مسایل-زن-و-خانواده-در-ایران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر مطالعات و تحقیقات زنان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدرضا زیبایی نژاد</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 504</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 شرح مکاسب - جلد چهارم https://tahavolbook.com/product/شرح-مکاسب-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> الامام حسن بن علی (ع)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : علی محمدی خراسانی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 608</span></p> </div> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 طب اسلامی در بیان آیت الله تبریزیان: مزاج شناسی اسلامی https://tahavolbook.com/product/طب-اسلامی-در-بیان-آیت-الله-تبریزیان-مزاج-شناسی-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> ارمغان طوبی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong>نویسنده</strong> : اقای<span class="block"> رضا نظرپور</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 232</span></p> </div> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 مساله مهدویت - دفتر دوم: وظایف فردی منتظران https://tahavolbook.com/product/مساله-مهدویت -دفتر-دوم-وظایف-فردی-منتظران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> عطش</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 357</span></p> <p><span class="text_dark"><span class="text_dark"><strong>گردآورنده</strong>: <span>مسعود عالی</span></span></span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 قرآن کریم (ترجمه ابوالفضل بهرام پور) - همراه با شرح واژگان (قطع وزیری) https://tahavolbook.com/product/قرآن-کریم-ترجمه-ابوالفضل-بهرام-پور <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;آوای قرآن</p> <p><strong>مترجم&nbsp;</strong>:&nbsp;ابوالفضل بهرام پور</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1387</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;619</p></p><hr/> Tuesday, January 4, 2022 دیوانه ای بالای بام https://tahavolbook.com/product/دیوانه-ای-بالای-بام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span><span class="aCOpRe"><span dir="rtl">ققنوس</span></span></span></span></span></span></span><span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> <span>عزیز نسین </span><span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>: ارسلان&zwnj; فصیحی&zwnj; <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> <span class="text_dark">: 1398</span><span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: 224<br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و شرح کشف المراد https://tahavolbook.com/product/ ترجمه-و-شرح-کشف-المراد <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> خواجه نصیرالدین طوسی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1392</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 528</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 روش شناسی ترجمه قرآن کریم https://tahavolbook.com/product/روش-شناسی-ترجمه-قرآن-کریم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">سید محمدحسن جواهر </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_darker"><strong>مترجم</strong> <span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">سعیدرضا علی عسگری </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1393 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 266 </span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, October 25, 2021 ترجمه و شرح المکاسب - جلد نهم: کتاب البیع - 5 https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-المکاسب-جلد-نهم-کتاب-البیع-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> محیی الدین فاضل هرندی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 520</span></p> </div></p><hr/> Thursday, September 30, 2021 روش تفسیر قرآن https://tahavolbook.com/product/روش-تفسیر-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">محمود رجبی </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1393 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 303 </span></p> </div></p><hr/> Thursday, July 15, 2021 کتاب قصه های قرآن اثر یوسف درودگر https://tahavolbook.com/product/کتاب-قصه-های-قرآن-اثر-یوسف-درودگر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker">ناشر</strong><span>: </span><span class="block">یاس بهشت </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : <span class="block">یوسف درودگر</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;<span class="block">1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span class="block">160</span></p></p><hr/> Monday, September 20, 2021 تاریخ جامع جنگ های صلیبی 6: جنگ هفتم صلیبی (منابع) https://tahavolbook.com/product/تاریخ-جامع-جنگ-های-صلیبی-6-جنگ-هفتم-صلیبی-منابع <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker">مترجم </span></strong><span class="text_darker">: </span><span class="text_dark">نوشین صاحب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 196</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 شرح صمدیه https://tahavolbook.com/product/شرح-صمدیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/a019.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 520</span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 مبادی العربیه - المجلد الرابع: قسم النحو https://tahavolbook.com/product/مبادی-العربیه-المجلد-الرابع-قسم-النحو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم | نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>رشید الشرتونی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1398</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 448</span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 دروس فی علم الأصول: حلقة الأولی https://tahavolbook.com/product/دروس-فی-علم-الأصول-حلقة-الأولی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa01.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :<span> سید محمدباقر صدر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1399</span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 152</span><br /></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Wednesday, February 23, 2022 کتاب محرم اثر الیف شافاک https://tahavolbook.com/product/کتاب-محرم-اثر-الیف-شافاک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">:&nbsp;<span class="block">الیف شافاک</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 328</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مثل و تمثیل در نهج البلاغه: پژوهشی در حکمت امثال نهج البلاغه و سیر موضوعی آن https://tahavolbook.com/product/مثل-و-تمثیل-در-نهج-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;مریم اقبالیان</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1395</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;215</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 ترجمه مبادی العربیه - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ ترجمه-مبادی-العربیه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/017-5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> رشید الشرتونی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 168</span></p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 مغنی الادیب (ابن هشام) https://tahavolbook.com/product/ مغنی-الادیب-ابن-هشام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> ابن هشام</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 587</span></p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 شیوه های پیامبر اعظم (ص) در دعوت به اسلام https://tahavolbook.com/product/شیوه-های-پیامبر-اعظم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;اکبر فهیمی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1386</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;304</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 کاوش های فقهی https://tahavolbook.com/product/کاوش-های-فقهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : محمدتقی جعفری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 335</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 المعجم المفهرس لادوات القرآن الکریم https://tahavolbook.com/product/المعجم-المفهرس-لادوات-القرآن-الکریم <img src='./Administrator/files/ProductPic/09-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>&nbsp;<span> محمدرضا رضوانی خراسانی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1392</span><br /></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1056</span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 از نو، با تو - کتاب چهارم: خط بزن از دوباره https://tahavolbook.com/product/از-نو-با-تو-کتاب-چهارم-خط-بزن-از-دوباره <img src='./Administrator/files/ProductPic/7.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : آیین فطرت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محسن عباسی ولدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> :مرتضی بهرامی خشنودی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : منصوره دهقانی | محمدعلی خلجی | عباس ناصری | محمود نظری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> با همکاری</strong><span> : رادیو معارف</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 300</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 ترجمه الموجز فی اصول الفقه https://tahavolbook.com/product/ترجمه-الموجز-فی-اصول-الفقه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> جعفر سبحانی تبریزی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> امیر خانبلوکی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1398</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 368</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 هرگز رهایم مکن https://tahavolbook.com/product/هرگز-رهایم-مکن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span><span class="aCOpRe"><span dir="rtl">ققنوس</span></span></span></span></span></span></span><span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> کازوئوایشی گورو <span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>: سهیل سمی <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> <span class="text_dark">: 1399</span><span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: 368<br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 آشنایی با چند مفهوم کلیدی اخلاق؛ تزکیه، اخلاص، حکمت، تقوا https://tahavolbook.com/product/آشنایی-با-چند-مفهوم-کلیدی-اخلاق-تزکیه-اخلاص-حکمت--تقوا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بیان معنوی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">علیرضا پناهیان</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 132</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 تن تن و سندباد https://tahavolbook.com/product/تن-تن-و-سندباد <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa20.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker">ناشر</strong><span> : قدیانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محمد میرکیانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : محمدحسین صلواتیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 160</span></p></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 ترجمه و شرح ابن عقیل - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-ابن-عقیل-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/18.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>عبدالله ابن عقیل</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> :&nbsp;<span> <span>سید علی حسینی</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1395</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 432</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 شرح جواهر البلاغه (جلد اول) مطابق با جواهرالبلاغه حوزه https://tahavolbook.com/product/شرح-جواهر-البلاغه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;محمود موذن سلطان آبادی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1398</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark">496</span></p> </div></p><hr/> Thursday, May 12, 2022 الوقایع و الحوادث - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/الوقایع-و-الحوادث-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :<span>&nbsp;</span><span> محمدباقر ملبوبی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 424</span></p></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 بهشت جاودان (تفسیر سوره شریفه الرحمن) https://tahavolbook.com/product/بهشت-جاودان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید عبدالحسین دستغیب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 420</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مولف https://tahavolbook.com/product/گزیده-دانشوران-و-رجال-اصفهان-و-زندگی-نامه-خودنوشت-مولف <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید محمدعلی مبارکه ای</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1393</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;480</p></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 آموزش مفاهیم قرآن جلد 5 https://tahavolbook.com/product/آموزش-مفاهیم-قرآن-جلد-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : سازمان دالقرآن الکریم<span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : مسعود وکیل<span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;120 صفحه</p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 ایران؛ دیروز، امروز، فردا؛ تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران https://tahavolbook.com/product/ایران-دیروز-امروز-فردا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر نشر معارف</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محسن نصری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 328</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی https://tahavolbook.com/product/آشنایی-با-فرق-و-مذاهب-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> رضا برنجکار</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 199</span></p> </div></p><hr/> Saturday, October 9, 2021 کاملترین تلخیص اصول فقه جلد۱ https://tahavolbook.com/product/کاملترین تلخیص اصول فقه جلد۱ <img src='./Administrator/files/ProductPic/012-6.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;علی ناصری راد</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :268</p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 العبد: تحلیلی بر سیر و سلوک جامع فقه و عرفان، عبد خدا محمدتقی بهجت (ره) https://tahavolbook.com/product/العبد <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 400</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 عدالت زبانی نقطه عطف روایت عدالت اجتماعی در نهج البلاغه https://tahavolbook.com/product/عدالت-زبانی-نقطه-عطف-روایت-عدالت-اجتماعی-در-نهج البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;علی اصغر پورعزت</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1391</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;88</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 دختر جمعه ها https://tahavolbook.com/product/دختر-جمعه-ها <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong>جمعي از نويسندگان</p> <div class="col-md-7 last"><strong class="text_darker">ناشر</strong> :&nbsp;كتابستان</div> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1398</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 95</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 سری از عشق: شرح دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان https://tahavolbook.com/product/سری-از-عشق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 650</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 فاتحه الکتاب: تفسیر سوره شریفه حمد https://tahavolbook.com/product/فاتحه-الکتاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید عبدالحسین دستغیب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 360</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 طریق بندگی: تبیین سبک زندگی اسلامی در بیانات استاد اخلاق و معرفت حضرت آیت الله خوشوقت (ره) https://tahavolbook.com/product/طریق-بندگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه فرهنگی هنری محبین حضرت صاحب الامر (عج)</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : آیت الله خوشوقت<span><br /></span></p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;480</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 صرف السان https://tahavolbook.com/product/صرف-السان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : عبدالرحمن جامی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1391</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 72</p> </div></p><hr/> Monday, August 2, 2021 بازگشت به خویش: توبه و استغفار به روایت نهج البلاغه https://tahavolbook.com/product/بازگشت-به-خویش <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;فهیمه غلامی نژاد&nbsp;|&nbsp;فاطمه علایی رحمانی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;148</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 قرآن کریم، ترجمه و تفسیر: تلخیص دوره ده جلدی تفسیر نور (ویرایش جدید) https://tahavolbook.com/product/قرآن-کریم-ترجمه-و-تفسیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن</p> <p><strong>مترجم&nbsp;</strong>:&nbsp;محسن قرائتی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;1220</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 کارگاه صرف (صرف۴) https://tahavolbook.com/product/کارگاه-صرف-صرف۴ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;علی اصغر همتیان | سیدحسین هاشمیان | سید مهدی هاشمیان</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 223</p> </div></p><hr/> Saturday, June 19, 2021 یاران ناب 17: حاج قاسم (جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی) https://tahavolbook.com/product/یاران-ناب-17-حاج-قاسم <img src='./Administrator/files/ProductPic/631.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> یا زهرا (س)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب:</strong><span><span class="text_dark"> علی اکبری مزدآبادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 167</span></p> </div></p><hr/> Friday, September 24, 2021 تمرینات منطق مظفر https://tahavolbook.com/product/تمرینات-منطق-مظفر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa020.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محسن غرویان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1391</span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 148</span></span></span></span></span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 تلخیص فرائد الاصول - جلد دوم: برائت، تخییر، احتیاط https://tahavolbook.com/product/تلخیص-فرائد-الاصول-جلد-دوم-برائت-تخییر-احتیاط <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> قدس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 207</span></p> </div></p><hr/> Sunday, September 12, 2021 اعراب القرآن الکریم - جلد دوم: ترکیب و ترجمه جزء 7 تا 12 قرآن کریم https://tahavolbook.com/product/اعراب-القرآن-الکریم-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدرضا رضوانی خراسانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 784</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 فاطمه علی است: داستان هایی کوتاه از بلندای سبک زندگی حضرت صدیقه طاهره (س) و امیرمومنان (ع) https://tahavolbook.com/product/فاطمه-علی-است-داستان-هایی-کوتاه-ا- بلندای-سبک-زندگی-حضرت-صدیقه-طاهره-س-و-امیرمومنان-ع <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب جمکران</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">علی قهرمانی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 192</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 پنجره چوبی https://tahavolbook.com/product/پنجره-چوبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">فهیمه پرورش</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 394</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 نسیم حیات: آموزش و تفسیر قرآن کریم جزء 1 https://tahavolbook.com/product/نسیم-حیات-آموزش-و-تفسیر-قرآن-کریم-جزء-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> آوای قرآن</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ابوالفضل بهرام پور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 354</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 کتاب اسکندر اثر الیف شافاک https://tahavolbook.com/product/کتاب-اسکندر-اثر-الیف-شافاک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="block">نشر نیماژ </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="block">الیف شافاک </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم </span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="block">صابر حسینی </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 492</p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 کتاب تاریخ انبیا از آدم تا خاتم اثر حسین عمادزاده انتشارات اسلام https://tahavolbook.com/product/کتاب-تاریخ-انبیا-از-آدم-تا-خاتم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="block">انتشارات اسلام </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="block">حسین عمادزاده </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span class="block">880 صفحه </span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 کتاب قصه ما مثل شد (جلد 10) https://tahavolbook.com/product/کتاب-قصه-ما-مثل-شد-جلد-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محمد میرکیانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : محمدحسین صلواتیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 120</p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 کتاب قصه های پند آموز کهن جلد سوم اثر زینب علیزاده https://tahavolbook.com/product/کتاب-قصه-های-پند-آموز-کهن-جلد-سوم-اثر-زینب-علیزاده <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa9.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker">ناشر</strong><span>:&nbsp;</span><span class="block">اعتلای وطن</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : زینب علیزاده<br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong>: <span class="block">224 </span></p></p><hr/> Monday, September 20, 2021 پاسخ نامه تمارین صرف ساده (به ضمیمه جداول صرفی) https://tahavolbook.com/product/ پاسخ-نامه-تمارین-صرف-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/018.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>نورالله عطاردی تهرانی</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1396</span><br /></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> 317</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 کتاب غروب پروانه اثر بختیار علی https://tahavolbook.com/product/کتاب-غروب-پروانه-اثر-بختیار-علی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">:&nbsp;<span class="block">بختیار علی</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong>: 272</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 انسان 250 ساله: بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی - مبارزاتی ائمه معصومین (ع) https://tahavolbook.com/product/انسان-250-ساله <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: آیت ا... <span><span>سید علی خامنه ای </span></span></p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1398</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;376</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 سرچشمه تربیت دانستنی های پزشکی، اخلاقی و تغذیه قبل از بارداری https://tahavolbook.com/product/سرچشمه-تربیت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;نورالزهراء (س)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمدعلی قاسمی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1391</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;294</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 راهنمای مبادی العربیة - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/راهنمای-مبادی-العربیة-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>طیبه سادات حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 416</span></p> </div></p><hr/> Sunday, May 15, 2022 تلخیص کتاب البیع - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/تلخیص-کتاب-البیع-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> قدس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 352</span></p> </div></p><hr/> Sunday, September 12, 2021 طب اسلامی در بیان آیت الله تبریزیان - جلد پنجم: درمان تخصصی بیماری ها، با داروهای طبیعی https://tahavolbook.com/product/طب-اسلامی-در-بیان-آیت-الله-تبریزیان-جلد-پنجم-درمان-تخصصی-بیماری-ها-با-داروهای-طبیعی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> ارمغان طوبی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong>نویسنده</strong> : اقای<span class="block"> رضا نظرپور</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 307</span></p> </div> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 ترجمه و شرح بدایه الحکمه علامه سید محمدحسین طباطبائی - جلد چهارم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-بدایه-الحکمه-علامه-سید-محمد-حسین-طباطبائی-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدحسین طباطبایی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 248</span></p> </div></p><hr/> Sunday, September 5, 2021 تاریخ سیاسی اسلام - جلد اول: سیره رسول خدا (ص) https://tahavolbook.com/product/تاریخ-سیاسی-اسلام-جلد-اول-سیره-رسول-خدا-ص <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دلیل ما</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> رسول جعفریان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 782</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 الرمح المعقول فی نحور اعداء آل الرسول https://tahavolbook.com/product/الرمح-المعقول-فی-نحور-اعداء-آل-الرسول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;دانش حوزه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید محمدبن سیدعبدالعلی فیض آبادی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1395</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;298</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تسهیل الوصول الی کفایه الاصول (دوره دو جلدی) https://tahavolbook.com/product/تسهیل-الوصول-الی-کفایه-الاصول-دوره-دو-جلدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa19.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمود ملکی اصفهانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 922</span></p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو https://tahavolbook.com/product/فرهنگ-پیرو-فرهنگ-پیشرو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : محمدتقی جعفری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 227</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 علل و عوامل جذابیت سخنان جلال الدین محمد مولوی https://tahavolbook.com/product/علل-و-عوامل-جذابیت-سخنان-جلال-الدین-محمد-مولوی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> محمدتقی جعفری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 240</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 بالانشین: مهارت های مدیریت رسانه ها در خانواده https://tahavolbook.com/product/ بالانشین-مهارت-های-مدیریت-رسانه-ها-در-خانواده <img src='./Administrator/files/ProductPic/3.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر:</strong><span> مهرستان (قبسات)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span> آمنه بختیاری | بهاره نصیری | مرضیه طاهری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار:</strong><span> سید حمید حیدری ثانی | سید علی آقاحیدری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار علمی:</strong><span> مجید شریفی فرد</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong><strong>:</strong> <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong><strong>:</strong> <span class="text_dark"> 144</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 آموزش مصور احکام، طبق فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دام ظله (مجموعه مسائل و استفتائات پیرامون احکام تکلیف، طهارت، وضو، غسل و ...) https://tahavolbook.com/product/آموزش-مصور-احکام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;فقه روز (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید علی خامنه ای</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1393</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;432</p></p><hr/> Tuesday, June 15, 2021 گوهر پاک: احوال و آثار آیه الله شیخ حسنعلی تهرانی (م1325ق) شاگرد برجسته میرزای بزرگ شیرازی و جد مادری آیه الله میرزا حسنعلی مرواید (قدس سره) https://tahavolbook.com/product/گوهر-پاک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمدجواد نورمحمدی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1394</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;149</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 انتخاب: معیارهای همسرگزینی در منظر امام علی (ع) https://tahavolbook.com/product/انتخاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;علی تولایی&nbsp;|&nbsp;فاطمه پروین پور</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;120</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 قصه های خوب برای بچه های خوب - جلد سوم: قصه های سندبادنامه و قابوسنامه https://tahavolbook.com/product/قصه-های-خوب-برای-بچه-های-خوب-جلد-سوم-قصه-های-سندبادنامه-و-قابوسنامه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa14.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : امیرکبیر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : مهدی آذر یزدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : محمد میرکیانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> photographer</strong><span> : سارا خرامان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 99</span></p> </div> </div></p><hr/> Sunday, September 19, 2021 تلخیص جامع اصول فقه - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/ تلخیص-جامع-اصول-فقه-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa016.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم | نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدرضا مظفر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395<br /></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 232</span></span></span></p></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 هزار و یک تست مبادی العربیه - جلد چهارم: قسمت نحو https://tahavolbook.com/product/هزار-و-یک-تست-مبادی-العربیه-قسمت-نحو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;&nbsp;<span> محمدحسین محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 384</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 اصول اعتقادات (در چهل درس) https://tahavolbook.com/product/اصول-اعتقادات-در-چهل-درس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> ادبا</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> اصغر قائمی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 240</span></p> </div></p><hr/> Monday, July 12, 2021 کتاب کشکول نوجوان اثر یوسف درودگر https://tahavolbook.com/product/کتاب-کشکول-نوجوان-اثر-یوسف-درودگر <img src='./Administrator/files/ProductPic/a6.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker">ناشر</strong><span>: </span><span class="block">یاس بهشت </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : <span class="block">یوسف درودگر</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;<span class="block">1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span class="block">128</span></p></p><hr/> Monday, September 20, 2021 پژوهشی در نسبت میان قرآن و فرهنگ زمانه https://tahavolbook.com/product/پژوهشی-در-نسبت-میان-قرآن-و-فرهنگ-زمانه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">حیدرعلی رستمی </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1392 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 397 </span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 کتاب قصه ما مثل شد (جلد 8) https://tahavolbook.com/product/کتاب-قصه-ما-مثل-شد-جلد-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a8.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محمد میرکیانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : محمدحسین صلواتیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 116</p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 قصه های خوب برای بچه های خوب - جلد هشتم: قصه های چهارده معصوم (ع) https://tahavolbook.com/product/قصه-های-خوب-برای-بچه-های-خوب-جلد-هشتم-قصه-های-چهارده-معصوم-ع <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa19.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : امیرکبیر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : مهدی آذر یزدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : مصطفی رحماندوست</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 190</span></p> </div> </div></p><hr/> Sunday, September 19, 2021 من دیگر ما - کتاب دوم: خارهای گل شده و گل های خار شده (نقش محبت در تربیت فرزند) https://tahavolbook.com/product/من-دیگر-ما-کتاب-دوم-خارهای-گل-شده-و-گل-های-خار-شده-نقش-محبت-در-تربیت-فرزند <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa13.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> :آیین فطرت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span>&nbsp; : محسن عباسی ولدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : سید محمد دلال موسوی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : ایمان خاکسار</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> با همکاری</strong><span> : رادیو معارف</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 160</span></p> </div></p><hr/> Saturday, October 23, 2021 کتاب آداب و فضائل نماز شب اثر شهید سید محمد صادق صدر انتشارات یاس بهشت https://tahavolbook.com/product/کتاب-آداب-و-فضائل-نماز-شب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="block">یاس بهشت </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="block">شهید سید محمد صادق صدر </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="block"><span class="block">مترجم&nbsp;</span></span></span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="block"><span class="block"><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="block">محمدرضا کمالی، طیبه تبریزی</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span class="block">142 صفحه</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 قواعد تفسیر قرآن https://tahavolbook.com/product/قواعد-تفسیر-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">علی اکبر بابایی </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر </strong> : <span class="text_dark"> 1395 </span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong> : <span class="text_dark"> 351 </span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 خواب باران https://tahavolbook.com/product/خواب-باران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">وجیهه سامانی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 200</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 قصه های خوب برای بچه های خوب - جلد اول: قصه های کلیله و دمنه https://tahavolbook.com/product/قصه-های-خوب-برای-بچه-های-خوب-جلد-اول-قصه-های-کلیله-و-دمنه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa12.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : امیرکبیر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : مهدی آذر یزدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 128</span></p> </div></p><hr/> Sunday, September 19, 2021 مطلع عشق: گزیده رهنمودهای حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی به زوجهای جوان https://tahavolbook.com/product/مطلع-عشق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> انقلاب اسلامی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">محمدجواد حاج علی اکبری</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 224</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 دل اندر وا https://tahavolbook.com/product/دل-اندر-وا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : انتشارات به نشر<span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> ام البنین ماهر<span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>: <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> <span class="text_dark">: </span><span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: <br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و شرح دروس التمهیدیة فی الفقه الاستدلالی: بخش عبادات - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-دروس-التمهیدیة-فی-الفقه-الاستدلال-یبخش-عبادات-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> باقر ایروانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> حسن بیت جادر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 152</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 احکام بانوان: مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی و حضرات آیات عظام خوئی، گلپایگانی، اراکی، فاضل لنکرانی، سیستانی و مکارم https://tahavolbook.com/product/احکام-بانوان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب:</strong><span><span class="text_dark"> محمد وحیدی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 224</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 16, 2021 الوقایع و الحوادث - جلد اول https://tahavolbook.com/product/الوقایع-و-الحوادث-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :<span>&nbsp;</span><span> محمدباقر ملبوبی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 376</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 دلیل الجواهر ترجمه، توضیح و تصحیح تمرین های جواهرالبلاغه https://tahavolbook.com/product/دلیل-الجواهر-ترجمه-تمرین-های-جواهر-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/a20.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:&nbsp;<span>سید احمد الهاشمی</span></p> <div><span class="text_dark"> <strong class="text_darker">مترجم</strong> : </span><span>مهرداد آزاد | محمود خرسندی</span></div> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 392</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 الوقایع و الحوادث - جلد چهارم https://tahavolbook.com/product/الوقایع-و-الحوادث-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدباقر ملبوبی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 392</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 ترجمه منطق - جلد دوم (ترجمه و شرح مختصر کتاب المنطق) https://tahavolbook.com/product/ترجمه-منطق-جلد-دوم-مختصر-کتاب-المنطق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدرضا مظفر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span>علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 352</span></span></p> </div></p><hr/> Friday, March 4, 2022 دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی المجلد الاول: العبادات https://tahavolbook.com/product/دروس-تمهیدیه-فی-الفقه-الاستدلالی-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران) | نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>&nbsp;</span><span> باقر ایروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 316</span></p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 اعراب القرآن الکریم - جلد چهارم: ترکیب و ترجمه جزء 19 تا 24 قرآن کریم https://tahavolbook.com/product/اعراب-القرآن-الکریم-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدرضا رضوانی خراسانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 784</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 شیخ آقابزرگ تهرانی: نامه ها، مقالات و آثاری از شیخ آقابزرگ، و مباحث و مطالبی درباره وی https://tahavolbook.com/product/شیخ-آقابزرگ-تهرانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;علی اکبر صفری</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1391</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;880</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 درسنامه زندگانی و سیره حضرت زهرا (سلام الله علیها) https://tahavolbook.com/product/درسنامه-زندگانی-و-سیره-حضرت-زهرا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید منذر حکیم</p> <p><strong>سال نشر&nbsp;</strong>:&nbsp;1395</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;204</p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 تحسین التلاوه https://tahavolbook.com/product/تحسین-التلاوه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="feature_value">نشر جامعة القرآن الکریم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> :&nbsp;<span class="feature_value">علی قاسمی</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;104</p> </div></p><hr/> Thursday, June 17, 2021 النهجه المرضیه فی شرح الالفیه https://tahavolbook.com/product/النهجه-المرضیه-فی-شرح-الالفیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa16.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : دارالعلم</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1392</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 396</p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 دوره مقدماتی زبان قرآن (3): صرف مقدماتی https://tahavolbook.com/product/صرف-مقدماتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/06.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 216</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 زندگانی حضرت آیت الله چهارسوقی (م 1377ق): حاوی شرح حال بیش از یکصد نفر رجال قرون اخیر https://tahavolbook.com/product/زندگانی-حضرت-آیت-الله-چهارسوقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید محمدعلی روضاتی</p> <p><strong>سال نشر&nbsp;</strong>:&nbsp;1397</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;528</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 آموزش مفاهیم قرآن جلد 6 https://tahavolbook.com/product/آموزش-مفاهیم-قرآن-جلد-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : سازمان دالقرآن الکریم<span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : مسعود وکیل<span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1395</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;136 صفحه</p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 لباب الالقاب فی القاب الاطیاب https://tahavolbook.com/product/لباب-الالقاب-فی-القاب-الاطیاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حبیب الله الشریف الکاشانی | جواد برک چیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 256</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 علم و دین: از تعارض تا گفت و گو https://tahavolbook.com/product/علم-و-دین-از-تعارض-تا-گفت-و-گو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> جان اف. هات</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> بتول نجفی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1385</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 360</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 ترجمه و شرح دروس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی - جلد پنجم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-دروس-التمهیدیه-فی-الفقه-الاستدلالی-جلد-پنجم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> باقر ایروانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> حسن بیت جادر</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 588</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 برزخ https://tahavolbook.com/product/برزخ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید عبدالحسین دستغیب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 164</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 قیامت و قرآن: تفسیر سوره شریفه طور https://tahavolbook.com/product/قیامت-و-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید عبدالحسین دستغیب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 160</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 شرح مکاسب - جلد پنجم https://tahavolbook.com/product/شرح-مکاسب-جلد-پنجم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> الامام حسن بن علی (ع)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : علی محمدی خراسانی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 576</span></p> </div> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 حلیه القرآن - سطح 2: آموزش تجوید قرآن به روایت حفص از عاصم https://tahavolbook.com/product/حلیه-القرآن-سطح-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;شرکت انتشارات احیاء کتاب</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید محسن موسوی بلده</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1394</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;214</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 درسنامه ترجمه و تفسیر سوره های منتخب (5): تفسیر سوره واقعه https://tahavolbook.com/product/درسنامه-ترجمه-و-تفسیر-سوره-های-منتخب-5-تفسیر-سوره-واقعه <img src='./Administrator/files/ProductPic/03-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> <span>حمید محمدی | سعید امینایی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1396</span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 120</span><br /></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تفسیر یک جلدی مبین https://tahavolbook.com/product/تفسیر-یک-جلدی-مبین <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;آوای قرآن</p> <p><strong>مترجم&nbsp;</strong>:&nbsp;ابوالفضل بهرام پور</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;608</p></p><hr/> Tuesday, June 15, 2021 فرزندان شیطان: شیطان پرستی در بوته نقد و نظر https://tahavolbook.com/product/فرزندان-شیطان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید حسین اسحاقی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1393</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;244</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تدبر در قرآن کریم جلد 24 - دفتر ششم سوره قریش تا ناس https://tahavolbook.com/product/تدبر-در-قرآن-کریم-جلد-24-دفتر-ششم <img src='./Administrator/files/ProductPic/020-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span>بلاغت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">تحقیق و تنظیم کتاب</strong>: <span class="text_dark">علی صبوحی طسوجی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 57</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 هزار و یک تست مبادی العربیه - جلد چهارم: قسمت صرف https://tahavolbook.com/product/هزار-و-یک-تست-مبادی-العربیه-قسمت-صرف <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;&nbsp;<span> محمدحسین محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 384</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 از نو،با تو - کتاب اول: نقطه نه؛ علامت سؤال https://tahavolbook.com/product/از-نو-با-تو-کتاب-اول-نقطه-نه-علامت-سؤال <img src='./Administrator/files/ProductPic/4.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong>:<span> آیین فطرت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محسن عباسی ولدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : مرتضی بهرامی خشنودی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : منصوره دهقانی | محمدعلی خلجی | عباس ناصری | محمود نظری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 322</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 همه نوکرها https://tahavolbook.com/product/همه-نوکر-ها <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>:</strong></strong><span class="feature_value"> محمدرضا حدادپور جهرمی</span></p> <div class="col-md-7 last"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : <span class="feature_value">معارف</span></div> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 163</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و شرح نهایه الحکمه - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-نهایه-الحکمه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>: <span> محسن غرویان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1395</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 288</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 نسیم حیات: تفسیر قرآن کریم جزء 30 https://tahavolbook.com/product/نسیم-حیات-تفسیر-قرآن-کریم-جزء-30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> آوای قرآن</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ابوالفضل بهرام پور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 395</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 17, 2021 قصه های خوب برای بچه های خوب - جلد دوم: قصه های مرزبان نامه https://tahavolbook.com/product/قصه-های-خوب-برای-بچه-های-خوب-جلد-دوم-قصه-های-مرزبان-نامه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa13.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker">ناشر</strong><span> : امیرکبیر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : مهدی آذر یزدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : محمد میرکیانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> photographer</strong><span> : محمد بهرامی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 118</span></p></p><hr/> Sunday, September 19, 2021 کتاب خلاصه زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام اثر یوسف درودگر https://tahavolbook.com/product/خلاصه-زندگانی-چهارده-معصوم-علیهم-السلام-اثر-یوسف-درودگر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa3.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker">ناشر</strong><span>: </span><span class="block">یاس بهشت </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : <span class="block">یوسف درودگر</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;<span class="block">1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span class="block">120</span></p></p><hr/> Monday, September 20, 2021 اصول عقاید (توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد) https://tahavolbook.com/product/اصول-عقاید-توحید-عدل-نبوت-امامت-و-معاد <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">محسن قرائتی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 776</span></p> </div> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 خال سیاه عربی https://tahavolbook.com/product/خال-سیاه-عربی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> امیرکبیر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">حامد عسکری</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 244</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 تا ساحل آرامش - کتاب دوم: قایق مهربانی (بایدهای زندگی مشترک 1) https://tahavolbook.com/product/تا-ساحل-آرامش-کتاب-دوم-قایق-مهربانی-بایدهای-زندگی-مشترک-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : آیین فطرت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محسن عباسی ولدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : سید محمد دلال موسوی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : منصوره دهقانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> با همکاری</strong><span> : رادیو معارف</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 309</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 من دیگر ما - کتاب ششم: بازی روی ابر خیال و کودکی های رو به زوال (نقش بازی های رایانه ای در تربیت فرزند) https://tahavolbook.com/product/من-دیگر-ما-کتاب-ششم-بازی-روی-ابر-خیال-و-کودکی-های-رو-به-زوال-نقش-بازی-های-رایانه-ای-در-تربیت-فرزند <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa17.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : آیین فطرت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محسن عباسی ولدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : محمد اشعری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : ایمان خاکسار</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> با همکاری</strong><span> : رادیو معارف</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 283</span></p> </div></p><hr/> Saturday, October 23, 2021 نیمه دیگرم - کتاب اول: از من بودن تا ما شدن (مهارت های انتخاب همسر) https://tahavolbook.com/product/نیمه-دیگرم-کتاب-از-من-بودن-تا-ما-شدن-مهارت-های-انتخاب-همسر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa19.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : آیین فطرت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محسن عباسی ولدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : مرتضی بهرامی خشنودی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : مهدی عزیزی | محمدعلی خلجی | پویا عبدلی | جابر اسدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> با همکاری</strong><span> : رادیو معارف</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 357</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 کتاب بیا گم شویم اثر ادی السید https://tahavolbook.com/product/کتاب-بیا-گم-شویم-اثر-ادی-السید <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="block">نشر نیماژ </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="block">ادی السید </span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم </span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="block">زهرا طراوتی </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 328</p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 سه دقیقه در قیامت: تجربه ای نزدیک به مرگ https://tahavolbook.com/product/سه-دقیقه-در-قیامت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید ابراهیم هادی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 96</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, September 7, 2021 لسان القرآن۳ (درسنامه صرف اجتهادی) https://tahavolbook.com/product/لسان-القرآن-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa14.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;مصطفی جمالی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 319</p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 کتاب دفترچه نیم سوخته یک تکفیری https://tahavolbook.com/product/کتاب-دفترچه-نیم-سوخته-یک-تکفیری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong><span class="feature_value">محمدرضا حدادپور جهرمی</span></p> <div class="col-md-7 last"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : نشر معارف</div> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 80</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مهمان خانه بیوه های جوان https://tahavolbook.com/product/مهمان-خانه-بیوه-های-جوان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="text_dark">آزاده معاونی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 320</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 آموزش روخوانی و روان خوانی نور https://tahavolbook.com/product/آموزش-روخوانی-و-روان-خوانی-نور <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp; <span class="feature_value">نشر تلاوت </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> :&nbsp;<span class="feature_value">محمد خواجوی و احمد حاجی شریف </span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 114</p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 المراد من منیة المرید https://tahavolbook.com/product/المراد-من-منیة-المرید <img src='./Administrator/files/ProductPic/a14.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>: <span>سید محمدرضا طباطبایی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp; <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp; <span class="text_dark"> 184</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 خدای خوب ابراهیم: بررسی ویژگی های قرآنی شهید ابراهیم هادی https://tahavolbook.com/product/خدای-خوب-ابراهیم <img src='./Administrator/files/ProductPic/721.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید ابراهیم هادی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 96</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 درسنامه فقه 1 https://tahavolbook.com/product/درسنامه-فقه-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمدحسین فلاح زاده</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1393</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;404</p></p><hr/> Saturday, October 30, 2021 اداره سالم به روایت نهج البلاغه: طرحی برای مبارزه با فساد اداری https://tahavolbook.com/product/اداره-سالم-به-روایت-نهج-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;علی اصغر پورعزت</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1395</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;80</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 بیت المال در نهج البلاغه https://tahavolbook.com/product/بیت-المال-نهج-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;حسین نوری همدانی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1386</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;144</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 کاوشی در نهج البلاغه (دوره سه جلدی قابدار) https://tahavolbook.com/product/کاوشی-در-نهج-البلاغه-دوره-سه-جلدی-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بنیاد نهج البلاغه</span></p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: <span class="text_dark">فاطمه لاجوردی</span><span class="text_dark"> | زهرا قرة الاعیان</span><span class="text_dark"> | افسانه مجاوری</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1388</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 1936</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 زبان قرآن نحو متوسطه جلد دوم (کتاب تمرین) https://tahavolbook.com/product/زبان-قرآن-نحو-متوسطه-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa14.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : دارالعلم</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : حمید محمدی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 152</p> </div></p><hr/> Thursday, May 12, 2022 فهرس مخطوطات آیه الله الخادمی الاصفهانی (م1405ق): مشفوعا بموجز ترجمته https://tahavolbook.com/product/فهرس-مخطوطات-آیه-الله-الخادمی-الاصفهانی-م-1405-ق-مشفوعا-بموجز-ترجمته <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدعلی خادمی کوشا</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 348</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 نبوت https://tahavolbook.com/product/نبوت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید عبدالحسین دستغیب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 291</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تدوین نموداری کفایه الاصول - جلد اول https://tahavolbook.com/product/تدوین-نموداری-کفایه-الاصول-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> قدس</span></p> <p class="entity-author"><span><strong class="text_darker">نویسنده</strong> : مسلم قلی پور گیلانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 351</span></p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 جلوه مهر و کرامت https://tahavolbook.com/product/جلوه-مهر-و-کرامت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa20.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;دارالعلم</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : عبد الجواد ابراهیمی فر<br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;312</p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 عصر حیرت: جستاری کلامی پیرامون حکمرانی فقهی و تمدن سازی دینی در عصر غیبت و سیطره مدرنیته https://tahavolbook.com/product/عصر-حیرت-جستاری-کلامی-پیرامون-حکمرانی-فقهی-و-تمدن-سازی-دینی-در-عصر-غیبت-و-سیطره-مدرنیته <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 352</span></p> <p><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><strong>نویسنده</strong>:&nbsp;<span class="block"><span>مهدی نصیری</span></span></span></span></span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 سرنوشت انسان - جلد پنجم: بهشت و جهنم به ضمیمه معراج و اعراف https://tahavolbook.com/product/سرنوشت-انسان-جلد-پنجم-بهشت-و-جهنم-به-ضمیمه-معراج-و-اعراف <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> عطش</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark">294</span></p> <p><span class="text_dark"><span class="text_dark"><strong>گردآورنده</strong>: <span>مسعود عالی</span></span></span></p> <p><span class="text_dark">&nbsp;</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و توضیح مکاسب - جلد اول: محرمه https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-توضیح-مکاسب-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/02-6.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> احمد پایانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> محمدمسعود عباسی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 383</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 منطق کاربردی https://tahavolbook.com/product/ منطق-کاربردی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : جعفر عبدالهی<br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1398</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 160</p> </div> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 سحاب رحمت: تاریخ و سوگنامه حضرت سیدالشهداء (ع) https://tahavolbook.com/product/سحاب-رحمت-تاریخ-و-سوگنامه-حضرت-سیدالشهداء-ع <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دلیل ما</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> عباس اسماعیلی یزدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 848</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 شفاخانه معنوی, رفع حاجات توسط آیه و دعا https://tahavolbook.com/product/شفاخانه-معنوی-رفع-حاجات-توسط-آیه-و-دعا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"> ناشر</strong>: <span style="background-color: transparent;">زرین کلک، واشقان</span></p> <p><strong>نویسنده</strong>:<span> ناصر سیفی<br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر </strong>: 1392</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 252</p></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 نقطه های آغاز در اخلاق عملی https://tahavolbook.com/product/نقطه-های-آغاز-در-اخلاق-عملی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر نشر فرهنگ اسلامی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدرضا مهدوی کنی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 678</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, August 3, 2021 علی (ع) از زبان علی (ع): زندگی و زمانه امیرالمومنین علیه السلام از زبان خودش https://tahavolbook.com/product/علی-ع-از-زبان-علی-ع-زندگی-و-زمانه-امیرالمومنین-علیه-السلام-از-زبان-خودش <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر نشر معارف</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمد محمدیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 624</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 زبان قرآن روخوانی و روانخوانی https://tahavolbook.com/product/زبان-قرآن-روخوانی-و-روانخوانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/05.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :164</p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 دوره متوسطه زبان قرآن (3): تجزیه و ترکیب جزء سی ام قرآن کریم - دفتر چهارم؛ سوره های قدر تا ناس https://tahavolbook.com/product/کتاب-تجزیه-و-ترکیب-دفتر-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/02.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 256</span><br class="text_dark" /><span>&nbsp;</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 بحثی مبسوط در آموزش عقاید - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/بحثی-مبسوط-در-آموزش-عقاید-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محسن غرویان | محمدرضا غلامی | محمدحسین میرباقری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 412</span></span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 18, 2022 مع موسوعات رجال الشیعه - الجزء الثالث https://tahavolbook.com/product/مع-موسوعات-رجال-الشیعه-الجزء-الثالث <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;عبدالله شرف الدین</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1392</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;656</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تحریر شرح اللمعه یشتمل علی: الطهارة، الصلاة، الزکاة، الخمس، الصوم، الحج و العمرة https://tahavolbook.com/product/تحریر-شرح-اللمعه-یشتمل-علی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa20.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker">محرٍّر</span></strong>:&nbsp;<span class="text_dark">سید محمدرضا طباطبایی</span><span class="text_dark"> | کمال الدین خدامی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :1393</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :304</p> </div></p><hr/> Monday, May 31, 2021 امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت https://tahavolbook.com/product/امام-حسین-ع <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : محمدتقی جعفری</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تحقیق و تنظیم کتاب</strong><span><span class="text_dark"> : علی جعفری</span><span class="text_dark"> | داریوش شاهین</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 638</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 قرآن، ساخت شکنی و بازگشت نشانه https://tahavolbook.com/product/قرآن-ساخت-شکنی-و-بازگشت-نشانه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> عامر قیطوری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1382</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 183</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تلخیص کتاب الخیارات - جلد سوم https://tahavolbook.com/product/تلخیص-کتاب-الخیارات-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> قدس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 298</span></p> </div></p><hr/> Sunday, September 12, 2021 جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامی https://tahavolbook.com/product/جامعه-شناسی-جنسیت-با-رویکرد-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : حسین بستان (نجفی)</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 251</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 ترجمه و شرح دروس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی - جلد سوم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-دروس-التمهیدیه-فی-الفقه-الاستدلالی-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> باقر ایروانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> حسن بیت جادر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 349</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 الحارث الهمدانی صاحب رایة امیرالمومنین علیه السلام https://tahavolbook.com/product/الحارث-الهمدانی-صاحب-رایة-امیرالمومنین-علیه-السلام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدحسن محی الدین</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 700</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 مزاج شناسی و نسخه های استاد خیراندیش https://tahavolbook.com/product/مزاج-شناسی-و-نسخه-های-استاد-خیراندیش <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> جام جوان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 360</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 صفائی نامه احوال و آثار آیت الله سید مصطفی صفائی خوانساری و پدر بزرگوارش https://tahavolbook.com/product/صفائی-نامه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمدرضا خادمیان</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1393</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;740</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 در مکتب مصطفی: الگوی تربیت نیروی انسانی در تشکل های مردمی https://tahavolbook.com/product/در-مکتب-مصطفی <img src='./Administrator/files/ProductPic/995.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> راه یار</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">جمال یزدانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 120</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 آشنایی با روانشناسی https://tahavolbook.com/product/آشنایی با روانشناسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;محمد سالاری فر</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;264</p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 دروس فی علم الاصول الحلقه الاولی و الحلقه الثانیه فی اسلوبها الثانی https://tahavolbook.com/product/دروس-فی-علم-لاصول-الحلقه-الاولی-و-الحلقه-الثانیه-فی-اسلوبها-لثانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : شیخ باقر ایروانی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :288</p></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 شهر حسین علیه السلام یا جلوه گاه عشق https://tahavolbook.com/product/شهر-حسین-علیه-السلام-یا-جلوه-گاه-عشق <img src='./Administrator/files/ProductPic/08-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>محمدباقر مدرس بستان آبادی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1380</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 590</span></span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 اخلاق اسلامی (جلد ششم) https://tahavolbook.com/product/اخلاق-اسلامی-جلد-ششم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات مرکز مدیریت حوزه&zwnj;های علمیه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : دفتر تدوین متون درسی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 320</p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 الروضة الندیة فی شرح النهجة المرضیة - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/ الروضة-الندیة-فی-شرح-النهجة-المرضیة-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:&nbsp;<span> سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 436</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 شرح نوین رسائل - جلد چهارم: ظن https://tahavolbook.com/product/ شرح-نوین-رسائل-جلد-چهارم-ظن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>: <span>مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> رضا حیدری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 224</span></p></p><hr/> Saturday, June 18, 2022 از نو، با تو - کتاب دوم: نقطه ویرگول؛ کمی مکث https://tahavolbook.com/product/از-نو-با-تو-کتاب-دوم-نقطه-ویرگول-کمی-مکث <img src='./Administrator/files/ProductPic/5.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : آیین فطرت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محسن عباسی ولدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : مرتضی بهرامی خشنودی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : منصوره دهقانی | محمدعلی خلجی | عباس ناصری | محمود نظری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> با همکاری</strong><span> : رادیو معارف</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 404</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 آموزش منطق https://tahavolbook.com/product/آموزش-منطق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa012.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محسن غرویان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1396</span><br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 172</span><br /></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 ترجمه و شرح ابن عقیل - جلد سوم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-ابن-عقیل-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/19.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>عبدالله ابن عقیل</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> :&nbsp;<span> <span>سید علی حسینی</span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1393</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 504</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 شروع بندگی https://tahavolbook.com/product/شروع-بندگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;انتشارات محبین</p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>هیئت پژوهشی موسسه محبین حضرت صاحب الامر</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 84</p> </div> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 مدافعان حرم 11: بادیگارد (شهید عبدالله باقری) https://tahavolbook.com/product/مدافعان-حرم-11-بادیگارد <img src='./Administrator/files/ProductPic/057.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> افروز مهدیان</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 248</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 عارفانه: زندگینامه و خاطرات شهید عارف احمدعلی نیری https://tahavolbook.com/product/عارفانه <img src='./Administrator/files/ProductPic/891.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نشر امینان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 152</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, August 3, 2021 زایو https://tahavolbook.com/product/زایو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">مصطفی رضایی کلوزی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 292</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 شب صورتی https://tahavolbook.com/product/شب-صورتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر نشر معارف</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">مظفر سالاری</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 388</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 تقریرات درس مکاسب - جلد هفتم https://tahavolbook.com/product/تقریرات-درس-مکاسب-جلد-هفتم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> الامام حسن بن علی (ع)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : علی محمدی خراسانی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 536</span></p> </div> </div></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 گزارش به کنسول https://tahavolbook.com/product/گزارش-به-کنسول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">جمعی از نویسندگان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 158</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 کتاب معجزه نذر اثر سید محمد صالحی https://tahavolbook.com/product/کتاب-معجزه-نذر-اثر-سید-محمد-صالحی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="block">یاس بهشت </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="block">سیدحسین نجیب محمد </span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>مترجم </strong>: <span class="block">سید محمد صالحی </span><span style="background-color: #ffffff;"> <br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="block">232 صفحه </span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 نسیم حیات: تفسیر قرآن کریم جزء 4 https://tahavolbook.com/product/نسیم-حیات-تفسیر-قرآن-کریم-جزء-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> آوای قرآن</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ابوالفضل بهرام پور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 270</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 کتاب کودک زیبای من https://tahavolbook.com/product/کتاب-کودک-زیبای-من <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="block">انتشارات برات </span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="block">اعظم قاسمی </span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="block">284 صفحه</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 تفسیر علامه: برگرفته از تفسیر المیزان علامه سید محمدحسین طباطبایی https://tahavolbook.com/product/تفسیر-علامه-برگرفته-از-تفسیر-المیزان-علامه-سید-محم-حسین-طباطبایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: سید محمدحسین طباطبایی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم </span></span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">سید محمدباقر موسوی همدانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 1272</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و تبیین دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد چهارم) https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-تبیین-دروس-تمهیدیه-فی-الفقه-الاستدلالی-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;حقوق اسلامی</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : </span><span class="text_dark">آیت الله شیخ باقر ایروانی</span></span></p> <p class="entity-author"><span><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong> <span><span class="text_dark">:</span></span> محسن یوسفی کیا<br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 410</p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 ترجمه و شرح المکاسب - جلد یازدهم: کتاب الخیارات - 1 https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-المکاسب-جلد-یازدهم-کتاب-الخیارات-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> محیی الدین فاضل هرندی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 440</span></p> </div></p><hr/> Thursday, September 30, 2021 اصول فقه کاربردی - جلد اول: مباحث الفاظ https://tahavolbook.com/product/اصول-فقه-کاربردی-جلد-اول-مباحث-الفاظ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">سعید شریعتی</span><span class="text_dark"> | حسین قافی</span><br /></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 312</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, August 10, 2021 اصول فقه کاربردی - جلد دوم: ادله و منابع فقه https://tahavolbook.com/product/اصول-فقه-کاربردی-جلد-دوم-ادله-و-منابع-فقه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">سعید شریعتی</span><span class="text_dark"> | حسین قافی</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 286</span></p> </div> </div></p><hr/> Sunday, July 4, 2021 کتاب قصه های پند آموز کهن جلد اول اثر زینب علیزاده https://tahavolbook.com/product/کتاب-قصه-های-پند-آموز-کهن-جلد-اول-اثر-زینب-علیزاده <p></p><hr/> Monday, September 20, 2021 من دیگر ما - کتاب پنجم: قاب سراب نشان و بیداری خواب نشان (نقش تلویزیون در تربیت فرزند) https://tahavolbook.com/product/من-دیگر-ما-کتاب-پنجم-قاب-سراب-نشان-و-بیداری-خواب-نشان-نقش-تلویزیون-در-تربیت-فرزند <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa16.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : آیین فطرت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محسن عباسی ولدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : سید محمد دلال موسوی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : ایمان خاکسار</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> با همکاری</strong><span> : رادیو معارف</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 307</span></p> </div></p><hr/> Saturday, October 23, 2021 قدرت و شکوه زن در کلام امام و رهبری https://tahavolbook.com/product/قدرت-و-شکوه-زن-در-کلام-امام-و-رهبری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بیان معنوی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 97</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 نسیم حیات: تفسیر قرآن کریم جزء 3 https://tahavolbook.com/product/نسیم-حیات-تفسیر-قرآن-کریم-جزء-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> آوای قرآن</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ابوالفضل بهرام پور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 272</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 تاریخ تفسیر قرآن کریم https://tahavolbook.com/product/تاریخ-تفسیر-قرآن-کریم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa01.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : انتشارات اسوه</p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;حبیب الله جلالیان</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم </span></span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp; </span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;1392</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;236</p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 داستان سیستان: 10 روز با ره بر (یادداشت های شخصی) https://tahavolbook.com/product/داستان-سیستان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> قدیانی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker">: <span class="text_dark">رضا امیرخانی</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 302</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 آسمانی (شرح زندگانی عارف مکتوم حضرت آیت الله العظمی میرزا محمدعلی شاه آبادی (ره)) https://tahavolbook.com/product/آسمانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1388</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 254</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه https://tahavolbook.com/product/انتظار-عامیانه-انتظار-عالمانه-انتظار-عارفانه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بیان معنوی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">علیرضا پناهیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 352</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 فهم زبان قرآن بر محور سوره ها (سطح عالی) - جلد چهارم https://tahavolbook.com/product/فهم-زبان-قرآن-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a010.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>حسین صدیقی | سیف الدین رحیم پور | علیرضا محمدی فرد | جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395</span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 264</span><br /></span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان - جلد چهارم https://tahavolbook.com/product/قصه-ما-مثل-شد-صد-و-ده-قصه-مثل-برای-نوجوانان-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محمد میرکیانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : محمدحسین صلواتیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 120</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 صرف مقدماتی با بازنگری و اصلاحات همراه با آداب علم دین https://tahavolbook.com/product/صرف-مقدماتی-با-بازنگری-و-اصلاحات <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدرضا طباطبایی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1390</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 128</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 فهم زبان قرآن بر محور سوره ها (سطح عالی) - جلد اول https://tahavolbook.com/product/فهم-زبان-قرآن-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a07.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>حسین صدیقی | سیف الدین رحیم پور | علیرضا محمدی فرد | جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395</span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark">236</span></span></span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 آموزش مفاهیم قرآن جلد 1 https://tahavolbook.com/product/آموزش-مفاهیم-قرآن-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : کاتبان وحی<span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : مسعود وکیل<span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;104 صفحه</p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 دروس فی علم الأصول: الجزء الثانی من الحلقة الثالثة https://tahavolbook.com/product/دروس-فی-علم-الأصول-الجزء-الثانی-الحلقه -الثالثة <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> سید محمدباقر صدر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1392</span><br /></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 404</span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 مبادی العربیه - المجلد الرابع: قسم الصرف https://tahavolbook.com/product/مبادی-العربیه-المجلد-الرابع-قسم-الصرف <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa04.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم | نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>رشید الشرتونی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1395</span><br /></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 320</span><br /></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 خداحافظ سالار: روایت داستانی برگرفته از خاطرات پروانه چراغ نوروزی همسر سرلشکر شهید حاج حسین همدانی https://tahavolbook.com/product/خداحافظ-سالار <img src='./Administrator/files/ProductPic/981.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت (نشر 27)</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">حمید حسام</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 464</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 ارتباط نهج البلاغه با قرآن https://tahavolbook.com/product/ارتباط-نهج-البلاغه-با-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)&nbsp;|&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;مجید معارف&nbsp;|&nbsp;حامد شریعتی نیاسر</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1397</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;368</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 اخلاق شهروندی به روایت قرآن و نهج البلاغه https://tahavolbook.com/product/اخلاق-شهروندی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;مهدی قندی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1395</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;85</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 شرح نوین رسائل - جلد دوم: ظن https://tahavolbook.com/product/ شرح-نوین-رسائل-جلد-دوم-ظن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>: <span>مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> رضا حیدری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 184</span></p></p><hr/> Saturday, June 18, 2022 سلام بر ابراهیم - جلد دوم: ادامه زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی https://tahavolbook.com/product/سلام-بر-ابراهیم-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/677.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید ابراهیم هادی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 236</span></p> </div></p><hr/> Saturday, August 21, 2021 درسنامه ترجمه و تفسیر سوره های منتخب (3): تفسیر سوره حدید https://tahavolbook.com/product/درسنامه-ترجمه-و-تفسیر-سوره-های-منتخب-3-تفسیر-سوره-حدید <img src='./Administrator/files/ProductPic/04-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> <span>حمید محمدی | سعید امینایی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1395</span><br /></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 84</span><br /></span></span></span></span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 توضیح المسائل آیت الله العظمی سید علی سیستانی دامت برکاته https://tahavolbook.com/product/توضیح المسائل آیت الله العظمی سید علی سیستانی دامت برکاته <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;نورالمبین</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید علی سیستانی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1397</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;600</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 لسان القرآن۶ (درسنامه بلاغت اجتهادی) https://tahavolbook.com/product/لسان-القرآن-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa17.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;مصطفی جمالی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 252</p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 لسان القرآن۱(درسنامه خارج اصول ادبیات) https://tahavolbook.com/product/لسان-القرآن-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa12.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;مصطفی جمالی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;238</p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 کتاب برگ هیچ درختی اثر صمد طاهری نشر نیماژ https://tahavolbook.com/product/کتاب-برگ-هیچ-درختی-اثر-صمد-طاهری-نشر-نیماژ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">:&nbsp;<span class="block">صمد طاهری</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong>: 80</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 فهرس مکتبه العلامه محمدصادق بحرالعلوم https://tahavolbook.com/product/فهرس-مکتبه-العلامه-محمد-صادق-بحرالعلوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> احمدعلی مجیدحلی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 512</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 از چشم ها 2: به مجنون گفتم زنده بمان - شهید مهدی باکری https://tahavolbook.com/product/از-چشم-ها-2-به-مجنون-گفتم-زنده-بمان-شهید-مهدی-باکری <img src='./Administrator/files/ProductPic/094.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span class="value"><span class="val">روایت فتح </span> </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span class="value"> <span class="val"> فرهاد خضری </span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 198&nbsp;</p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 دائره المعارف نهج البلاغه: آفرینش آسمان و جهان در نهج البلاغه https://tahavolbook.com/product/دائره-المعارف-نهج-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;خلیل کمره ای</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1390</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;456</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 کمی درنگ کن: زندگینامه و خاطرات شهید رضا نادری https://tahavolbook.com/product/کمی-درنگ-کن-زندگینامه-و-خاطرات-شهید-رضا-نادری <img src='./Administrator/files/ProductPic/689.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید ابراهیم هادی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 96</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 تردید و توکل https://tahavolbook.com/product/تردید-و-توکل <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید عبدالحسین دستغیب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 168</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 بیان قرآن: تفسیر سوره مجادله https://tahavolbook.com/product/بیان-قرآن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> انقلاب اسلامی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : سید علی خامنه ای</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 144</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 تجلی حکمت: رویکردی موضوعی به واژگان نهج البلاغه - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/تجلی-حکمت-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بنیاد نهج البلاغه</span></p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: <span class="text_dark">فاطمه لاجوردی</span><span class="text_dark"> | زهرا قرة الاعیان</span><span class="text_dark"> | افسانه مجاوری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1393</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 792</span></span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تلخیص محاضرات فی الالهیات https://tahavolbook.com/product/تلخیص-محاضرات-فی-الالهیات <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> قدس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> جعفر سبحانی تبریزی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 223</span></p> </div></p><hr/> Saturday, June 18, 2022 اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) https://tahavolbook.com/product/اندیشه-مقاومت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> انقلاب اسلامی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب&nbsp;</strong>:<span><span class="text_dark"> سعید صلح میرزایی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 592</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 سید الشهداء علیه السلام (به ضمیمه شرح خطبه شعبانیه) https://tahavolbook.com/product/سید-الشهداء-علیه-السلام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید عبدالحسین دستغیب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 236</span></p> </div></p><hr/> Monday, August 9, 2021 سیمای کارگزاران در نهج البلاغه متن و ترجمه عهدنامه امام امیرالمومنین علی (ع) به مالک اشتر https://tahavolbook.com/product/سیمای-کارگزاران-در-نهج-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>مترجم&nbsp;</strong>:&nbsp;سید جمال الدین دین پرور</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1395</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;80</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 المهاجر العاملی الشیخ حبیب آل ابراهیم سیرته، اعماله، مولفاته، شعره (1201 - 1281ق) https://tahavolbook.com/product/المهاجر-العاملی-الشیخ-حبیب-آل-ابراهیم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;جعفر مهاجر</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1388</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;363</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 مهدی موعود: ترجمه جلد سیزدهم بحارالانوار (دوره دو جلدی) https://tahavolbook.com/product/مهدی-موعود-ترجمه-جلد-سیزدهم-بحارالانوار-دوره-دو-جلدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب جمکران</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> حسن بن محمد ولی ارومیه ای</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 1448</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 شرح چهل حدیث (اربعین حدیث) https://tahavolbook.com/product/شرح-چهل-حدیث-اربعین-حدیث <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید روح الله موسوی خمینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 920</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 21, 2021 رساله حقوق امام سجاد علیه السلام: شرح نراقی https://tahavolbook.com/product/رساله-حقوق-امام-سجاد-علیه-السلام-شرح-نراقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> انتشارات نبوغ | مهدی نراقی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی محمد حیدری نراقی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 608</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 تاریخ توصیفی - تحلیلی صدر اسلام https://tahavolbook.com/product/تاریخ-توصیفی-تحلیلی-صدر-اسلام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر نشر معارف</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> میرابراهیم سیدعلوی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1390</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 376</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 دروس فلسفه https://tahavolbook.com/product/ دروس-فلسفه <img src='./Administrator/files/ProductPic/015-6.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1374</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 543</span></p> </div></p><hr/> Monday, August 2, 2021 شجره مبارکه: زندگی نامه خودنوشت آیه الله سید محمدعلی مبارکه ای (م 1365ق) https://tahavolbook.com/product/شجره-مبارکه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید محمدعلی مبارکه ای</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1398</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;311</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 آموزش مفاهیم قرآن جلد 7 https://tahavolbook.com/product/آموزش-مفاهیم-قرآن-جلد-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : سازمان دالقرآن الکریم<span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : مسعود وکیل<span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;160 صفحه</p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 ترجمه و شرح المکاسب - جلد هفتم: کتاب البیع - 3 https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-المکاسب-جلد-هفتم-کتاب-البیع-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> محیی الدین فاضل هرندی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 256</span></p> </div></p><hr/> Sunday, July 25, 2021 ترجمه و شرح بدایه الحکمه علامه سید محمدحسین طباطبائی - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-بدایه-الحکمه-علامه-سید-محمد-حسین-طباطبائی-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالفکر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدحسین طباطبایی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;<span class="text_dark">1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span class="text_dark">399</span></p> </div></p><hr/> Sunday, September 5, 2021 دوره عالی زبان قرآن (5): تجزیه و ترکیب تحلیل ادبی و اعراب وجوهی گزیده ای از قرآن کریم و نهج البلاغه https://tahavolbook.com/product/تجزیه-و-ترکیب-تحلیل-ادبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/04.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1392</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> 360</span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 انسان برای زندگی بهتر ۱ https://tahavolbook.com/product/انسان-برای-زندگی-بهتر-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;محمد استاد جعفری</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark">1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :</p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 امامت https://tahavolbook.com/product/امامت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید عبدالحسین دستغیب</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 139</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 امید و انتظار: حکومت الهی مهدی (عج) در روی زمین https://tahavolbook.com/product/امید-و-انتظار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : محمدتقی جعفری</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب</strong><span><span class="text_dark"> : کریم فیضی</span><span class="text_dark"> | علی جعفری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 110</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 الدرجات الرفیعه فی طبقات الامامیه من الشیعه - الجزء الاول https://tahavolbook.com/product/الدرجات-الرفیعه-فی-طبقات-الامامیه-من-الشیعه-الجزء-الاول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه کتاب شناسی شیعه (موسسه تراث الشیعه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی خان بن احمد حسینی مدنی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 816</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان: مطابق با نظرات آیات و مراجع تقلید حضرت امام خمینی (ره) و .. https://tahavolbook.com/product/احکام-روابط-زن-و-مرد-و-مسائل-اجتماعی-آنان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب:</strong><span><span class="text_dark"> سید مسعود معصومی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 271</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 تصاریف (شرح صرف ساده) - جلد اول https://tahavolbook.com/product/تصاریف-شرح-صرف-ساده-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/018-6.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدحسین محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 336</span></p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 ذوالفقار: برش هایی از خاطرات شفاهی شهید حاج قاسم سلیمانی https://tahavolbook.com/product/ذوالفقار <img src='./Administrator/files/ProductPic/212.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> یا زهرا (س)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> علی اکبری مزدآبادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 248</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 17, 2021 کتاب دلبند عزیزترینم اثر آنتوان چخوف https://tahavolbook.com/product/کتاب-دلبند-عزیزترینم-اثر-آنتوان-چخوف <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">: </span><span class="block">آنتوان چخوف </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات </strong>: 352</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 جواهر البلاغه https://tahavolbook.com/product/جواهر-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> مرکز مدیریت حوزه های علمیه</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : سید احمد هاشمی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 330</p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 لسان القرآن۴ (درسنامه نحو اجتهادی) https://tahavolbook.com/product/لسان-القرآن-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa15.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;مصطفی جمالی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 309</p> </div></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 پدر، عشق و پسر https://tahavolbook.com/product/پدر-عشق-و-پسر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب نیستان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> سید مهدی شجاعی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 87</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 کتاب من و استادم اثر الیف شافاک https://tahavolbook.com/product/کتاب-من-و-استادم-اثر-الیف-شافاک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">: </span><span class="block">الیف شافاک </span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 495</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 آفرینش و انسان https://tahavolbook.com/product/آفرینش-و-انسان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> محمدتقی جعفری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1386</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 178</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 الی الحبیب: روایت زندگی و خاطرات شهید علی رضا بابایی https://tahavolbook.com/product/الی-الحبیب-روایت-زندگی-و-خاطرات-شهید-علی-رضا-بابایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/421.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید کاظمی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی آسترگی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 247</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و توضیح مکاسب - جلد دهم: خیارات https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-توضیح-مکاسب-جلد-دهم <img src='./Administrator/files/ProductPic/011-6.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> احمد پایانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> محمدمسعود عباسی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 522</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 تفسیر سورتی النور و الاحزاب المختار من المیزان فی تفسیر القرآن https://tahavolbook.com/product/تفسیر-سورتی-النور-و-الاحزاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div> <div> <p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید محمدحسین طباطبایی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;272</p> </div> </div></p><hr/> Monday, May 31, 2021 آسیب شناسی کارگزاران حکومت از دیدگاه نهج البلاغه https://tahavolbook.com/product/آسیب-شناسی-کارگزاران-حکومت-از-دیدگاه-نهج-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;مجتبی فائق</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1397</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;200</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 درسنامه ترجمه و تفسیر سوره های منتخب: تفسیر سوره ملک https://tahavolbook.com/product/درسنامه-ترجمه-و-تفسیر-سوره-های-منتخب-تفسیر-سوره-ملک <img src='./Administrator/files/ProductPic/02-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> <span>حمید محمدی | سعید امینایی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1396</span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 138</span></span></span></span></span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 مدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی (ع) https://tahavolbook.com/product/مدیریت-ما-مدیریت-اسلامی-در-پرتو-نهج-البلاغه-امام-علی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa012.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر</strong>&nbsp;:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <div> <div><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;علی اصغر پور عزت <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1394</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;348</p> </div> <div id="send_sms_qrcode" align="center">&nbsp;</div> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 قصه فرماندهان 28: او نگاهش را به ارث گذاشت - بر اساس زندگی سرلشگر شهید حسن آب شناسان https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-28-او-نگاهش-را-به-ارث-گذاشت <img src='./Administrator/files/ProductPic/365.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">گلستان جعفریان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 139</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 مبادی العربیه - المجلد الثالث https://tahavolbook.com/product/مبادی-العربیه-المجلد-الثالث <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa03.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم | نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>رشید الشرتونی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1396</span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 568</span></span></span></p> <p class="entity-author"><span>&nbsp;</span></p> <p class="entity-author"><span>&nbsp;</span></p></p><hr/> Monday, February 21, 2022 درسهایی از اخلاق اسلامی ، یا، آداب سیر و سلوک https://tahavolbook.com/product/درسهایی-از-اخلاق-اسلامی-یا-آداب-سیر-و-سلوک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حبیب الله طاهری</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 400</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 سیمای پیشوایان در آینه تاریخ: نگرشی بر زندگانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامان معصوم علیهم السلام https://tahavolbook.com/product/سیمای-پیشوایان-در-آینه-تاریخ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مهدی پیشوایی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1395</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 220</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 دروس فی علم الأصول: الجزء الأول من الحلقة الثالثة https://tahavolbook.com/product/دروس-فی-علم-الأصول-الجزء-الأول-الحلقه -الثالثة <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> سید محمدباقر صدر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1397</span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 432</span><br /></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 نسیم حیات: تفسیر قرآن کریم جزء 6 https://tahavolbook.com/product/نسیم-حیات-تفسیر-قرآن-کریم-جزء-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> آوای قرآن</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ابوالفضل بهرام پور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 291</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 ترجمه و شرح مختصر نهایه الحکمه حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمدحسین طباطبایی تبریزی - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-مختصر-نهایه-الحکمه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:&nbsp;حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمدحسین طباطبایی تبریزی</p> <div><span class="text_dark"> <strong class="text_darker">مترجم</strong> : محمدمسعود عباسی</span></div> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1391</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 344</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 شرح انموذج (جلد۱) https://tahavolbook.com/product/شرح-انموذج-جلد۱ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa17.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : دارالعلم</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : سید علی حسینی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1384</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 486</p> </div></p><hr/> Monday, May 3, 2021 قصه فرماندهان 23: نردبانی برای چیدن نارنج - بر اساس زندگی سردار شهید احمد کاظمی https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-23-نردبانی-برای-چیدن-نارنج <img src='./Administrator/files/ProductPic/842.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">کرامت یزدانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 103</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 آموزش مفاهیم قرآن جلد 3 https://tahavolbook.com/product/آموزش-مفاهیم-قرآن-جلد-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;کاتبان وحی<span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : مسعود وکیل<span><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;145 صفحه</p> </div></p><hr/> Thursday, September 9, 2021 صبح شام: روایتی از بحران سوریه https://tahavolbook.com/product/صبح-شام-روایتی-از-بحران-سوریه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong></strong><span class="text_dark">محمدمحسن مصحفی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <div class="entity_info"> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 294</span></p> </div> <p><strong class="text_darker"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">&nbsp;</strong></strong></strong></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 آدمکش‌ کور https://tahavolbook.com/product/آدمکش‌-کور <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span> <span class="aCOpRe"><span dir="rtl">ققنوس</span></span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong></strong></strong>: مارگارت&zwnj; اتوود <span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>:&nbsp;شهین&zwnj; آسایش&zwnj; </span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"> ١٣٩٩<br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: ٦٥٦<br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 نا: زندگی ‌نامه شهید سید محمدباقر صدر (ره) https://tahavolbook.com/product/نا-زندگی-نامه-شهید-سید-محمد-باقر-صدر-ره <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالصدر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">مریم برادران</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 216</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 نسیم حیات: تفسیر قرآن کریم جزء 5 https://tahavolbook.com/product/نسیم-حیات-تفسیر-قرآن-کریم-جزء-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> آوای قرآن</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ابوالفضل بهرام پور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 288</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 برای مهمانی خدا آماده شویم https://tahavolbook.com/product/برای-مهمانی-خدا-آماده-شویم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa018.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بیان معنوی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">علیرضا پناهیان</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 80</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 شهر خدا: رمضان و رازهای روزه داری https://tahavolbook.com/product/شهر-خدا-رمضان-و-رازهای-روزه-داری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بیان معنوی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">علیرضا پناهیان</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 275</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 چگونه دستورات دینی ما را تربیت می کنند؟ https://tahavolbook.com/product/چگونه-دستورات-دینی-ما-را-تربیت-می-کنند <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa020.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بیان معنوی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">علیرضا پناهیان</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 108</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 طوفان دیگری در راه است https://tahavolbook.com/product/طوفان-دیگری-در-راه-است <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب نیستان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : سید مهدی شجاعی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 396</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 من دیگر ما - کتاب سوم: پرنده های در قفس و کودکی های نارس (نقش آزادی در تربیت فرزند) https://tahavolbook.com/product/من-دیگر-ما-کتاب-سوم-پرنده-های-در-قفس-و-کودکی-های-نارس-نقش-آزادی-در-تربیت-فرزند <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa14.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : آیین فطرت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محسن عباسی ولدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : سید محمد دلال موسوی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : ایمان خاکسار</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> با همکاری</strong><span> : رادیو معارف</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 236</span></p> </div></p><hr/> Saturday, October 23, 2021 نیمه دیگرم - کتاب دوم: از ما شدن تا تا شدن (موانع ازدواج) https://tahavolbook.com/product/نیمه-دیگرم-کتاب-دوم-از-ما-شدن-تا-تا-شدن-موانع-ازدواج <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa20.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر </strong>:<span> آیین فطرت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محسن عباسی ولدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : مرتضی بهرامی خشنودی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : محمدعلی خلجی | سامان احمدی | عباس ناصری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> با همکاری</strong><span> : رادیو معارف</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 259</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 بیان قرآن: تفسیر سوره برائت https://tahavolbook.com/product/بیان-قرآن-تفسیر-سوره-برائت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> انقلاب اسلامی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">سید علی خامنه ای</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 820</span></p> </div></p><hr/> Thursday, June 3, 2021 کتاب قصه ما مثل شد (جلد 7) https://tahavolbook.com/product/کتاب-قصه-ما-مثل-شد-جلد-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a7.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محمد میرکیانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : محمدحسین صلواتیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;124</p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 سامان عشق https://tahavolbook.com/product/سامان-عشق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده</strong> </strong>: <span class="text_dark">زهرا سلگی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 125</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مقتل الحسین از مدینه تا مدینه https://tahavolbook.com/product/مقتل-الحسین-از-مدینه-تا-مدینه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;پیام حق<strong> <br /></strong></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: آیت الله&nbsp;سید محمد جواد ذهنی تهرانی<br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>مترجم </strong>:&nbsp;آیت الله سید محمد جواد ذهنی تهرانی<span style="background-color: #ffffff;"> <br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1397</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 1008</p> </div></p><hr/> Tuesday, July 13, 2021 نیم دانگ پیونگ یانگ (شرح حال سفر به کره شمالی) https://tahavolbook.com/product/نیم-دانگ-پیونگ-یانگ-شرح-حال-سفر-به-کره-شمالی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> افق</span></p> <p class="entity-author"><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">رضا امیرخانی</span><br /></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 343</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 صخور https://tahavolbook.com/product/صخور <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">امید کوره چی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 395</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 شیدا: در تجلیل از عارف شیدا، آیت الله سید عبدالکریم کشمیری (ره) https://tahavolbook.com/product/شیدا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 240</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 ترجمه و شرح المکاسب - جلد سوم: مکاسب محرمه - 3 https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-المکاسب-جلد-سوم-مکاسب-محرمه-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> محیی الدین فاضل هرندی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 288</span></p> </div></p><hr/> Thursday, September 30, 2021 سفری که پرماجرا شد https://tahavolbook.com/product/سفری-که-پر-ماجرا-شد <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker">ناشر</strong><span> : مهرستان (قبسات)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : بنفشه رسولیان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : مرضیه قائدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 168</span></p></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 تا ساحل آرامش - کتاب سوم: بادبان مدارا (بایدهای زندگی مشترک 2) https://tahavolbook.com/product/تا-ساحل-آرامش-کتاب-سوم-بادبان-مدارا-بایدهای-زندگی-مشترک-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : آیین فطرت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محسن عباسی ولدی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ویراستار</strong><span> : سید محمد دلال موسوی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : محمدعلی خلجی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> با همکاری</strong><span> : رادیو معارف</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 236</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 کتاب قصه های پند آموز کهن جلد دوم اثر زینب علیزاده https://tahavolbook.com/product/کتاب-قصه-های-پند-آموز-کهن-جلد-دوم-اثر-زینب-علیزاده <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa8.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong class="text_darker">ناشر</strong><span>:&nbsp;</span><span class="block">اعتلای وطن</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : زینب علیزاده<br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong>: <span class="block">224 </span></p></p><hr/> Monday, September 20, 2021 یک روز بعد از حیرانی https://tahavolbook.com/product/یک-روز-بعد-از-حیرانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/180.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> شهید کاظمی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> فاطمه سلیمانی ازندریانی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 296</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران https://tahavolbook.com/product/درآمدی-تحلیلی-بر-انقلاب-اسلامی-ایران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر نشر معارف</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> محمدرحیم عیوضی | محمدجواد هراتی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 208</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 1, 2021 عشق در زمان وبا https://tahavolbook.com/product/عشق-در-زمان-وبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa014.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span class="HiddenLink blue text-bold"><span><span class="aCOpRe"><span dir="rtl">ققنوس</span></span></span></span></span></span></span><span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> گابریل&zwnj; گارسیا مارکز <span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>:&nbsp; بهمن فرزانه <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> <span class="text_dark">: 1399</span><span class="text_dark"><br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: 542<br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مادام بواری https://tahavolbook.com/product/مادام-بواری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده : </strong><span class="text_dark">گوستاو فلوبر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : <span> امیرکبیر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 392</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 سه شاعر (سعدی، حافظ، نظامی) https://tahavolbook.com/product/سه-شاعر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> : محمدتقی جعفری</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 308</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 شکوه امر خدا (به ضمیمه یادداشتی برای معتکفین) https://tahavolbook.com/product/شکوه-امر-خدا-به-ضمیمه-یادداشتی-برای-معتکفین <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بیان معنوی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">علیرضا پناهیان</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 84</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 دو امام مجاهد؛ امام حسن و امام حسین (علیهما السلام): شش گفتار از آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در تحلیل مبارزات سیاسی حسنین (علیهما السلام) https://tahavolbook.com/product/دو-امام-مجاهد-امام-حسن-و-امام-حسین-علیهما-السلام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> انقلاب اسلامی</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">سید علی خامنه ای</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 294</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, August 4, 2021 کتاب شب آتش https://tahavolbook.com/product/کتاب-شب-آتش <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa09.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p><strong class="text_darker"> ناشر </strong>: <span class="highlight">انتشارات کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">:&nbsp;<span class="highlight">اریک امانوئل اشمیت</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم </span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span><span class="highlight">وحیده نعیم آبادی</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : 1399</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 212</p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 نسیم حیات: تفسیر قرآن کریم جزء 28 https://tahavolbook.com/product/نسیم-حیات-تفسیر-قرآن-کریم-جزء-28 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> آوای قرآن</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ابوالفضل بهرام پور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 333</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 نسیم حیات: تفسیر قرآن کریم جزء 29 https://tahavolbook.com/product/نسیم-حیات-تفسیر-قرآن-کریم-جزء-29 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa07.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> آوای قرآن</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">ابوالفضل بهرام پور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 395</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 آن مادران این دختران https://tahavolbook.com/product/آن-مادران-این-دختران <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa03.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span> ققنوس<br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده :</strong></strong></strong> بلقیس سلیمانی <span class="prodoct-attribute-item"><br /></span></p> <p class="entity-author"><span class="text_dark"><strong>مترجم</strong>: <br /></span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"> 1399<br /></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> <span class="text_dark">: 232<br /></span></p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 قصه فرماندهان 10: مسافر - بر اساس زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-10-مسافر <img src='./Administrator/files/ProductPic/a925.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: <span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><span class="text_dark">داوود بختیاری دانشور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1387</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 84</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 ملت عشق (شومیز) https://tahavolbook.com/product/ملت-عشق-شومیز <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker"><strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong></strong>الیف شافاک</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong> :&nbsp;ققنوس</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1370</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 512</p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 درسنامه فهم زبان قرآن جلد دوم https://tahavolbook.com/product/درسنامه-فهم-زبان-قرآن-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa13.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : دارالعلم</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : حمید محمدی</p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1396</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 300</p> </div></p><hr/> Thursday, May 12, 2022 فهم زبان قرآن بر محور سوره ها (سطح متوسطه) - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/فهم-زبان-قرآن-متوسطه-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a02.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>سید محمد نظری | حمید محمدی | حسین صبوحی طسوجی | جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه | مهدیار رحماندوست</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1396</span><br /></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark">224</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 آفتاب در حجاب https://tahavolbook.com/product/آفتاب-در-حجاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب نیستان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span><span class="text_dark"> سید مهدی شجاعی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 238</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 5, 2021 سه کاهن https://tahavolbook.com/product/سه-کاهن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <strong class="text_darker">نویسنده </strong>: </strong><span class="text_dark">مجید قیصری</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 190</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 عشق در برابر عشق https://tahavolbook.com/product/عشق-در-برابر-عشق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">امید کوره چی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 271</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 ایهام https://tahavolbook.com/product/ایهام <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">سید حسام الدین رایگانی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 208</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 راز دختر استیو جابز https://tahavolbook.com/product/راز-دختر-استیو-جابز <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتابستان معرفت</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><span class="text_darker">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker">: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">لیزا برنان - جابز</span></p> <p class="entity-author"><strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">مترجم&nbsp;</span></span></span></strong><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker"><span class="text_darker">: <span class="text_dark">الهام سادات یاسینی</span><span class="text_dark"> | مژده محمدی</span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 480</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 تلخیص جامع اصول فقه - جلد اول https://tahavolbook.com/product/ تلخیص-جامع-اصول-فقه-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa015.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم | نصایح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدرضا مظفر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1395<br /></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 312</span><br /></span></span></p></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 قصه فرماندهان 31: کولج - بر اساس زندگی شهید ولی الله فلاحی https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-31-کولج <img src='./Administrator/files/ProductPic/068.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: <span class="text_dark">شاهرخ ساسانی</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 65</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 دروس فی علم الاصول: الحلقه الثانیه https://tahavolbook.com/product/دروس-فی-علم-الأصول-الحلقه -الثانیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> سید محمدباقر صدر</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1397</span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 338</span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 البدائه فی شرح الهدایه https://tahavolbook.com/product/البدائه-فی-شرح-الهدایه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span class="text_dark">سید علی حسینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark">1394</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 420</span><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 تهذیب البلاغه https://tahavolbook.com/product/تهذیب-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/a16.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>: <span>عبدالهادی فضلی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 152</span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان - جلد اول https://tahavolbook.com/product/قصه-ما-مثل-شد-صد-و-ده-قصه-مثل-برای-نوجوانان-جلد-اول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa1.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محمد میرکیانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر</strong><span> : محمدحسین صلواتیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 116</span></p> </div> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/قصه-ما-مثل-شد-صد-و-ده-قصه-مثل-برای-نوجوانان-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/2.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong><span> : به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong><span> : محمد میرکیانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> تصویرگر&nbsp;</strong>:<span> محمدحسین صلواتیان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1397</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 124</span></p> </div></p><hr/> Saturday, September 18, 2021 دفتر سؤالات و تمارین صرف ساده https://tahavolbook.com/product/سؤالات-و-تمارین-صرف-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/020.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span>سید محمدرضا طباطبایی</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1396</span><br /></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"> 216</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 التمهید فی علم المنطق https://tahavolbook.com/product/التمهید-فی-علم-المنطق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa018.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 1387</span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 144</span></span></span></span></p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 قصه فرماندهان 18: تیک تاک زندگی - بر اساس زندگی شهید یوسف کلاهدوز https://tahavolbook.com/product/قصه-فرماندهان-18-تیک-تاک-زندگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/968.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> سوره مهر</span></p> <p class="entity-author"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span class="text_darker"><strong>نویسنده&nbsp;</strong>: </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="text_dark">گلستان جعفریان</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1387</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 80</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 ترجمه منطق - جلد اول (ترجمه و شرح مختصر کتاب المنطق) https://tahavolbook.com/product/ترجمه-منطق-جلد-اول-مختصر-کتاب-المنطق <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa08.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>محمدرضا مظفر</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span>علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 280</span></p> </div></p><hr/> Friday, March 4, 2022 ترجمه و شرح مثال های مبادی العربیه - جلد چهارم: نحو https://tahavolbook.com/product/ ترجمه-و-شرح-مثال-های-مبادی-العربیه-جلد-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:&nbsp;<span>سید سیف الله نحوی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 336</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, May 29, 2021 تدبر در قرآن کریم جلد 24 - دفتر چهارم سوره شمس تا علق https://tahavolbook.com/product/تدبر-در-قرآن-کریم-جلد-24-دفتر-چهارم <img src='./Administrator/files/ProductPic/018-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span>بلاغت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">تحقیق و تنظیم کتاب</strong>: <span class="text_dark">علی صبوحی طسوجی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 55</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 تدبر در قرآن کریم جلد 24 - دفتر پنجم سوره قدر تا فیل https://tahavolbook.com/product/تدبر-در-قرآن-کریم-جلد-24-دفتر-پنجم <img src='./Administrator/files/ProductPic/019-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span>بلاغت</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">تحقیق و تنظیم کتاب</strong>: <span class="text_dark">علی صبوحی طسوجی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1389</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 57</span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 بر کرانه شرح چهل حدیث امام خمینی رحمه الله https://tahavolbook.com/product/بر-کرانه-شرح-چهل-حدیث-امام-خمینی-رحمه-الله <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa016.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span><span> هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> جواد محدثی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 440</span></p></p><hr/> Monday, May 31, 2021 نحو متوسطه https://tahavolbook.com/product/نحو-متوسطه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :<span> <span style="font-size: 10pt;">مرکز نشر هاجر</span><br /></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span style="font-size: 10pt;">حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1399</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<br /></span></p></p><hr/> Sunday, August 15, 2021 حلیه القرآن - سطح 1: آموزش تجوید قرآن کریم به روایت حفص از عاصم https://tahavolbook.com/product/حلیه-القرآن-سطح-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa019.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر</strong>:&nbsp;شرکت انتشارات احیاء کتاب&nbsp;|&nbsp;تلاوت</p> <p><strong class="text_darker">نویسنده</strong>:&nbsp;سید محسن موسوی بلده</p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1396</p> <p><strong class="text_darker">تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;96</p></p><hr/> Thursday, May 12, 2022 راه و روش ما راه و روش پیامبر (ص) ماست: در سوگواری امام حسین (ع): شامل پاسخ به شبهات القاء شده در خصوص عزاداری امام حسین (ع) https://tahavolbook.com/product/راه-و-روش-ما-راه-و-روش-پیامبر-ص-ماست <img src='./Administrator/files/ProductPic/012-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> :&nbsp;<span>دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> :&nbsp;<span> عبدالحسین امینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1387</span><br /></span></span></span></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> 264</span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 فرهنگ جامع شهادت معصومین علیهم السلام - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/فرهنگ-جامع-شهادت-معصومین-علیهم-السلام-جلد2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;شرکت چاپ و نشر بین الملل</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1392</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;351</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 فرهنگ جامع شهادت معصومین علیهم السلام - جلد اول https://tahavolbook.com/product/فرهنگ-جامع-شهادت-معصومین-علیهم-السلام-جلد1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;شرکت چاپ و نشر بین الملل</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1392</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;528</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 شاهرخ حر انقلاب اسلامی: زندگینامه و خاطرات شهید شاهرخ ضرغام https://tahavolbook.com/product/شاهرخ-حر-انقلاب-اسلامی-زندگینامه-و-خاطرات-شهید-شاهرخ-ضرغام <img src='./Administrator/files/ProductPic/124.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> نشر امینان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 152</span></p> </div> </div></p><hr/> Tuesday, June 8, 2021 رساله آموزشی - جلد دوم: معاملات بر اساس فتاوای مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) https://tahavolbook.com/product/رساله-آموزشی-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;فقه روز (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی)</p> <p><strong>نویسنده&nbsp;</strong>:&nbsp;سید علی خامنه ای</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1393</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;360</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 ممد نبودی https://tahavolbook.com/product/ممد-نبودی <img src='./Administrator/files/ProductPic/317.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"><strong class="text_darker">ناشر</strong> : </strong><span class="feature_value">یازهرا&nbsp;<span>(س)</span></span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">نویسنده : </strong><span class="feature_value">علی اکبری مزدآبادی</span><span style="text-decoration: line-through;"><strong class="text_darker"><br /></strong></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 135</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 یادگاران 4: کتاب باقری https://tahavolbook.com/product/یادگاران-4-کتاب-باقری <img src='./Administrator/files/ProductPic/371.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> روایت فتح</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> گردآورنده کتاب</strong> : <span> فرزانه مردی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1398</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 101</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 مدیریت اسلامی https://tahavolbook.com/product/مدیریت-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa04.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده:</strong><span><span class="text_dark"> محمدحسن نبوی</span></span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1394</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 391</span></p> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 فرهنگ برابرهای فارسی واژه های نهج البلاغه: بر اساس پانزده ترجمه معتبر https://tahavolbook.com/product/فرهنگ-برابرهای-فارسی-واژه-های-نهج-البلاغه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa02.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ناشر&nbsp;</strong>:&nbsp;بنیاد نهج البلاغه</p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : دکتر احمد خاتمی</p> <p><strong>سال نشر</strong>&nbsp;:&nbsp;1390</p> <p><strong>تعداد صفحات</strong>&nbsp;:&nbsp;1200</p></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 فقه استدلالی: ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه - دو جلد در یک مجلد https://tahavolbook.com/product/فقه-استدلالی-ترجمه-تحریر-الروضه-فی-شرح-اللمعه-دو-جلدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa015.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> علیرضا امینی | سید محمدرضا آیتی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> سید مهدی دادمرزی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 712</span></p> </div></p><hr/> Tuesday, August 3, 2021 ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-الموجز-فی-اصول-الفقه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa017.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> قدس</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> جعفر سبحانی تبریزی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 366</span></p> </div></p><hr/> Sunday, May 30, 2021 مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی https://tahavolbook.com/product/مادری-در-نگاه-دینی-و-عینیت-اجتماعی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa011.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دفتر مطالعات و تحقیقات زنان</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> عبدالله جوادی آملی | محمدرضا زیبایی نژاد | محمدتقی کرمی قهی | فریبا علاسوند | حسین بستان (نجفی) | مسعود آذربایجانی | سید ضیاء هاشمی | حسین خنیفر | محمدصادق مهدوی | مسعود جان بزرگی | سهیلا صادقی فسائی | محمدرضا جوادی یگانه | جواد حبیبی تبار | فهیمه فرهمندپور</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 296</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, June 2, 2021 ترجمه و شرح بدایه الحکمه علامه سید محمدحسین طباطبائی - جلد سوم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-بدایه-الحکمه-علامه-سید-محمد-حسین-طباطبائی-جلد-سوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa06.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدحسین طباطبایی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;<span class="text_dark">1395</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span class="text_dark">376</span></p> </div></p><hr/> Sunday, September 5, 2021 کتاب خم https://tahavolbook.com/product/کتاب-خم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa08.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> <span class="block">نویسنده&nbsp;</span></strong><span class="block">: علیرضا سیف الدینی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker">ناشر</strong>: نشر <span class="HiddenLink blue text-bold">نیماژ </span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : 1399</p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : 464</p></p><hr/> Monday, June 7, 2021 سرنوشت انسان - جلد اول: از احتضار تا عالم قبر https://tahavolbook.com/product/سرنوشت-انسان-جلد-اول-از-احتضار-تا-عالم-قبر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa013.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity-publications"> <div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> عطش</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 271</span></p> <p><span class="text_dark"><span class="text_dark"><strong>گردآورنده</strong>: <span>مسعود عالی</span></span></span></p> <p><span class="text_dark">&nbsp;</span></p> </div> </div></p><hr/> Monday, June 7, 2021 فهم زبان قرآن بر محور سوره ها (سطح متوسطه) - جلد اول https://tahavolbook.com/product/فهم-زبان-قرآن-متوسطه-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a01.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span>سید محمد نظری | حمید محمدی | حسین صبوحی طسوجی | جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه | مهدیار رحماندوست</span></p> <p><strong class="text_darker">سال نشر</strong> :<span class="text_dark"><span class="text_dark"><span class="text_dark"> <span class="text_dark"> 1396</span><br /></span></span></span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :<span class="text_dark">227</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 دوره مقدماتی زبان قرآن (4): نحو مقدماتی https://tahavolbook.com/product/نحو-مقدماتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/07.jpg' height='100' width='100' /><p><p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> حمید محمدی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1396</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 188</span></p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 ترجمه و شرح بدایه الحکمه علامه سید محمدحسین طباطبائی - جلد دوم https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-بدایه-الحکمه-علامه-سید-محمد-حسین-طباطبائی-جلد-دوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa05.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سید محمدحسین طباطبایی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> علی شیروانی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> :&nbsp;<span class="text_dark">1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> :&nbsp;<span class="text_dark">472</span></p> </div></p><hr/> Sunday, September 5, 2021 اسرار آل محمد (علیهم السلام): ترجمه کتاب سلیم بن قیس هلالی، اولین کتاب حدیثی و تاریخی از قرن اول هجری https://tahavolbook.com/product/اسرار-آل-محمد-علیهم-السلام-ترجمه-کتاب-سلیم-بن-قیس-هلالی-اولین-کتاب-حدیثی-و-تاریخی-از-قرن-اول-هجری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دلیل ما</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> سلیم بن قیس هلالی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1391</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 784</span></p> </div></p><hr/> Monday, August 30, 2021 ترجمه و توضیح مکاسب - جلد نهم: خیارات https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-توضیح-مکاسب-جلد-نهم <img src='./Administrator/files/ProductPic/010-6.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> دارالعلم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> احمد پایانی</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> محمدمسعود عباسی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1392</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 556</span></p> </div></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 ترجمه و شرح المکاسب - جلد ششم: کتاب البیع - 2 https://tahavolbook.com/product/ترجمه-و-شرح-المکاسب-جلد-ششم-کتاب-البیع-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa010.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="entity_info"> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> ناشر</strong> : <span> بوستان کتاب قم</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> نویسنده</strong> : <span> مرتضی انصاری (شیخ انصاری)</span></p> <p class="entity-author"><strong class="text_darker"> مترجم</strong> : <span> محیی الدین فاضل هرندی</span></p> <p><strong class="text_darker"> سال نشر</strong> : <span class="text_dark"> 1393</span></p> <p><strong class="text_darker"> تعداد صفحات</strong> : <span class="text_dark"> 344</span></p> </div></p><hr/> Thursday, September 30, 2021 </